Fortsæt til hovedindholdet
Liste over referater
Referat fra åbent møde i Stifternes Kapitalforvaltning, torsdag den 14. april 2016 i Aarhus Bispegård, Aarhus Stift

Referat fra åbent møde i Stifternes Kapitalforvaltning, torsdag den 14. april 2016 i Aarhus Bispegård, Aarhus Stift

Tilstede var:

Fra bestyrelsen:
Niels Hørlyck, Kirsten Vej Petersen, Erik Buch, Christen Østergaard, Jørgen Lundsberg, Jens Kirk, Ole Pagels, Jørgen Nielsen, Eli Hagerup, og Ebbe Balck Sørensen

Fra sekretariatet:
Aarhus Stift, Jette Madsen, jmm@km.dk
Aarhus Stift, Leif Kristensen, lk@km.dk
Viborg Stift, Pouli Pedersen, pop@km.dk
Viborg Stift, Bodil Abildgaard, bab@km.dk

Jyske Bank, Magnus H. Christensen (suppleant for Jan Andersen), andersen@jyskebank.dk
Jyske Invest, Finn Beck, finn-beck@jyskeinvest.dk
Nykredit, Claus Dalsgaard Jørgensen, claj@nykredit.dk
Folkekirkeinfo, Bo Grünberger, bo@folkekirkeinfo.dk
Ad 5 – Orienteringspunkt: Orientering fra formand og sekretariat
Status for bekendtgørelse om kirke- og præsteembedekapitaler, herunder tilbud om at
stiftsrådene kan få besøg af bestyrelsen og sekretariat til en gennemgang af og
redegørelse for baggrunden om ønsket om ændring af bekendtgørelsen.
Formanden redegjorde for historikken. En ny bekendtgørelse vil give mulighed for at bruge visse finansielle instrumenter. Kirkeministeriet vil gå videre med sagen, hvis alle stiftsråd er enige om at gå ind for nye regler.
På den baggrund er det nu et tilbud, at forretningsudvalg/sekretariat vil komme og deltage i et stiftsrådsmøde og deltage i en diskussion om de evt. nye regler.
Roskilde Stift vil gerne tage imod tilbuddet.
Medlemmerne af bestyrelsen her melder tilbage til Århus Stift.
Alle opfordres til at tage med hjem til stiftsrådene.

Ad 6 – Orienteringspunkt: Orientering fra administrator
Overbliksark blev gennemgået af Finn Beck.

Udvikling i likviditeten
Finn Beck gennemgik

Årsrapport 2015 for Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional
Finn Beck oplyste, at der ikke er kommet noget nyt i forhold til sidst udleveret. Man er altid velkommen med spørgsmål.

Ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional
Finn Beck oplyste, at den har været afholdt generalforsamling. Bestyrelsen og revisor blev genvalgt og en aldersgrænse på 70 blev vedtaget.
Moms – der er endnu ikke noget nyt.

Ad 7 – Orienteringspunkt: Orientering fra kapitalforvaltere
Jyske Bank:
Magnus H. Christensen gennemgik bilaget.
Der forventes et afkast på ca. 1,5 % for de næste 12 måneder.

Nykredit:
Claus Dalsgaard Jørgensen gennemgik bilaget.
Der forventes et afkast på ca. 1,2 – 1,3 % for de næste 12 måneder.

Ad 8 – Beslutningspunkt: Investeringspolitik
Forretningsudvalget indstiller at der ikke sker ændringer i investeringspolitikken.
Vedtaget
Ad 9 – Eventuelt
17.september er der fælles stiftsmøde i Roskilde. Der afholdes en dåbskonference i forbindelse hermed. Der er givet midler hertil fra Roskilde og Helsingør stifter og Udviklingsfonden.
Jette Madsen gjorde opmærksom på, at dette møde er Leif Kristensen sidste. Pouli Pedersen vil fremover være med og overtage.

14.04.2016
Som referent:
Bodil Abildgaard