Fortsæt til hovedindholdet
Beslutningsprotokoller
Stiftsrådsmøde den 31-05-2023
""

Beslutningsprotokol af 6. møde i stiftsrådet den 31. maj 2023 kl. 16.00-18.30 på Aarhus Stift

Afbud:

Esben Thusgård
Lise Lotte Skrejborg Hansen
Per Bøje Rasmussen
Jens Peter Krog
Thorkil Hørlyk

 

Orienteringer/debat

Oplæg ved projektleder Bettina N. Franch om projektet ”Læs teologi og bliv præst – rekruttering og fastholdelse af præster i folkekirken”.

1. Dagsorden: 

Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt 

 

2. Orienteringer: biskop og formand 

Oplæg/orientering fra biskoppen.

Biskoppen orienterede om forestående bogudgivelse og om verserende klagersager.

Oplæg/orientering fra formanden/næstformand

Formanden orienterede om:

 • materiale fra projektet "når grænser flyttes", som er på vej til at blive færdiggjort.
 • kommunikationsudvalgets influencerkampagne om udvalgte kirkegårde i stiftet
 • Deltagelse i Landsforeningen af Menighedsråds årsmøde i den kommende weekend.

 

3. Orienteringer: Økonomi 

Status på økonomi: 

 • budgetopfølgning
 • Kirkeministeriet opfordrer stifterne til at have fokus på ikke forbrugte midler. 
  Til orientering: I Aarhus Stift er midlerne for 2022 overført til budget 2023 og er hensat til ”Himmelske Dage 2025”.

Bilag/bemærkninger:

Bilag 3.1 og 3.2

Oversigter siden sidst: 

 • Afgørelser truffet af biskoppen
  Forretningsudvalget indstillede til stiftsrådet, at biskoppens bevillingsramme øges til 400.000 kr. pga. at det afsatte beløb for 2023 allerede er opbrugt.
  Stiftsrådet godkendte, at bevillingsrammen øges til 400.000 kr.
 • Afgørelser truffet af forretningsudvalg og stiftsråd
 • Udgifter afholdt af det mellemkirkelige stiftsudvalg
 • Kapitalernes udvikling de seneste 5 år
 • Lånebevillinger
  Forretningsudvalget indstillede til stiftsrådet, at orienteringerne tages til efterretning. 
  Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning.

Bilag/bemærkninger:

Bilag 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 og 3.7

Generel orientering: 

 • Orientering om ændringer i vedtægterne for stifternes kapitalforvaltning Forretningsudvalget indstillede til stiftsrådet, at stiftsrådets repræsentant i kapitalforvaltningen Jørgen Lundsberg gives fuldmagt til at underskrive de nye vedtægter. 
  Stiftsrådet gav fuldmagt til Jørgen Lundsberg til at underskrive de nye vedtægter for kapitalforvaltningen.

Bilag/bemærkninger:

Bilag 3.8

 • Fremlæggelse af årsrapport for stiftsmidlerne 2022 se Årsrapport 2022 | Aarhus Stift
  Inkl. revisorpåtegning og info om negativ egenkapital.
  Forretningsudvalget indstillede til stiftsrådet, at fremlæggelsen og revisorpåtegningen for årsrapporten tages til efterretning
  Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning uden bemærkninger.

Bilag/bemærkninger:

Årsrapport 2022 | Aarhus Stift 

 

4. Beslutning: ansøgninger:

 • Fra Louise Bech Bøgholm, Landsforeningen af Menighedsråd. 
  Ansøgning om støtte til den kirkelige filmpris Gabriel. 
  Der er ikke ansøgt om et fast beløb 
  Forretningsudvalget indstillede til stiftsrådet at bevillingen imødekommes med 5.000 kr. 
  Stiftsrådets beslutning: Bevilling af det ansøgte beløb på 5.000  kr.
   
 • Fra sp. Morten Skovsted 
  Ansøgning om støtte til udgivelse af bogen ”Teologien i nyere salmer”. Alle stiftsråd ansøges om støtte til udgivelsen. Ansøgt om 10.000-15.000 kr. 
  Forretningsudvalget indstillede til stiftsrådet, at bevillingen imødekommes med 10.000 kr. 
  Stiftsrådets beslutning: Bevilling af det ansøgte beløb på 10.000 kr.
  Stiftsrådet bemærkede, at projektet vil blive endnu mere interessant, hvis man også havde inviteret yngre teologer til at give et bidrag til bogen.
   
 • Fra sp. Trine Gjørtz 
  Ansøgning om støtte til uddannelse ifm. med sit virke som studenterpræst på Den Jyske Håndværkerskole. 
  Ansøgt om 45.000 kr. 
  (Ansøgningen er indkommet efter frist og har ikke været forelagt Forretningsudvalget) 
  Stiftsrådets beslutning: bevilling af 10.000 kr. 
   

Bilag/bemærkninger:

Bilag 4.1, 4.2 og 4.3

 

5. Status Himmelske Dage 2025: 

Status fra formand for Lokalkomiteen Jacob D. K. Rasmussen.
Jacob D. K. Rasmussen orienterede om status for komiteens arbejde, herunder bl.a.:

 • nedsættelse af diverse temaudvalg
 • stillingsopslag til projektleder
 • arrangementets grafisk identitet
 • grundfortælling
 •  

6. Orientering: Liturgisk forum rapport mv. 

Fra biskop Elof Westergaard orientering om Liturgisk Forum
Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.

Bilag/bemærkninger:

Bilag 6

 

7.  Invitationer  

Fra Ørsted Menighedsråd invitation til "Kirkeskoven fortæller bibelhistorie" indvielse søndag den 25. juni 2023 kl. 14.00.
Stiftsrådet tog invitationen til efterretning. Søren W. Christensen vil deltage i arrangementet.

Bilag/bemærkninger:

Bilag 7 

 

8. Eventuelt 

Møder 2023:

Onsdag den 31. maj, stiftsrådsmøde 

Torsdag den 17. august, forretningsudvalgsmøde 
Torsdag den 31. august, stiftsrådsmøde 

Torsdag den 21. september, Provstiudvalgsmode 

Torsdag den 12. oktober, forretningsudvalgsmøde 
Lørdag den 28. oktober 2023, Fælles stiftsrådsmøde 

Onsdag den 1. november, stiftsrådsmøde 

Onsdag-torsdag den 8.-9. november, konference FUV, om Dekorum (værdighedskravet) 

Møder 2024 forslag

Bilag/bemærkninger:

Stiftsrådsmøder kl. 15.00-19.00 Forretningsudvalgsmøderne kl. 09.00- 11.00

Kommende oplæg 
Diverse henvendelser til stiftsrådet med ønske om at holde oplæg: 

 • Ingrid Ank, Grundtvigsk Skoletjeneste
   

9. Skriftlige status for udvalg og råd – bliver ikke gennemgået på mødet

Udvalg:

 • Religionspædagogiske udvalg
 • Folkekirken på messer
 • Det mellemkirkelige udvalg
 • Kommunikationsudvalget

Råd: 

 • Stifternes kapitalforvaltning: Se referaterne her.
 • Folkekirkens Nødhjælps Råd
 • Det Mellemkirkelige Råd
 • Budgetsamrådet
 • Folkekirke og Religionsmøde
 • Danske Kirkers Råd (årsmøde den 13. maj 2023, rapport og regnskab for 2022)

Bilag/bemærkninger:

Bilag 9.1 – samlet skrivelse, 9.2, 9.3, 9.4 og 9.5