Fortsæt til hovedindholdet
Beslutningsprotokoller
Stiftsrådsmøde den 22-10-2020
""

Beslutningsprotokol fra 11. møde i Stiftsrådet i Aarhus Stift torsdag den 22. oktober 2020

 

1. DEBAT: Oplæg ved provst Dorte Sørensen om refleksionsrummet på Skejby Sygehus

Dorte Sørensen gav et overblik over processen, der har ført til det kommende refleksrum på Skejby Sygehus.

 

2. STIFTSRÅDETS FOKUS: Oplæg fra biskoppen om rapporten Nysgerrig Folkekirke

Biskoppen fortalte om udgivelsen ”Nysgerrig Folkekirke” som er et resultat af projektet Kirken i Byen.

 

3. BESLUTNING: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

 

4. BESLUTNING: Valg

4.1.     Formand

Vælges blandt de læge medlemmer for et år af gangen

Hanna Broadbridge blev genvalgt som formand

4.2.     Næstformand

Vælges blandt de læge medlemmer for et år af gangen

Carl V. Korup blev genvalgt som næstformand

4.3.     Gejstligt medlem til forretningsudvalget

Vælges blandt de gejstlige medlemmer for et år af gangen

Sp. Jacob D. K. Rasmussen blev genvalgt

4.4.     Repræsentant til fællesfondens budgetsamråd

Tom Ebbe Jakobsen blev genvalgt som repræsentant til budgetsamrådet

Valget er med virkning fra januar 2021. Valget er gældende for et år.

 

5. ORIENTERING: Økonomi

5.1.     Afgørelser truffet af biskoppen som forretningsfører

5.2.     Afgørelser truffet af forretningsudvalg og stiftsråd

5.3.     Udgifter afholdt af det mellemkirkelige stiftsudvalg

5.4.     Kapitalernes udvikling de seneste 5 år

5.5.     Lånebevillinger

5.6.     Frigivelse af indlån

5.7.     Budgetopfølgning for stiftsbidraget

5.8.     Oversigt bevillinger stiftsudvalg

5.9.     Orientering om status på genudbud af KAS-GIAS systemerne

Stiftsrådet havde ingen bemærkninger til orienteringerne.

 

6. BESLUTNING: Økonomi: godkendelse af stiftsudvalgenes budget for det kommende år

6.1.     Det mellemkirkelige Stiftsudvalg

Godkendelse af budget (199.500 kr.)

 

6.2.     Stiftsudvalg om Gymnasiekonference (bilag)

Godkendelse af budget (overførelse af 50.000 kr fra sidste år ansøger om 20.000 kr.)

Stiftsrådets beslutning: bevilling af anmodningen om overførelse af ubrugte midler 50.000 kr. fra 2020 samt bevilling af 20.000 kr. til budget 2021.

6.3.     Stiftsudvalget om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads

Intet budget for 2021

Afventer svar på ansøgning ved omprioriteringspuljen

6.4.     Stiftsudvalget om Folkekirken på messe

Godkendelse af budget (55.000 kr.)

Stiftsrådets beslutning: bevilling af budgettet på 55.000 kr for 2021

6.5.     Stiftsudvalget om Kommunikation (bilag)

Godkendelse af budget (555.000 kr.)

Stiftsrådets beslutning: bevilling af budgettet på 555.000 kr.

6.6.     Stiftsudvalget om Diakoni

          Intet budget for 2021

6.7.     Stiftsudvalgt om Salmer

Intet budget for 2021

6.8.     Stiftsudvalget om Religionspædagogik

Intet budget for 2021.

Forretningsudvalget indstilling: at udvalgenes forslag til budgetter for 2021 godkendes.

Stiftsrådets beslutning alle budgetter blev godkendt for 2021.

 

7. BESLUTNING: Indstilling

7.1.     Indstilling om permanet kommunikations konsulent i Aarhus Stift på baggrund af prøveperiodens erfaringer

Forretningsudvalgets indstilling: at stillingen gøres permanent.

Stiftsrådets beslutning: Stillingen gøres permanet gældende fra den 1. marts 2021.

 

8. BESLUTNING: Ansøgninger

8.1.     Fra provst Anders Bonde, Favrskov Provsti. Ansøgning om støtte til evaluering af Projekt ”Akademi for præstekadetter”, Favrskov Provsti.
Ansøgt om kr. 250.000 kr. for 2021
(Bidraget fordeles evt. over 2 budgetår 21/22 125.000 kr. på hvert år)

Forretningsudvalgets indstilling til stiftsrådet:

bevilling af beløbet i 2021.

Stiftsrådets beslutning: bevilling af det ansøgte beløb på 250.000 kr.

8.2.     Fra sognepræst Morten Skovsted, Salmeudvalget.
Ansøgning om efterbevilling til øget oplag af salmehæfte (ved nedsættelse af udvalget blev bevilget 61.800 kr.)
Ansøgt om yderligere 22.100 kr.

Forretningsudvalgets indstilling til stiftsrådet: bevilling af hele beløbet.

Stiftsrådets beslutning: bevilling af det ansøgte beløb på 22.100 kr.

8.3.     Fra Niels Valdemar Vinding, Kristen Muslimsk Samtaleforum.

Ansøgning om støtte til konference

Ansøgt om 6000-8000 kr.

Stiftsrådets beslutning: bevilling op til 8000 kr. af det ansøgte beløb.

8.4.     Fra sognepræst Lise Palstrøm, Grøn Kirke.
Ansøgning om støtte til ekstra kursus i Aarhus Stift om bæredygtighed på kirkegården.
Ansøgt om 25.000 kr.

Stiftsrådets beslutning: bevilling af det ansøgte beløb på 25.000 kr.

 

9. BESLUTNING: Økonomi:

9.1.     Fastlæggelse af endeligt budget (rammen) for det bindende stiftsbidrag for 2021

Stiftsrådets beslutning: godkendelse af budgettet for 2021.

 

10. ORIENTERING: Orientering fra biskoppen

10.1.  Nyt fra tænketanken for forfulgte kristne

Biskoppen orienterede om tænketankens arbejde.

 

11. ORIENTERING: Orientering fra formanden

11.1.  Anmodning fra Danske Kirkers Råd om at udpege repræsentanter til Økumenisk Forum (næste møde er lørdag den 24. oktober 2020)

Forretningsudvalget indstiller, at sp. Per Thomsen udpeges som stiftets repræsentant.

Stiftsrådets beslutning: Sp Per Thomsen blev udvalgt som repræsentant.

11.2.  Tilmeldte og program til fælles stiftsrådsmøde lørdag den 7. november i Viborg

Stiftsrådet havde intet at bemærke.

 

Formanden orienterede desuden om takkebrev fra afgåede domprovst Poul Henning Bartholin.

 

12. ORIENTERING: Skriftlig orientering fra stiftsudvalgene m.m.

12.1.  Det mellemkirkelige Stiftsudvalg

12.1.1.     Folkekirkens Mellemkirkelige Råd

12.1.2.     Danske kirkers Råd

12.2.  Stiftsudvalg om Gymnasiekonference

(til den 18. feb. 2022)

12.3.  Stiftsudvalget om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads

(til den 18. februar 2022)

12.4.  Stiftsudvalget om Folkekirken på messe

(til den 18. feb. 2022)

12.5.  Stiftsudvalget om Kommunikation

(til den 18. feb. 2022)

12.6.  Stiftsudvalget om Diakoni

(til den 31. oktober 2021)

12.7.  Stiftsudvalget om Salmer

(til den 18. feb. 2022)

12.8.  Stiftsudvalget om Religionspædagogik

(til den 20. august 2022)

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning uden bemærkninger.

 

13. ORIENTERING: Skriftlig orientering fra råd m.m.

Drøftelse på grundlag af skriftlig orientering fra rådene mm.

13.1.  Stifternes Kapitalforvaltning

Referaterne samt seneste rapportering af kapitalforvaltningen kan ses på Aarhus Stifts hjemmeside.

13.2.  Fællesfondens Budgetsamråd

13.3.  Folkekirkens Nødhjælps Råd

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning uden bemærkninger.

 

14. ORIENTERING: Eventuelt

14.1.  Møder 2020

Forretningsudvalgets møder er fra kl. 09.00 – 10.30

Stiftsrådets møder er fra kl. 16.00 – 20.30 (kaffe fra 15.30). begge afholdes i Aarhus Bispegård

Torsdag den 22. oktober 2020 (stiftsrådet)

14.2.  Møder 2021

Tirsdag den 9. februar, forretningsudvalgsmøde

Tirsdag den 23. februar, stiftsrådsmøde

Tirsdag den 18. maj, forretningsudvalgsmøde

Fredag-lørdag den 28.-29. maj konference

Tirsdag den 10. august, forretningsudvalgsmøde

Onsdag den 18. august, stiftsrådsmøde

Tirsdag den 6. oktober, forretningsudvalgsmøde

Onsdag den 13. oktober, stiftsrådsmøde

14.3.  Forslag til oplæg:

·            Provst Anders Bonde om præstekadetterne

·            Domprovstiet om badehusene

·            Biskop Henrik Wigh-Poulsen om Folkekirken i Aarhus Stift i byen og på landet

·            Repræsentant fra stiftsudvalgene og -rådene om deres arbejde.

·            Kurt Johansen SAT-7 om forfulgte kristne

·            Birgitte Quist Sørensen fra Folkekirkens Nødhjælp

 

Stiftsrådet havde intet at bemærke under dette punkt.