Fortsæt til hovedindholdet
Referater
Referat fra møde den 03-05-2023
Gruppebillede af det religionspædagogiske stiftsudvalg

Referat fra møde i Det Religionspædagogiske Stiftsudvalg, Aarhus Stift onsdag den 3. maj 2023

Tilstede: 

Liselotte Skrejborg Hansen, Anne Assenholt, Eva Pedersen, Tina Brixtofte Andersen, Karen Togsverd, Mona Solsø, Martin Hornstrup, Ane Bramstoft og Anni Albæk /ref)

 

Fraværende med afbud:

 Inger Birgitte Christensen

 

1.       Godkendelse af dagsorden

2.       Valg af referent: Anni Albæk

3.       Siden sidst

a.       Orientering vedr. FUV kursus, 13. januar 2023 – herunder stiftskursus 2024 med Thomas Nedergaard, Tema: ”Køn, identitet og normkritik - forstå de unges livsverden”

45 deltagere – både præster og KK-medarbejdere.

Evaluering: Gode ansatser og oplysninger om LGBT+ Der manglede dog en samtale om hvordan kirken møder unge med den kønsidentitet, de end har. Det blev et meget deskriptivt foredrag.

Fokus skulle ikke lægge så meget på tidligere erfaringer, men derimod mere på hvad man kan gøre fremadrettet.

Konfirmandcenterets øvelser er svære for unge mennesker at skulle deltage i, men meget relevant for voksne.

Emnet var relevant, men skal gribes an på en anden måde.

Det er godkendt, at vi næste år 2024 gerne vil støtte stiftskurset økonomisk. Vi afventer hvad prisen bliver. Det bliver med Rasmus Alenkær, som har skrevet bogen ”pædagogisk værtskab og uro i skolen” Vi støtter med 3.000,-

 

b.       Orientering vedr. kursus om konfirmandtalen, 14. april 2023

23 deltagere – præster og en enkelt stud.theol.

Evaluering: Tre korte oplæg, workshop og sandwich. Nemt og hands-on. Kan nemt afholdes igen.

 

c.       Orientering vedr. netværksmøde med religionspædagogiske konsulenter på landsplan, 24.-27. april 2023

Anni og Eva deltog fra Aarhus Stift

 

d.       Nyt medlem i udvalget – gymnasierepræsentant?

Vi vil gerne samarbejde med en gymnasierepræsentant omkring et konkret emne.

 

e.       Der bliver i Aarhus Stift lavet gymnasiedage arrangeret af præster

Der har været afholdt noget både i Aarhus og Randers, og det har tidligere været et underudvalg under stiftsudvalget, men nu ligger det lokalt, og skal afholdes lokalt. Randers har således afholdt med Liselotte Skrejborg Hansen som tovholder.

De tanker, der allerede er tænkt, kunne man sagtens dele med andre, så det kommer bredere ud. Det vil være godt, hvis der er en beskrivelse af dagen, som man kan kopiere. Tænkepauserne er gode udgangspunkter for samtaler med gymnasieelever.

Vi vil arbejde på at lave en temadag om gymnasiesamarbejdet i 2024.

 

4.       Kommende kurser:

a.       Syng grønt håb (arbejdstitel), opfølgning – budget: 20.000,-

Søren Thomsen er kommet med i udvalget, sammen med Martin, Ane og Mona. Et besøg på tre gymnasier, fællessang og samtale.

b.       Klasseledelses kursus d. 6. september 2023 v. Hanne Høgild, 3.000,-    

        

5.       Hvad har vi lyst til at lave i efteråret 2023? 

Vi har god succes med 2-timers kurser. De er nemme at arrangerer, og der kommer en del. Forslag – understreget med FED arbejder vi videre med:

a.       Unge og sorg?

b.       Pædagogiske værktøjer til at forstå forældre i dag?

c.       Unge og åndelighed? (Der kommer et FUV-kursus i september)

d.       Filosofi med konfirmander?

e.       Relationskompetencer eller måske resiliens?

f.        Teologien i konfirmandstuen?

Invitere til kursus i at få formuleret sin egen ungdomsteologi i forberedelsen af konfirmander. Få skærpet teologien, der bruges i konfirmandforberedelsen.

Deltagerne skal SELV arbejde med deres egen teologi.

g.       Dåbserindring hos unge?

h.       Inspirationsdag for præster omkring gymnasiearbejdet. Vi ønsker, at der skal være kontakt mellem gymnasier i stiftet og folkekirken. Give præsterne ideer til at kontakte gymnasierne, så man kan finde forskellige snitflader.

Arbejdsgruppe: Liselotte Skrejborg Hansen, Karen Togsverd, Anni Albæk

Anne undersøger om der er en fra skoletjenesten, der kunne fortælle om arbejdet for gymnasieskolen.

i.         Tanke om at formidle vores viden i et klummeformat, hvor vi deler tanker. Vi inviterer stiftets kommunikationsmedarbejder med til et møde, hvor vi

j.         Karakteristik af unge (7. og 8. klasse) i dag – få Ann-Elisabeth Knudsen, forfatter til bogen ”Teenagehjerner” til at komme og fortælle. Anni kontakter hende.

 

6.       Økonomi, status 28. april 2023

 
    
    
24. februar 2023, Kursus  
Forplejning, Cafe Skytten 

3295

Forplejning, Inco  

822,53

    
Syng Grønt   
Forplejning, syng grønt 

102,95

Forplejning, syng grønt 

108,5

    
Kursusdag om konfirmationen  
Gave til oplægsholderne 

614,85

Forplejning  

1791,1

   

6734,93

 

 

7.       evt.

Samtaleforum for unge og kirke, Danmark. Lige nu er Karen repræsentant fra Aarhus Stift. Vi hører præsten i UngK om vedkommende vil være rep. fremover.

Næste møde: 12. oktober 2023, kl. 9-11

 

Gode bøger:

ADHD i skolen – styrk relationer, opmærksomheden og kommunikation af Lene Straarup og Mette Holst Bertelsen.

Teenagehjerner af Ann-Elisabeth Knudsen

Pædagogisk værtsskan og uro i skolen af Rasmus Alenkær

Ude af denne verden af Mai Bakmand

Jeg vil ikke i skole af Anne Vibeke Fleischer

 

Bemærk FUV kurser:

Grundkursus i specialpædagogik
18—22.9.2023

ONLINE - Eneundervisning af konfirmander – baggrund, vilkår og pædagogiske muligheder 
16. 11. 2023

Folkekirken og LGBT+ – i konfirmandstuen (Aarhus)
20.-21.11 2023

Børnebibler: Gud, mennesker og andre store spørgsmål (Aarhus)
23.-24.11 2023