Fortsæt til hovedindholdet
Beslutningsprotokoller
Stiftsrådsmøde den 23-02-2021
""

Beslutningsprotokol fra 12. møde i Stiftsrådet i Aarhus Stift tirsdag den 23. februar 2021 via teams

 

1. BESLUTNING: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

 

2. ORIENTERING: Økonomi

2.1.     Afgørelser truffet af biskoppen som forretningsfører

2.2.     Afgørelser truffet af forretningsudvalg og stiftsråd

2.3.     Udgifter afholdt af det mellemkirkelige stiftsudvalg

2.4.     Kapitalernes udvikling de seneste 5 år

2.5.     Lånebevillinger

2.6.     Frigivelse af indlån

2.7.     Budgetopfølgning for stiftsbidraget 2021

2.8.     Fordeling af bindende stiftsbidrag, Kirkeligligning 2022 Aarhus Stift

2.9.     Information om status på KAS-GIAS udbud

Stiftsrådet havde ingen bemærkninger til punktet.

 

3. BESLUTNING: Økonomi

3.1.     Godkendelse af regnskab for stiftsmidlerne, årsregnskabet og årsrapporten 2020

Stiftsrådet bedes give formanden fuldmagt til at underskrive årsregnskabet og årsrapporten for stiftsmidlerne og for det bindende stiftsbidrag på stiftsrådets vegne, der skal indsendes til Kirkeministeriet i marts måned.

Stiftsrådet gav formanden fuldmagt til underskrift af regnskab og årsregnskab.

3.2.     Fastsættelse af ind- og udlånsrenten for 2022

Stiftsrådets beslutning: Opstillet alternativ nr. 4

Udlånsrente på 1,00% og en indlånsrente på 0,25%

3.3.     Fastsættelse af rammen for det bindende stiftsbidrag 2022 på baggrund af budgetudkast for 2021

Udkastet blev godkendt.

3.4.     Godkendelse af stiftsudvalgenes regnskab for 2020:

3.4.1.    Stiftsudvalg om Gymnasiekonference

Godkendelse af regnskab

3.4.2.    Stiftsudvalget om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads

3.4.3.    Stiftsudvalget om Folkekirken på messe

Godkendelse af regnskab

3.4.4.    Stiftsudvalget om Kommunikation

Godkendelse af regnskab

3.4.5.    Stiftsudvalget om Diakoni

  Godkendelse af regnskab – ingen udgifter i 2020

3.4.6.    Stiftsudvalget om Salmer

  Godkendelse af regnskab – ingen udgifter i 2020

3.4.7.    Stiftsudvalget om Religionspædagogik

            Godkendelse af regnskab – ingen udgifter i 2020

            Forretningsudvalgets indstilling til stiftsrådet: godkendelse af alle regnskaberne.
Stiftsrådets beslutning: godkendelse af de indsendte regnskaber 2020.

 

4. BESLUTNING: Ansøgninger

4.1.     Fra sognepræst Pia Elisabeth Pedersen.
Ansøgning om støtte til kursus til Åndelig vejledningsforløb del 1,2 og 3 på Ådalen Retræte.
Ansøgt om 20.500 kr.
Forretningsudvalgets indstilling til stiftsrådet: bevilling af det ansøgte beløb.
Stiftsrådets beslutning: bevilling af det ansøgte beløb.

4.2.     Fra sognepræst Anni L. Albæk.
Ansøgning om støtte til uddannelsen ”Narrativ supervisoruddannelse” gennem DISPUK.
Ansøgt om 26.875 kr.
Forretningsudvalgets indstilling til stiftsrådet: bevilling af det ansøgte beløb.
Stiftsrådets beslutning: bevilling af det ansøgte beløb.

4.3.     Fra Studenterpræsterne i Aarhus.
Ansøgt om støtte til afholdelse af Hjertekonference i marts 2021 ->udsat til oktober 2021 (tillægsbilag) 
Ansøgt om 25.000 kr.
Forretningsudvalgets indstilling til stiftsrådet: bevilling af det ansøgte beløb.
Stiftsrådets beslutning: bevilling af det ansøgte beløb.

4.4.     Fra sognepræst Erik Søndergård.
Ansøgt om underskudsgaranti til Folkekirken som attraktiv arbejdsplads (FAA).
Ansøgt om 120.000 kr.
Forretningsudvalgets indstilling til stiftsrådet: bevilling af det ansøgte beløb.
Stiftsrådets beslutning: bevilling af det ansøgte beløb.

4.5.     Fra Elev Menighedsråd.
Ansøgt om støtte til en TUK-TUK til PR-brug.
Ansøgt om op til 43.951,50 kr.
Forretningsudvalgets indstilling til stiftsrådet: bevilling af det ansøgte beløb.
Stiftsrådets beslutning: bevilling af det ansøgte beløb under forudsætning af, at Tuk-tuk’en indkøbes som et el-køretøj. Hvis prisen for indkøbet bliver større end budgetteret, kan stiftsrådet søges om dækning af differencen.

4.6.     Fra Laura Gylden-Damgaard, Det Religionspædagogiske Udvalg.
Ansøgt om støtte til kursus med fokus på børn og unge ”betweeners”.
Ansøgt om 26.500 kr.
Forretningsudvalgets indstilling til stiftsrådet: bevilling af det ansøgte beløb.
Stiftsrådets beslutning: bevilling af det ansøgte beløb.

4.7.     Fra sp. Esben Thusgaard ansøgning om støtte til slutfinansiering af bog Skabelse og samskabelse – er folkekirken på vej ud af skabet?
Ansøgt om 25.000 kr.
Forretningsudvalgets indstilling til stiftsrådet: bevilling af det ansøgte beløb.
Stiftsrådets beslutning: bevilling af det ansøgte beløb.

4.8.     Fra Irene Larsen og Anne-Birgitte Zoëga.
Ansøgt om støtte til bogprojekt ”Vi er også kirken - Skitse til en regnbueteologi”
Ansøgt den 20/2-2021 om 5.000 kr.
Stiftsrådets beslutning: bevilling af det ansøgte beløb, på trods af at stiftsrådet normalvis ikke støtte bogprojekter udenfor stiftet, gøres der i dette tilfælde en undtagelse pga. emnets relevans.

10 minutters pause

 

5. BESLUTNING: Vedtægter for Diakoniudvalget

5.1.     Godkendelse af vedtægterne for diakoniudvalget
Forretningsudvalgets indstilling til stiftsrådet: godkendelse af vedtægterne.
Stiftsrådets beslutning: godkendelse af vedtægterne.

 

6. ORIENTERING: Orientering fra biskoppen

Biskoppen orienterede om de faldende dåbstal pga. corona og nye tiltag i den forbindelse.

Derudover orienterede biskoppen om arbejdet med opslag af den nye provstestilling i Skanderborg og om et planlagt møde med Aarhus Kommune om indsigelse mod højhusbyggeri tæt på Domkirken.

6.1.  Nyt phd projekt Kristine Helboe Johansen

6.2.  Fra Kenni Hede, AAU, forslag til nyt phd projekt

Forretningsudvalgets indstilling til stiftsrådet: at give biskoppen mandat til at arbejde videre med de to forslag med henblik på etablering af en ny aftale om et phd projekt delvist finansieret af stiftsrådet.
Stiftsrådets beslutning: biskoppen kan i samarbejde med forslagsgivere arbejde videre med projekterne.

6.3.  Udpegning af repræsentant til BiIBLIARIUM fra Aarhus Stift.
Forretningsudvalget har i samråd med biskoppen udpeget Niels B. Polvsgaard

6.4.  Fra KM med svar til Landsforeningen af menighedsråd vedrørende valg til provstiudvalg og stiftsråd

 

7. ORIENTERING: Orientering fra formanden

7.1.     Ny dato for konferencen ”forhold mellem tilsyn og ledelse” den 13-14. oktober 2021 OBS Stiftsrådsmøde den 13. oktober
Forretningsudvalgets indstilling til stiftsrådet: at fastholde datoen for stiftsrådsmødet den 13. oktober.
Stiftsrådets beslutning: fastholdelse af stiftsrådsmødet den 13. oktober 2021.

7.2.     Himmelske dage, hvad vil stiftsrådet biddrage med?

7.3.     Fra Miriam Munksgaard invitation og information om Himmelske dage 2022
Forretningsudvalgets indstilling til stiftsrådet: at stiftsrådet afventer svar til Himmelske dage, til efter et nyt stiftsråd har konstitueret sig i december.
Stiftsrådets beslutning: at man afventer et svar til det nye stiftsråd er tiltrådt efter december 2021.

7.4.     Fra pilgrimspræst Elisabeth Lidell med årsrapport for 2020
Til orientering, biskoppen arbejder pt. på en ny udformning af pilgrimsfunktionen, da Elisabeth Lidell er gået på pension.
Stiftsrådet takkede Elisabeth Lidells indsats igennem mange år.

7.5.     Fælles stiftsrådsmøde afholdelse 2021 lørdag den 13. marts 2021
Tilmelding til stiftet hvis det bliver muligt at deltage fysisk.

7.6.     Status fra Yvonne Alstrup på projektet ”når grænser flyttes”
Stiftsrådet tog orientering til efterretning

7.7.     Fra Sammenslutningen af Supervisorer i Folkekirken med anmodning om at benytte AC-minimumstakst ved honorering af supervision
Stiftsrådet tog orientering til efterretning.

7.8.     Stiftsrådets konference den 18-19. juni 2021 evt. aflyses?
Forretningsudvalgets indstilling til stiftsrådet: at konferencen aflyses og erstattes af en ordinært møde torsdag den 10. juni.
Stiftsrådets beslutning: aflysning af konferencen og i stedet afholde et ordinært møde den 10. juni 2021.

 

8. ORIENTERING:Orientering fra stiftsudvalgene m.m.

8.1.     Det mellemkirkelige Stiftsudvalg

8.1.1.       Folkekirkens Mellemkirkelige Råd

8.1.2.       Danske kirkers Råd

8.2.     Stiftsudvalg om Gymnasiekonference. (til den 18. feb. 2022)

8.3.     Stiftsudvalget om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads. (til den 18. februar 2022)

8.4.     Stiftsudvalget om Folkekirken på messer (til den 18. feb. 2022)

8.5.     Stiftsudvalget om Kommunikation (til den 18. feb. 2022)

8.6.     Stiftsudvalget om Diakoni (til den 31. oktober 2021)

8.7.     Stiftsudvalget om salmer (til den 18. feb. 2022)

Stiftsrådet havde ingen bemærkninger til punktet og tog orienteringerne til efterretning.

           

9. ORIENTERING: Orientering fra råd m.m.

9.1.     Stifternes Kapitalforvaltning

Referaterne samt seneste rapportering af kapitalforvaltningen kan ses på Aarhus Stifts hjemmeside

9.2.     Fællesfondens Budgetsamråd

9.3.     Folkekirkens Nødhjælps Råd

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning.

 

10. ORIENTERING: Eventuelt

10.1.  Møder i 2021

Tirsdag den 23. februar, stiftsrådsmøde (online)

Tirsdag den 18. maj, forretningsudvalgsmøde

Torsdag den 10. juni, stiftsrådsmøde

Tirsdag den 10. august, forretningsudvalgsmøde

Onsdag den 18. august, stiftsrådsmøde

Onsdag den 6. oktober, forretningsudvalgsmøde

Onsdag den 13. oktober, stiftsrådsmøde

 

10.2.  Forslag til oplæg:

·            Provst Anders Bonde om præstekadetterne

·            Domprovstiet om badehusene

·            Biskop Henrik Wigh-Poulsen om Folkekirken i Aarhus Stift i byen og på landet

·            Repræsentant fra stiftsudvalgene og -rådene om deres arbejde

·            Yvonne Alstrup om projekt ”når grænser flyttes”