Fortsæt til hovedindholdet
Beslutningsprotokoller
Stiftsrådsmøde den 25-08-2022
""

Beslutningsprotokol af 3. møde i stiftsrådet den 25. august 2022 kl. 16.00 - 18.30 i Mariehøj Sognehus, 8600 Silkeborg

Biskoppen indledte med mindeord for Hanna Broadbridge. 

Afbud: 

Gerda Jessen 
Søren Christensen 
Kirstine Helboe 
Liselotte Skrejborg Hansen

 

Dagsorden/referat:  

1.  Godkendelse af dagsorden  
Dagsorden godkendt 
  

Orienteringer/debat: 

2.  Oplæg om Himmelske Dage  
ved landssekretær Mie Skak Johanson.  
Formand for Landskomiteen for Himmelske Dage Poul Kirk er også inviteret til mødet. 
Poul Kirk præsenterede sig og Mie Skak Johanson orienterede om ideerne og målsætningerne med Himmelske Dage og arbejdet med at planlægge og afvikle arrangementet og det blev understreget, at det i forbindelse med nedsættelse af lokalkomiteen er vigtigt at se på medlemmernes kompetencer. 
 

Beslutning:   

3.  Beslutning om lokation for Himmelske Dage 2025 
Det indstilles til stiftsrådet i samråd med biskoppen at beslutte den endelig lokation for Himmelske Dage 2025. 
Der var enighed om, at lokationen skal være Silkeborg. 

Beslutning om nedsættelse af et stiftsudvalg for Himmelske Dage 2025 
Det indstilles til stiftsrådet at nedsætte et udvalg under stiftsrådet om Himmelske Dage 2025 (3-4 medlemmer) 
Der var enighed om at nedsætte et udvalg under stiftsrådet, men at nedsættelsen afventer til efter at lokalkomiteen er nedsat. 
Samtidig var der enighed om, at Jacob D. K. Rasmussen udpeges som formand for lokalkomiteen.

Orienteringer: 

4.  Oplæg/orientering fra biskoppen 
Biskoppen orienterede om den aktuelle debat om arbejdsmiljøet i folkekirken og de andre emner, der forventeligt sættes fokus på i pressen i den kommende tid. 

Biskoppen orienterede om, at han arbejder på, at provstestillingerne i Aarhus Stift får en fordeling med 75 % til provstearbejde og 25 % til præstearbejde. 

Biskoppen foreslog, at der nedsættes et udvalg under stiftsrådet om arbejdsmiljø i folkekirken.  

Forslaget tages med på næste møde i stiftsrådet sammen med et oplæg om rammerne for et sådant udvalg. 

Biskoppens oplæg gav anledning til debat.  


5.  Økonomi  
Status på økonomi  

 • budgetopfølgning
 • samlet forbrug pr. 30.6.22

Oversigterne blev taget til efterretning. 
Det bemærkes, at referater fra økonomiudvalgets møder ligger i stiftsrådets grupperum.  

Bilag nr. 5.1 budgetopfølgning 3. kvartal 2022 
Bilag nr. 5.2 samlet økonomioversigt 2. kvartal 2022. 

6.  Stifternes kapitalforvaltning  
Urealiseret kurstab overstiger nu renteindtægterne hos kapitalforvalterne. 
Jørgen Lundsberg runddelte en ny oversigt over afkast, hvoraf det fremgår, at de realiserede kursgevinster udgør et mindre beløb end det, der fremgår af bilagsmaterialet. 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
Bilag nr. 6 Til alle stifter vedr. urealiseret kurstab 2022 


7.  Ny pilgrimspræst 
Lise Palstrøm er ansat som ny pilgrimspræst med samme rådighedsbeløb (15.000 kr.) som den tidligere pilgrimspræst jf. rammen for 2022 
Orienteringen blev taget til efterretning. 
Bilag nr. 7 


8.  Program for provstiudvalgsmøde tirsdag den 13. september 2022 på Diakonhøjskolen 
Programmet blev taget til efterretning. 
Bilag nr. 8 Program for Provstiudvalgsmodet.

 

Beslutninger:  

9.  Ansøgninger

 • Fra Sabina Hvid, Pilgrimsgruppen / Rimsø-Kastbjerg Mr. 
  Ansøgning om støtte til lydkunstværker på Sankt Gertruds Sti 
  Ansøgt om 100.000 kr. 
  Bilag nr. 9.1 Økonomiudvalgets indstilling til stiftsrådet: 
  afslag da der allerede er bevilliget midler til projektet.
  Stiftsrådet fulgte økonomiudvalgets indstilling og meddelte afslag til ansøgningen, da der allerede er bevilget midler til projektet. 
   
 • Fra sp. Hanne Jul Jakobsen 
  Ansøgning om støtte til De Dødes Dag – Sammen om at mindes. 
  Ansøgt om 57.000 kr. 
  Bilag nr. 9.2: Økonomiudvalgets indstilling til stiftsrådet:  
  afslag da det er et lokalt projekt. 
  Stiftsrådet fulgte økonomiudvalgets indstilling og meddelte afslag, da der er tale om et lokalt projekt. 
   
 • Fra pastor emeritus Ole Juul 
  Ansøgning om støtte til dækning af honorar- og befordringsudgifter til foredragsholdere ved konvent i Møllevangskirkens Sognegård. 
  Ansøgt om 5.000 kr. 
  Bilag nr. 9.3 (ansøgningen er indkommet efter frist og har ikke været forelagt Økonomiudvalget)  
  Ansøgningen blev imødekommet med det ansøgte beløb på op til 5.000 kr. samt befordringsudgifter. 
   
 • Fra sp. Anne Mette Fruelund Andersen 
  Ansøgning om støtte til efteruddannelse med formålet at styrke sjælesorgsarbejdet i folkekirken. 
  Ansøgt om 38.310 kr. 
  Bilag 9.4 (ansøgningen er indkommet efter frist og har ikke været forelagt Økonomiudvalget)
  Ansøgningen blev ikke imødekommet, da der ikke bevilges midler til den type uddannelse. 
  Der var enighed om, at principperne for den type ansøgninger genovervejes. 
   
 • Bilag 9.5 
  Ansøgning fra studentermenigheden om midler til afholdelse af Hjertekonference i 2022. 
  Der er søgt om et beløb på 25.000 kr. 
  Stiftsrådet var enige om, at det ansøgte beløb på 25.000 kr. bevilges. B


10.  Fra sp. Kristian Ditlev Jensen med ansøgning om finansiering af ph.d. studium om teologiske, etiske og diakonale aspekter og konsekvenser af forskellige brug af begrebet ”De elendige”. 
Bilag nr. 10.1 Økonomiudvalgets indstilling til stiftsrådet:  
afslag pga. projektets indhold som ikke er indenfor stiftsrådets fokusområder samt pga. det forventelige økonomiske omfang. 
Stiftsrådet besluttede at følge økonomiudvalgets indstilling og meddeler afslag på grund af projektets indhold som ikke er indenfor stiftsrådets fokusområder og på grund af det forventelige økonomiske omfang. 

11.  Udpegning af bestyrelsesrepræsentant til selskabet for kirkelig kunst.

Bilag nr. 11 udpegning af bestyrelsesmedlem  
Det indstilles til Stiftsrådet at anbefale en kvalificeret repræsentant 

 • Ilse Kyndesgaard

Stiftsrådet fulgte forretningsudvalgets indstilling om at udpege Ilse Kyndesgaard som bestyrelsesrepræsentant til selskabet for kirkelig kunst. 


Høringer: 

12.  Høring af bekendtgørelse om budget og regnskabsvæsen for fællesfonden 
Der var ikke bemærkninger til lovforslaget. 
Der vil blive sendt et høringssvar til Kirkeministeriet. 

Læs forslaget her 

13.  Høring af lovforslag om udvidelse og forenkling af samarbejdsmuligheder og øget transparens og fleksibilitet i den lokale økonomistyring m.v. samt ophævelse af lov om forsøg i folkekirken 

Stiftsrådet har afgivet høringssvar. Det blev igen bemærket, at det er uhensigtsmæssigt at gennemføre en høring af så vigtige forhold hen over sommerferien. Bilag nr. 13 høringssvar fra Stiftsrådet sendt til KM den 18. august 2022 

Læs forslaget her 
 

Drøftelser: 

14.  Ansøgninger til omprioriteringspuljen 2022 – udmøntning 2023 
Det indstilles til stiftsrådet at drøfte ansøgningerne med henblik på anbefaling til stiftsrådet om prioriterede rækkefølge. 

Det blev indledningsvist oplyst, at to af ansøgningerne er trukket tilbage (nr. 7 og 9). 
De øvrige ansøgninger blev gennemgået. 
Det kan overvejes om der kan findes besparelser på nr. 1. og 4. og evt. nogle af de øvrige ansøgninger. 

Der blev gjort opmærksom på, at den nuværende ordning med 2 % besparelse af fællesfondens institutioner ændres, så der ikke hele tiden skal søges om genopretning. 

Bilag nr. 14 bilag fra teknisk gennemgang den 2. juni 2022 


Invitationer: 

15.  Invitation fra KMS til konference  
Konference for kristne og muslimske ledere i Danmark 2022” den 4.-5. november 2022 i Odense 
For tilmelding via link i bilag. Frist 2. oktober 
Invitationen blev taget til efterretning og stiftsrådsmedlemmerne opfordres til at læse den vedhæftede rapport og selv tilmelde sig konferencen. 

Bilag nr. 15 invitation fra Maria Skov KMS 2022 


Eventuelt: 

16.  Møder 2022: 

Torsdag den 25. august, stiftsrådsmøde  

Tirsdag den 13. september provstiudvalgsmode 

Tirsdag den 11. oktober økonomi- og forretningsudvalgsmøde  
Tirsdag den 1. november, stiftsrådsmøde 

Tirsdag den 22. november 2022 konference ”Når grænser flyttes” 

Lørdag den 26. november – fælles stiftsrådsmøde på Fyens Stift kl. 10.00-15.00 

Møder 2023 – forslag: 

Tirsdag den 7. februar, økonomi- og forretningsudvalgsmøde  
Torsdag den 2. marts, stiftsrådsmøde 

Onsdag den 17. maj, økonomi- og forretningsudvalgsmøde 
Onsdag den 31. maj, stiftsrådsmøde 

Torsdag den 17. august, økonomi- og forretningsudvalgsmøde 
Torsdag den 31. august, stiftsrådsmøde 

Torsdag den 12. oktober, økonomi- og forretningsudvalgsmøde  
Onsdag den 1. november, stiftsrådsmøde 

Stiftsrådsmøder kl. 15.00-19.00 
Økonomiudvalgsmøder kl. 09.00-10.30 
Forretningsudvalgsmøderne kl. 11.00-12.00 
 

17.  Kommende oplæg 
FUV og Når Grænser Flyttes - aftalt 

 • Oktober/novembermødet 

Diverse henvendelser til stiftsrådet med ønske om at holde oplæg: 

 • Ingrid Ank, Grundtvigsk Skoletjeneste 
 • Lise Palstrøm om grøn kirke og pilgrimsvandringer 
 • Sp. Kristian Ditlev Jensen om evt. støtte til ph.d.  

   


Skriftlige orienteringspunkter – bliver ikke gennemgået på mødet – bilag ligger i grupperummet 

18.  Økonomi 
Oversigt over forbrug: 

 •  Bevillinger givet af biskoppen 
 •  Bevillinger givet af forretnings-/økonomiudvalget 
 •  Bevillinger givet af det mellemkirkelige stiftsudvalg
 •  Oversigt over lånebevillinger 
 •  Oversigt over frigivelse af indlån
 •  Kapitalernes udvikling  

Bilag nr. 18:  samlet økonomioversigt. 


19.  Status fra udvalg og råd 
Udvalg: 

 •  Religionspædagogiske udvalg
 •  Folkekirken på messer 
 •  Folkekirken som attraktiv arbejdsplads 
 •  Det mellemkirkelige udvalg 
 •  Kommunikationsudvalget 

Råd: 

 • Stifternes kapitalforvaltning Se referaterne her
 • Folkekirkens Nødhjælps Råd 
 • Det Mellemkirkelige Råd 
 • Budgetsamrådet 
 • Folkekirke og Religionsmøde 

Bilag nr. 19: samlet statusskrivelser fra udvalg. 

Bilagnr. 19.2 status fra FNR. 
Bilagnr. 19.3 status fra DMR. 
Bilagnr. 19.4 Orientering fra Mads Christoffersen, Danske Kirkers Råd 
Intet nyt fra Folkekirke og Religionsmøde