Fortsæt til hovedindholdet
Når grænser flyttes - rapport
Projektbeskrivelse

Projektbeskrivelse

Strukturændringer i Aarhus Stift 

Erfaringsopsamling på strukturændringer med fokus på kirken i lokalområdet

Projektperiode: 1. juli 2020 - januar 2023

Baggrund:

Der har igennem de sidste 10 år været foretaget en del ændringer af den kirkelige struktur i Aarhus Stift. Sogne er, særligt i landdistrikter, blevet lagt sammen til større og nye enheder både med henblik på at skabe mere bæredygtige præsteembeder men også for at flytte præstestillinger fra land til by.

Disse nye sognekonstruktioner har medført nye udfordringer i forhold til samarbejde, ansættelse af præster, placering af præstegårde, personaleledelse og ansættelsesvilkår, mødekultur, gudstjenesteliv og sidst men ikke mindst oplevelsen af fællesskab i de nye enheder.

Som følge heraf har Aarhus Stiftsråd besluttet at afsætte økonomiske ressourcer til i samarbejde med FUV at undersøge og håndtere de udfordringer, der er opstået som følge af strukturændringerne.
 

Formål:

Formålet med projektet er tosidet: På den ene side at afdække, hvilke udfordringer menighedsrådene møder med henblik på at afhjælpe dem i fremtiden og på den anden side afdække de nye muligheder, der også er opstået mange steder, så mulighederne kan formidles og bruges fremadrettet andre steder.
 

Projektets mål:

At indsamle viden om de helt konkrete erfaringer og behov, der er som følge af strukturændringer

At beskrive de lokale udfordringer og muligheder, der rejser sig i forbindelse med strukturændringer teologisk, kirkeligt og folkeligt.

At udarbejde en lavpraktisk manual, der kan fungere som rådgivning og vejledning for menighedsråd, præster og provstiudvalg ved fremtidige strukturændringer, såfremt det viser sig hensigtsmæssigt med en sådan udgivelse.

At Identificere temaer, der i forbindelse med strukturændringer kalder på ny lovgivning.

Projektet sigter altså dels mod indsamling af såvel positive som negative erfaringer med strukturændringer dels mod at klæde det kirkelige landskab bedre på til at møde strukturændringer i fremtiden.

 

Projektets hovedspørgsmål:

·    Hvilke udfordringer rejser sig ved strukturændringer?

·    Hvilke muligheder viser sig?

·    Hvilke lovgivningsmæssige udfordringer møder menighedsråd og provsti i forbindelse med strukturændringer?

·    Hvilke redskaber har menighedsråd og provsti brug for med henblik på at lette arbejdet, når strukturerne ændres?

 

Projektets succeskriterier:

At menighedsråd, der fungerer i områder, der har været underlagt strukturændringer, bliver hørt og vejledt til at få tingene til at fungere bedre.

At udarbejde en lavpraktisk manual med konkrete værktøjer til brug ved fremtidige strukturændringer, såfremt en sådan vejlednings- og rådgivningsmodel viser sig at kunne gøre en forskel for såvel menighedsråd som præster og den kirkelige ledelse.

 

Beskrivelse af mulige risici, som kan modvirke projektets succes

At det kan være vanskeligt forud at beregne, hvor meget tid og hvor mange ressourcer det vil kræve at facilitere meningsfulde samtaler i områder, hvor strukturændringerne har medført store udfordringer. Der bør derfor afsættes god tid til det lokale arbejde.

At projektet møder modstand på grund af skepsis over for nye sognekonstruktioner.

At dem, vi skal indsamle viden hos, ikke får en oplevelse af ejerskab.

At projektet møder modstand, idet det opleves som et top-down initieret tiltag.

At den indsamlede viden ikke bliver kommunikeret ud på en måde, så den kan anvendes fremadrettet.

 

Projektets metode:

At formidle resultaterne fra FUV’s undersøgelse ”Præster på tværs”

At præsentere og implementere værktøjerne fra samme undersøgelse ved hjælp af samtalehæftet ”Samarbejde – hvor giver det mening”

At samtale med relevante aktører og på den måde indsamle og beskrive erfaringer fra områder, der har oplevet strukturændringer.

At identificere og definere lovgivningsmæssige udfordringer samt komme med forslag til mulige lovændringer.

 

Projektplan:

2.halvår 2020

Etablere styregruppe samt første møde i styregruppen

Præsentere projektbeskrivelsen for Stiftsrådet

Møde med ”Kirken i Byen”

Tilbud om besøg i alle provstier i Stiftet med henblik på at afholde lokale oplæg og workshops

Samtaler med relevante aktører i de af styregruppen udpegede områder

Bearbejdelse, beskrivelse og opfølgning på de erfaringer, der er indsamlet i stiftet

 

1.halvår 2021

Andet møde i styregruppen

Besøg i de provstier der har taget imod tilbuddet

Fortsat samtaler med relevante aktører i de af styregruppen udpegede områder

Fortsat bearbejdelse, beskrivelse og opfølgning på de erfaringer, der er indsamlet i stiftet

 

2.halvår 2021

Tredje møde i styregruppen

Opfølgende samtaler i de udpegede områder

Fortsat bearbejdelse, beskrivelse og opfølgning på de erfaringer, der er indsamlet i stiftet

Præsentere foreløbige resultater for Stiftsrådet

Fokus på de lovgivningsmæssige udfordringer, herunder henvendelse til KM

 

1.halvår 2022

Fjerde møde i styregruppen

Udarbejdelse af lavpraktisk manual, såfremt det viser sig hensigtsmæssigt

Afsluttende konference om strukturændringer i Aarhus Stift

Præsentere projektets resultater for Stiftsrådet

 

Organisering af projektet:

Projektet er et samarbejde mellem FUV og Aarhus Stift. Projektmedarbejder for FUV, Karen Marie Sø Leth-Nissen og Anders Damtoft Kaufmann fungerer som projektledere. Projektlederne fungerer som sparringspartner og rådgiver for menighedsråd og andre interessenter.

Der nedsættes en styregruppe for projektet med følgende medlemmer:

3 deltagere fra Aarhus Stiftsråd

Biskop Henrik Wigh-Poulsen

Medlem af Landsforeningen af Menighedsråd, Karen Marie La Cour

Medlem af Præsteforeningen, Signe Høgh

Medlem af Provsteforeningen, Annette Bennedsgaard

Projektmedarbejder for FUV Karen Marie Sø Leth-Nissen og Anders Damtoft Kaufmann.

Styregruppens opgave er at følge projektet løbende, træffe strategiske afgørelser undervejs og give sparring til projektmedarbejderen samt sikre at målet med udgivelse af en lavpraktisk manual nås, såfremt en sådan udgivelse viser sig hensigtsmæssig.

Styregruppen nedsætter og udpeger en faglig følgegruppe, såfremt der bliver brug for en særlig faglighed, der ikke allerede er repræsenteret i styregruppen.

 

Kommunikationsplan:

Strategi:

Kommunikationsindsatsen bør i den første del af projektet (første halvår af 2020) primært fokusere på den interne kommunikation - her forstået som kommunikation til de interne interessenter (stiftets præster, menighedsråd og andre ansatte og frivillige i kirken).

De tidligere beskrevne risici for manglende ejerskab og en oplevelse af, at projektet er et top-down initieret tiltag, kan minimeres med en målrettet indsats: Afsenderen af projektet (stiftsrådet) skal stå tydelig.

Projektets mål om, at undersøgelsen på den ene side skal finde svar på konkrete spørgsmål og erfarede udfordringer i forbindelse med strukturændringerne i stiftet, og på den anden side skal indsamle de positive erfaringer og muligheder, som strukturændringerne har medført, skal formidles klart.

En målrettet og åben intern kommunikation vil ikke kun understøtte projektets undersøgelse og fremdrift, men vil også skabe et godt grundlag for indsamling af viden og samtidig skabe relationer, der kan være nyttige i den bredere kommunikation senere hen.

I forhold til den interne kommunikation bør den skriftlige kommunikation ikke stå alene, men suppleres med samtaler og foredrag/arrangementer i relevante sammenhænge og netværk, hvor også tilbud om medvirken kan gentages.

Karen Karmark (kommunikationskonsulent i stiftet) deltager sammen med projektlederen til møder og workshops i projektets indledende fase for at få indblik i det, der skaber projektet og deraf sikre en skærpet kommunikationsindsats.
 

Tiltag i forbindelse med projektets opstart:

·     Præsentation af projektleder, projektet og initiativtager. Præsentationen skal sendes til alle præster og menighedsråd i stiftet og lægges på web og DAP. Fokus i al præsentationsmateriale bør ligge på, hvad projektet kan tilbyde og ikke på projektets begrænsninger.

·    Provstierne skal informeres med tilbud om besøg med præsentation af projektet. Henvendelsen kan gå igennem provstiudvalg for at sikre så bred viden og opbakning som muligt.

·    Projektet skal være temaet for biskoppens nyhedsbrev i august 2020.

·    Der skal oprettes et punkt på stiftets hjemmeside med information om projektet. Det kan udbygges løbende med cases og invitationer til arrangementer. Der bør informeres kort om det arbejde, FUV allerede har lavet i forbindelse med Præster på tværs, så de særligt interesserede kan orientere sig i det.

·    Stiftsrådet inviterer til opsamlings- og informationsmøde i begyndelsen af projektets andet halvår, og et lignende arrangement kan gentages senere i projektet.

Læs mere om FUV’s projekt om "Præster på tværs" her