Fortsæt til hovedindholdet
Beslutningsprotokoller
Stiftsrådsmøde den 31. oktober 2019
""

Beslutningsprototol fra 08. møde i Stiftsrådet i Aarhus Stift torsdag den 31. oktober 2019 i Aarhus Bispegård

 

1. BESLUTNING: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

 

2. BESLUTNING: Valg

2.1.      Formand
Vælges blandt de læge medlemmer for et år af gangen.
Hanna Broadbridge blev genvalgt.

2.2.      Næstformand
Vælges blandt de læge medlemmer for et år af gangen.
Carl V. Korup blev genvalgt.

2.3.      Gejstligt medlem til forretningsudvalget
Vælges blandt de gejstlige medlemmer for et år af gangen.
Jacob D. K. Rasmussen blev genvalgt.

2.4.      Repræsentant til fællesfondens budgetsamråd.
Tom Ebbe Jakobsen blev genvalgt.

Med virkning for 2020. Valget er gældende for et år.

 

3. ORIENTERING: Økonomi

3.1.      Afgørelser truffet af biskoppen som forretningsfører.

3.2.      Afgørelser truffet af forretningsudvalg og stiftsråd.

3.3.      Udgifter afholdt af det mellemkirkelige stiftsudvalg.

3.4.      Kapitalernes udvikling de seneste 5 år.

3.5.      Lånebevillinger.

3.6.      Frigivelse af indlån.

3.7.      Budgetopfølgning for stiftsbidraget.

3.8.      Tilbagemelding fra Kirkeministeriet vedrørende ministeroplæg og ansøgninger til omprioriteringspuljen.

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning.

 

4. BESLUTNING: Økonomi

Godkendelse af stiftsudvalgenes budget for det kommende år 2020

4.1.      Det mellemkirkelige Stiftsudvalg
Godkendelse af budget.
Budgettet blev godkendt. Der blev bevilliget 200.000 kr.

4.2.      Stiftsudvalget om Gymnasiekonference
Godkendelse af budget. 
Budgettet blev godkendt. Der blev bevilliget 80.000 kr.

4.3.      Stiftsudvalget om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads                                                                Godkendelse af budget.
Budgettet blev godkendt. Der blev godkendt 80.000 kr.

4.4.      Stiftsudvalget om Folkekirken på messer
Godkendelse af budget.                                              Budgettet blev godkendt. Der blev bevilliget 55.000 kr.

4.5.      Stiftsudvalget om Kommunikation             Godkendelse af budget.                                                       Budgettet blev godkendt. Der blev bevilliget 240.000 kr.

I forhold til udvalgets orientering om økonomien i 2021 og 2022 er stiftsrådet positivt indstillet.

 

5. BESLUTNING: Økonomi

5.1.  Fastlæggelse af endeligt budget for det bindende stiftsbidrag for 2020.

Det blev besluttet at posten NEST bliver forhøjet fra 40.000 kr. til 60.000 kr. for 2020 for at skabe mulighed for at udvekslingen går begge veje.

Stiftsrådet godkendte budgettet for 2020 inklusiv forhøjelse med 20.000 kr. til NEST samarbejdet.

5.2.  Indstilling om nyt Diakoniudvalg 2020-2022.

Stiftsrådet godkendte oplægget til et nyt diakoniudvalg.

Søren Christensen og Bente Rasmussen blev genvalgt som repræsentanter fra stiftsrådet.

5.3.  Indstilling om udvekslingsophold NEST.

Det blev foreslået, at udvekslingen kommer til at gå begge veje. Indstillingen blev godkendt

5.4.  Samarbejde med FUV om undersøgelse af strukturændringer 2020-2022.

Biskoppen orienterede om ideerne bag samarbejdet, og sammenhængen med de øvrige projekter stiftsrådet støtter bl.a. Kirken i Byen. Indstillingen blev godkendt.

5.5.  Fra sp. Morten Skovsted med ansøgning om oprettelse af et salme-stiftsudvalg i Aarhus Stift.

Stiftsrådet vil gerne have uddybet formålet med at blive et stiftsudvalg, inden der tages endelig stilling til ansøgningen.

 

6. BESLUTNING: Ansøgninger

6.1.      Fra Henrik Højlund, valgmenighedspræst i Aarhus Bykirke

Ansøgning om støtte til konferencen “The mission of the European Leadership Forum 2020 ” I Wisła, Polen

Ansøgt om: 6.000 kr.

Forretningsudvalget beder stiftsrådet om at diskutere det principielle i om biskoppen skal bevillige kursusmidler til valgmenighedspræster

Stiftsrådets beslutning: Da valgmenigheder ikke bidrager med at betale kirkeskat, kan biskoppen ikke bevillige midler

 

6.2.      Fra Kommunikationsudvalget med ansøgning om ekstrabevilling til dækning af merudgifter i forbindelse med udgivelsen af magasinet ”en guide til sognets kommunikation”.

Ansøgt om 160.000 kr.

Stiftsrådets beslutning: stiftsrådet gør opmærksom på, at udvalget for fremtiden skal søge dækning af ekstraudgifter på forhånd. Ekstrabevillingen på 160.000 kr. blev godkendt.

 

6.3.      Fra Kommunikationsudvalget med ansøgning om midler til udarbejdelse af biskoppens julevideohilsen 2019.

Ansøgt om 15.000 kr.

Stiftsrådets beslutning: bevilling på 15.000 kr.

 

6.4.      Fra Grøn Kirke, sp. Lise Palstrøm med ansøgning om afholdelse af grønt fyraftensmøde i Aarhus Stift.

Ansøgt om 19.000 kr.

Stiftsrådets beslutning: bevilling på 19.000 kr. Stiftsrådet ønsker, at Lise Palstrøm deltager i næste stiftsrådsmøde og beretter om erfaringerne fra mødet.

 

6.5.      Fra Landsforeningen af Menighedsråd med ansøgning om støtte til filmprisen Gabriel 2020.

Ansøgt om et ikke opgivet beløb.

Stiftsrådets beslutning: et flertal besluttede bevilling på 4.000 kr.

 

6.6.      Fra sp. Anette Brøndum med ansøgning om dækning af udgifter med en Fleksibel Master i Kristendom ”Eksistens og Fortælling” på Aarhus Universitet.
Ansøgt om 24.656,25 kr. 
Stiftsrådets beslutning: bevilling på 24.656,25 kr.

 

6.7.      Fra Anne-Kari Ferenczi med ansøgning om støtte til alsang i domkirkerne.

Ansøgt om 25.000 kr. samt underskudsgaranti på 15.000 kr. fra hvert stiftsråd.

Stiftsrådets beslutning: bevilling på 25.000 kr. Såfremt der opstår underskud, kan man søge om dækning af dette efterfølgende.

 

6.8.      Fra Vestervig Kirkemusikskole med ansøgning om støtte til 40 års jubilæum.

Ansøgt om 10.000 kr. fra hvert stiftsråd

Stiftsrådets beslutning: bevilling på 10.000 kr.

 

 

7.  BESLUTNING (10 min.): Konference, fredag-lørdag den 15-16. maj 2020

Stiftsadministrationen har indhentet tilbud på konferencen. Stiftsrådet bedes venligst beslutte hvor konferencen skal afholdes:

7.1.      Horisont, Hotel & Konference: 1.975 kr.pr. person, 59.250 kr. ved 30 personer.

7.2.      Gl. Skovridergaard, Hotel og konferencecenter: 1.847 kr. pr. person, 55.410 kr. ved 30 personer.

7.3.      Hotel Sabro Kro: 1.570,75 kr. pr. person, 47.122,50 kr. ved 30 personer.

7.4.      Hotel Opus Horsens: 1.452 kr. pr. person 43.560 kr. ved 30 personer.

Alle priser er inklusiv moms.

Stiftsrådets beslutning: Hotel Opus blev valgt.

 

8. ORIENTERING: Orientering fra formanden

8.1.          Tilmeldingen til provstiudvalgskonferencen, lørdag den 9. november 2019 i Fredericia.
Orienteringen blev taget til efterretning.

8.2.          Invitation til temadag om kirkens sociale ansvar.
Orientering blev taget til efterretning.

8.3.          Invitation til provstiudvalgsmode den 28. november er sendt ud, husk at tilmelde jer.
Orientering blev taget til efterretning.

8.4.          Pressemeddelelse fra Det mellemkirkelige råd om ny engelsk hjemmeside.
Orienteringen blev taget til efterretning.

8.5.          Fra provst Erik Balslev-Clausen med anmodning om at stiftsrådet diskuterer det fremtidige kirkelige fællesskab mellem Grønland og Danmark.
Stiftsrådet vil tage emnet op på et senere tidspunkt.

8.6.          Forslag om afholdelse af stormøde for alle stiftsrådets udvalg forår 2020.

Stiftsrådet vil afvente om der opstår, et behov og evt. tage punktet op på et senere tidspunkt.

8.7.          Fra udvalget om bibelselskabet med ønske om begrundelse for afslag af ansøgning om støtte til arrangement.
Stiftsadministrationen vil i samarbejde med formanden lave et udkast til et svar.

 

9.  ORIENTERING: Orientering fra stiftsudvalgene m.m.

9.1.      Det mellemkirkelige Stiftsudvalg ved Hanna Broadbridge.

9.1.1.     Folkekirkens Mellemkirkelige Råd

9.1.2.     Danske kirkers Råd. Invitation til Fællesmødet i Danske Kirkers Råd den 26. oktober 2019.

9.2.      Stiftsudvalg om Gymnasiekonference ved Karin Skoubo og Helle R. Hørby. (til den 26. maj 2020)

9.3.      Stiftsudvalget om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads. (til den 8. februar 2020) ved Erik Søndergård

9.4.      Stiftsudvalget om Folkekirken på messer ved Erik Søndergård. (til den 30. august 2020)

9.5.      Stiftsudvalget om Kommunikation ved Niels Povlsgaard og Christian Paulsen. (til den 8. oktober 2020)

9.6.      Stiftsudvalget om Diakoni.

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning.

 

10. ORIENTERING: Orientering fra råd m.m.

10.1.   Stifternes Kapitalforvaltning ved Jørgen Lundsberg referaterne samt seneste rapportering af kapitalforvaltningen kan ses på Aarhus Stifts hjemmeside.

10.2.   Fællesfondens Budgetsamråd ved Tom Ebbe Jakobsen Referat fra møde den 12. september 2019

10.3.   Folkekirkens Nødhjælps Råd ved Søren Christensen.

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning.

 

11. ORIENTERING: Eventuelt

Intet under dette punkt.