Persondata
Privatlivspolitik - Sociale medier og fotos 27-05-2021

Privatlivspolitik - Sociale medier og fotos

Aarhus Stiftsadministration har registreret personoplysninger om dig, hvis du har taget kontakt til os via de sociale medier. Vi har også registreret personoplysninger på dig, hvis vi har anvendt fotos af dig på hjemmesiden, sociale medier, nyhedsbreve og årbog.

I denne sammenhæng skal vi efter persondatalovgivningen give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine oplysninger.

Vi er dataansvarlig for behandlingen af dine oplysninger. Vi kan kontaktes via mail kmaar@km.dk eller på tlf. 86145100.

Hvilke oplysninger behandles der?

Biskoppen har en profil på det sociale medie Facebook. Her kan brugere kommentere på opslag. Dette betyder, at biskoppen er i besiddelse af brugerens stamdata som brugernavn.

Vedrørende vores sagsbehandling af konkrete sager

Biskoppen sagsbehandler ikke på de sociale medier. Dette skyldes, at biskoppen ikke må sagsbehandle på de sociale medier, da de sociale medier ikke er sikre hjemmesider, men skal sagsbehandle i myndighedens journalsystem.

Vi arkiverer ikke spørgsmål eller kommentarer på Facebooksiden. Hvis du kommenterer eller stiller spørgsmål, skal du vide, at vi ikke gemmer din henvendelse og vores eventuelle svar. Vi sagsbehandler således ikke på Facebook og betragter kommentarer som meningstilkendegivelser fremfor henvendelser.

Henvendelser, der ønskes besvaret, skal rettes til biskoppen via kontaktoplysningerne på hjemmesiden og vil blive behandlet som almindelige borgerhenvendelser, der journaliseres.

Vores Facebookside monitoreres og redigeres inden for normal kontortid. Du kan læse øvrige retningslinjer for drift og brug af siden på Facebooksiden under "Om"

Hvis biskoppen modtager en henvendelse over de sociale medier, der kræver sagsbehandling, vil medarbejderen anmode om, at kommunikationen fortsætter skriftligt over e-mail. Medarbejderen kvitterer over det sociale medie og informerer om, at kopi af ordlyden af den tidligere fremsendte henvendelse vedrørende sagen er journaliseret i journalsystemet til brug for sagens behandling og i henhold til reglerne på området.

Hvis biskoppen modtager oplysninger over de sociale medier, som ellers ikke fremgår af sagen, og som kan have betydning for sagens behandling, laver biskoppen et notat med ordlyden af henvendelsen i journalsystemet og sletter dernæst henvendelsen.

Det samme gælder, hvis en medarbejder modtager en henvendelse på sin private profil.

Samtykke og offentliggørelse af fotos

Stiftet og biskoppen offentliggør som udgangspunkt kun fotos af genkendelige personer på sociale medier, hjemmeside, nyhedsbreve, årbogen og lignende, når vedkommende har givet sit samtykke.

Trækkes samtykket tilbage, bliver billedet fjernet, hvis det er muligt.

Hvad er formålet med behandlingen af oplysningerne?

Formålet med at have en profil på de sociale medier er at informere om arrangementer mv. samt biskoppens arbejdsopgaver.

Formålet med at bruge fotos er at skabe en bedre formidling af teksten.

Hvad er det retlige grundlag for behandlingen af oplysningerne?

Vi har ikke noget retligt grundlag for at behandle personoplysninger på de sociale medier, hvilket er grunden til, at vi ikke sagsbehandler dér. Personen, der kommenterer på et opslag, har dog givet et stiltiende samtykke til, at kommentaren er synlig og kan blive kommenteret på.

Vi har ikke noget retligt grundlag for at offentliggøre fotos, hvilket er grunden til, at den pågældende skal give sit samtykke til offentliggørelsen.

Hvornår bliver oplysningerne slettet?

Hvis henvendelsen indeholder særligt følsomme oplysninger såsom religiøse forhold eller CPR-nr., slettes henvendelsen straks på det sociale medie.

Generelle henvendelser slettes efter 5 år. Opslag bliver ligeledes slettet efter 5 år.

Fotos bliver slettet, når det dertilhørende opslag eller lignende bliver slettet. Det er ikke muligt at sige, præcist hvornår alle fotos af dig er slettet. De vil dog som udgangspunkt senest blive slettet 5 år efter anvendelsen.

Hvem bliver oplysningerne delt med?

Da profilen er offentlig, er brugernavn og kommentar synlig for alle brugere på det sociale medie.

Henvendelser via fx Facebooks Messenger er alene synlige for den, du skriver til.

Da internetsiderne ikke er sikre og krypterede, kan vi dog ikke garantere, at andre ikke ser oplysningerne.

Hvor stammer oplysningerne fra?

Oplysningerne stammer fra dig selv.

Dine rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen har man som registreret følgende rettigheder over for os:

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på vores hovedmail.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig selv.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage

Hvis du mener, behandlingen er i strid med reglerne i persondatalovgivningen, kan du indgive klage hos os.

Du kan også klage direkte til Datatilsynet. Datatilsynet kan kontaktes på dt@remove-this.datatilsynet.dk eller på tlf. 33 19 32 00. Se desuden Datatilsynets hjemmeside på www.datatilsynet.dk, hvor du kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.