Fortsæt til hovedindholdet
Beslutningsprotokoller
Stiftsrådsmøde den 22-02-2022
""

Beslutningsprotokol af 1. møde i Stiftsrådet for Aarhus Stift tirsdag den 22. februar 2022

1. DEBAT: Oplæg Lars Buch Viftrup 

om phd’en Kirken i Byen (abstract mv. ligger i grupperummet)

 

2. BESLUTNING: Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

 

3. BESLUTNING: Ny møde- og udvalgsstruktur 

kort introduktion til tankerne bag. Ved næstformand Hanna Broadbridge 
Næstformanden forklarede kort for baggrunden for oplægget.

3.1.     Godkendelse af ny struktur for stiftsrådsmødernes afholdelse samt nyt udvalg
Stiftsrådet drøftede fordele og ulemper ved forslaget.
Stiftsrådets beslutning: godkendelse af den nye mødestruktur med en prøveperiode på et år gældende for februar 2022.

3.2.     Godkendelse af nyt økonomiudvalg, samt udpegning af medlemmer
Stiftsrådets beslutning: nedsættelse af økonomiudvalget blev godkendt med følgende ændringsforslag: at stiftsrådets repræsentanter i budgetsamrådet og stifternes kapitalforvaltning er fødte medlemmer af økonomiudvalget (Jørgen Lundsberg og Tom Ebbe Jakobsen)

Følgende repræsentanter fra stiftsrådet blev udpeget: Thorkil Hørlyk, Ilse Kyndesgaard, Steen Bøje Jensen, Ole Juel

3.3.     Godkendelse af forretningsorden
Stiftsrådets beslutning: forretningsordenen blev godkendt.

3.4.     Godkendelse af retningslinjer for bevilling
Stiftsrådets beslutning: bevillingspolitikken blev godkendt.

3.5.     Godkendelse af lånepolitik
Stiftsrådets beslutning: lånepolitikken blev godkendt.

3.6.     Godkendelse af årshjul
Stiftsrådets beslutning: årshjulet blev godkendt.

 

4. ORIENTERING: Økonomi

4.1.     Afgørelser truffet af biskoppen som forretningsfører

4.2.     Afgørelser truffet af forretningsudvalg og stiftsråd

4.3.     Udgifter afholdt af det mellemkirkelige stiftsudvalg

4.4.     Kapitalernes udvikling de seneste 5 år

4.5.     Lånebevillinger

4.6.     Frigivelse af indlån

4.7.     Budgetopfølgning for stiftsbidraget 2021 og 2022

4.8.     Fordeling af bindende stiftsbidrag, Kirkeligligning 2023 Aarhus Stift

4.9.     Orientering om afslutning af KAS-GIAS udbud

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning uden bemærkninger.

 

5. BESLUTNING: Økonomi

5.1.     Underskrift af årsregnskabet og årsrapporten
Stiftsrådet bedes give formanden fuldmagt til at underskrive årsregnskabet og årsrapporten for stiftsmidlerne på stiftsrådets vegne, der skal indsendes til Kirkeministeriet i marts måned
Stiftsrådet gav formanden fuldmagt til at underskrive årsregnskabet og årsrapporten.

5.2.     Fastsættelse af ind- og udlånsrenten for 2023
Stiftsrådets beslutning: at godkende alternativ 2:
Udlånsrente: 1,25 procent
Indlånsrente: 0,50 procent

5.3.     Fastsættelse af rammen for det bindende stiftsbidrag 2023 på baggrund af budgetudkast for 2022
Stiftsrådets beslutning: rammen for 2023 blev godkendt under forudsætning af at, rammen for det bindende stiftsbidrag forhøjes fra 2.4 mio. til 3.5 mio.  (fra 0,28 procent til 0,41 procent).
Godkendelse af stiftsudvalgenes regnskab 2021

5.3.1.    Stiftsudvalg om Gymnasiekonference
Godkendelse af regnskab
Stiftsrådets beslutning: regnskabet blev godkendt.

5.3.2.    Stiftsudvalget om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads
Godkendelse af regnskab
Stiftsrådets beslutning: regnskabet blev godkendt.

5.3.3.    Stiftsudvalget om Folkekirken på messe
Godkendelse af regnskab
Stiftsrådets beslutning: regnskabet blev godkendt.

5.3.4.    Stiftsudvalget om Kommunikation
Godkendelse af regnskab
Stiftsrådets beslutning: regnskabet blev godkendt.

5.3.5.    Stiftsudvalget om Diakoni
Godkendelse af regnskab
Stiftsrådets beslutning: regnskabet blev godkendt.

5.3.6.    Stiftsudvalget om Salmer
Intet regnskab for 2021

5.3.7.    Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg
Godkendelse af regnskab
Stiftsrådets beslutning: regnskabet blev godkendt.

5.3.8.    Stiftsudvalget om Religionspædagogik
Intet regnskab for 2021

 

6. BESLUTNING: Ny funktionsperiode for stiftsudvalg 2022-2024 og udpegning af repræsentanter (1-2 pers.)

6.1.  Stiftsudvalg om Gymnasiekonference
Ansøger om nedlæggelse
Stiftsrådets beslutning: godkendelse af nedlæggelse.

6.2.  Stiftsudvalget om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads
Ansøger om ny funktionsperiode
Stiftsrådets beslutning: udvalget bevilliges en ny funktionsperiode på to år gældende fra 22. februar 2022.
Stiftsrådet udpegede følgende repræsentanter: Erik Søndergård

6.3.  Stiftsudvalget om Folkekirken på messe
Ansøger om ny funktionsperiode
Stiftsrådets beslutning: udvalget bevilliges en ny funktionsperiode på to år gældende fra 22. februar 2022.
Stiftsrådet udpegede følgende repræsentanter: Erik Søndergård

6.4.  Stiftsudvalget om Kommunikation
Ansøger om ny funktionsperiode
Stiftsrådets beslutning: udvalget bevilliges en ny funktionsperiode på to år gældende fra 22. februar 2022
Stiftsrådet udpegede følgende repræsentanter: Hanna Broadbridge og Erik Søndergård

6.5.  Stiftsudvalget om Diakoni
Udvalget afventer
Stiftsrådets beslutning: udvalget bevilliges en ny funktionsperiode på to år gældende fra 22. februar 2022
Stiftsrådet udpegede følgende repræsentanter: Søren Christensen

6.6.  Stiftsudvalget om Salmer
Ansøger om nedlæggelse
Stiftsrådets beslutning: godkendelse af nedlæggelse.

6.7.  Stiftsudvalget om Religionspædagogik
Ansøger om ny funktionsperiode
Stiftsrådets beslutning: udvalget bevilliges en ny funktionsperiode på to år gældende fra 22. februar 2022.
Stiftsrådet udpegede følgende repræsentanter: Liselotte S. Hansen

6.8.  Orientering fra Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg beretning og planer for den kommende udvalgsperiode. Udvalget blev fastsat ved det konstituerende møde den 14. december 2021

Stiftsrådet tog beretningen til efterretning.

 

7. BESLUTNING: Ansøgninger

7.1.  Fra Sabina Baltzer Hvid. 
Ansøgning om støtte til kultursti i kirkeskoven
Ansøgt om 100.000 kr.
Forretningsudvalgets indstilling til stiftsrådet: bevilling af 25.000 kr.
Stiftsrådets beslutning: bevilling af 25.000 kr.

7.2.  Fra Favrskov Provsti.
Ansøgning om støtte til klimaprojekt. 
Klimarapporten kan ses her:Klimarapport2020 (adobe.com)
Ansøgt om 50.000 kr.
Forretningsudvalgets indstilling til stiftsrådet: bevilling af det ansøgte beløb på 50.000 kr.
Stiftsrådets beslutning: bevilling af 50.000 kr.

7.3.  Fra biskop emeritus Karsten Nissen.
Ansøgning om støtte til Tænketanken for forfulgte Kristne (TFFK)
(Aarhus Stift har i 2020 ydet 15.000 kr. i støtte til Tænketanken)
Ansøgt om 5.000 kr.
Stiftsrådets beslutning: bevilling af 5000 kr.
Forretningsudvalgets indstilling til stiftsrådet: bevilling af 5.000 kr.

7.4.  Fra Landsforeningen af Menighedsråd
Ansøgning om overførsel af ubrugt støtte (5000 kr.) fra Gabriel-prisen 2021 til 2022
Stiftsrådets beslutning: godkendelse af overførelse af den ubrugte støtte på 5.000 kr. fra 2021 til 2022.

7.5.  Fra Marianne Søgaard
Ansøgning om tilskud til udgivelse af salmehæfte.
Ansøgt om 15.000 kr. 
(ansøgningen har ikke været forelagt forretningsudvalget)
Stiftsrådets beslutning: bevilling af 15.000 kr.

7.6.  Fra provst Benedikte B. Pedersen, Syddjurs Provsti
Ansøgning om støtte til forprojekt om ”Godt arbejdsliv, trivsel og mental sundhed for folkekirkens medarbejdere”
Ansøgt om 200.000 kr.
(ansøgningen har ikke været forelagt forretningsudvalget)
Stiftsrådets beslutning: stiftsrådet anerkender projektets formål som meget relevant, men inden der kan tages endelig stilling til ansøgningen, vil stiftsrådet gerne høre mere om projektet og inviterer derfor ansøger til det kommende stiftsrådsmøde med henblik på en uddybning. Budgettet skal desuden skæres mere til da et er stiftsrådets vurdering at nogle af udgifterne er sat for højt.

7.7.  Fra Inge Kruhøffer, ”Tænketanken Kirken på landet” ansøgning om støtte til workshop den 30. marts 2022
Ansøgt om 6.500 kr. (ansøgningen har ikke været forelagt forretningsudvalget)
Stiftsrådets beslutning: bevilling af 6.500 kr.

 

8. ORIENTERING: Orientering fra biskoppen

8.1.  Orientering om arbejdsmiljø i folkekirken

8.2.  Status på studieophold på NEST i Libanon for præster

8.3.  Bevilling til Lars Buch Viftrup på 25.000 kr. til deltagelse i netværket AURORA https://jpaurora.dk/2021/09/25/aarhus-2040/

8.4.  Orientering om ansættelse af ny kommunikationskonsulent Asger Meller Jørgensen

8.5.  Orientering om status for Himmelske Dage 2025

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning uden bemærkninger.

 

9. ORIENTERING:  Orientering fra formanden

9.1.  Fællesmøde for stiftsrådsformænd arrangeret af Fyens Stift den 19. januar 2022

9.2.  Fælles stiftsrådsmøde lørdag den 5. marts 2022

9.3.  tilmeldingsfrist den 25. februar via link i invitationen, mødet er aflyst

9.4.  Planlægning af provstimode den 7. april 2022

9.5.  Planlægning af stiftsrådets konference den 6.7. maj 2022

9.6.  Orientering om evaluering af fælles julekalender Viborg Stift

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning uden bemærkninger.

          

10. ORIENTERING: Orientering fra stiftsudvalgene m.m.

10.1.  Det mellemkirkelige Stiftsudvalg

10.1.1. Folkekirkens Mellemkirkelige Råd

10.1.2. Danske kirkers Råd

10.2.  Stiftsudvalg om Gymnasiekonference

10.3.  Stiftsudvalget om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads

10.4.  Stiftsudvalget om Folkekirken på messe

10.5.  Stiftsudvalget om Kommunikation

10.6.  Stiftsudvalget om Diakoni

10.7.  Stiftsudvalget om Salmer

10.8.  Stiftsudvalget om Religionspædagogik

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning uden bemærkninger.

 

11. ORIENTERING:  Orientering fra råd m.m.

11.1.  Stifternes Kapitalforvaltning

Referaterne samt seneste rapportering af kapitalforvaltningen kan ses på Aarhus Stifts hjemmeside.

11.2.  Fællesfondens Budgetsamråd

11.3.  Folkekirkens Nødhjælps Råd

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning uden bemærkninger.

 

12. ORIENTERING: Eventuelt

12.1.  Møder 2022

Lørdag den 5. marts, fælles stiftsrådsmøde, aflyst

Torsdag den 21. april, forretningsudvalgsmøde

Torsdag den 7. april provstiudvalgsmode

Fredag-lørdag den 6.-7. maj, konference

Torsdag den 11. august, forretningsudvalgsmøde
Torsdag den 25. august, stiftsrådsmøde

Tirsdag den 11. oktober forretningsudvalgsmøde
Tirsdag den 1. november, stiftsrådsmøde

12.2.  Forslag til oplæg

Folkekirke og Religionsmøde

Folkekirkens nødhjælpsråd enten den 7. april 2022 online eller den 7. maj 2022 online.

Stiftsrådet havde ingen bemærkninger til punktet.