Fortsæt til hovedindholdet
Beslutningsprotokoller
Stiftsrådsmøde den 21. februar 2019
""

Beslutningsprotokol af 05. møde i Stiftsrådet i Aarhus Stift 
torsdag, den 21. februar 2019 i sognelokalerne til Gellerup Kirke
Gudrunsvej 88,8220 Brabrand 

1.  DEBAT: Oplæg fra sp Karen Huus og sp. Niels Hviid om Gellerup Kirkes samarbejde med helhedsplanen for Gellerup og kirkens religionsdialog med områdets forskellige trosretninger.

 

2. BESLUTNING: Godkendelse af dagsorden. Dagsordenen blev godkendt.

3.  ORIENTERING:  Økonomi

3.1.       Afgørelser truffet af biskoppen som forretningsfører 

3.2.       Afgørelser truffet af forretningsudvalg og stiftsråd 

3.3.       Udgifter afholdt af det mellemkirkelige stiftsudvalg 

3.4.       Kapitalernes udvikling de seneste 5 år 

3.5.       Lånebevillinger 

3.6.       Frigivelse af indlån 

3.7.       Regnskab for stiftsbidraget 2018

3.8.       Regnskab for stiftsmidlerne 2018 

3.9.       Budgetopfølgning for stiftsbidraget 2019 

3.10.   Kommende udbud af KAS/GIAS 

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning efter gennemgang ved stiftskasserer Pouli Pedersen.

 

4.  BESLUTNING:  Økonomi

4.1.       Stiftsrådet bedes tage stilling til stiftsrådets årshjul

4.2.       Stiftsrådet bedes tage stilling til de aktuelle fokusområder som er: frivillighed, diakoni og synlighed for Folkekirken Forretningsorden er senest godkendt den 8. februar 2018. Bevillingspolitikken er senest godkende den 26. maj 2018 Der arbejdes på et oplæg til ny lånepolitik som vil blive forelagt stiftsrådet senere på året.
Stiftsrådet besluttede at man tager frivillighed ud og fastholder diakoni og synlighed i Folkekirken i Aarhus Stift.

 

Forslag til nye projekter: Nyt projekt kirken på landet i samarbejde med FUV med fokus på strukturændringer.

Udvekslingsaftaler med f.eks. Near East Studies, Libanon.

Himmelske dage/kirkedage i Aarhus Stift 2023 måske i Gellerup.

Der var enighed om, at arbejde videre med de tre forslåede projekter under fokusområderne diakoni og synlighed i Folkekirken.

 

4.3. Underskrift af årsregnskabet og årsrapporten

Stiftsrådet bedes give formanden fuldmagt til at underskrive årsregnskabet og årsrapporten for stiftsmidlerne og for det bindende stiftsbidrag på stiftsrådets vegne, der skal indsendes til Kirkeministeriet i marts måned. 

Stiftsrådet gav formanden fuldmagt til underskrift af årsrapporten.

 

4.4. Fastsættelse af ind- og udlånsrenten for 2020 

Der blev omdelt en renteprognose for 2020 af stiftskasserer Pouli Pedersen med tre rentealternativer, denne blev gennemgået.

Stiftsrådet besluttede at:

indlånsrenten for 2020 fastsættes til: 2,00%

udlånsrenten for 2020 fastsættes til: 1,25%.

 

4.5. Fastsættelse af rammen for det bindende stiftsbidrag på baggrund af budgetudkast for 2020 

Forslag om at afsætte et større beløb til nye initiativer fra 30.000 til 500.000 kr.

Stiftsrådet fastsatte rammen på 2.4 millioner.

 

4.6. Godkendelse af stiftsudvalgenes regnskab 2018

4.6.1.Det mellemkirkelige Stiftsudvalg

                  Godkendelse af regnskab 

4.6.2.Stiftsudvalg om Gymnasiekonference, se bilag 8.2

4.6.3.Stiftsudvalget om Folkekirken som attraktiv Arbejdsplads 

                     Godkendelse af regnskab

4.6.4.Stiftsudvalget om Folkekirken på messer

                    Godkendelse af regnskab

4.6.5.Stiftsudvalget om diakoni

                    Godkendelse af regnskab, se bilag 9.1

4.6.6.Stiftsudvalget om kommunikation

                     Godkendelse af regnskab

Stiftsrådet godkendt regnskaberne.

 

5.  BESLUTNING: Ansøgninger

5.1.       Fra Landsforeningen af Menighedsråd om støtte til filmpris Gabriel ansøgt om: ikke angivet i ansøgningen 
Stiftsrådet bevillinger 5.000 kr.

5.2.       Fra sp. Anita Fabricius ansøgning om dækning af udgifter i forbindelse med fleksibel master 
Stiftsrådet bevillinger 34.500 kr.

 

5.3.       Fra FUV tilskud til ”Pastoral Læring i Praksis 2019-2020” 

Stiftsrådet bevillinger 22.500 kr.

 

5.4.       Fra sp. Majbritt Daugaard og Johanne Thomsen ansøgning om støtte til deltagelse i DHL 2019 (bilag)

Stiftsrådet bevillinger 25.000 kr.

 

6. ORIENTERING: Orientering fra biskoppen, se punkt 4.2 forslag til nye projekter.

 

7. ORIENTERING: Orientering fra formanden

7.1.Tilbagemelding fra Landsforeningen af Menighedsråd

fra provstiudvalgskonferencen den 3. november 2018. Punktet blev taget til efterretning.
 

7.2.Invitation til fælles stiftsrådsmøde i Ribe Stift den 2. november 2019
Opfordringen om deltagelse blev taget til efterretning.

7.3.Konference om præsteboliger den 20. marts 2019

7.4.Fra Pilgrimspræst Elisabeth Lidell med årsberetning

    2018 

Stiftsrådet tog rapporten til efterretning.

7.5.Invitation til 3rd international Seminar for Lay Leaders in

 Geneva/Wittenberg, June 26. – July 6., 2019
Stiftsrådet opfordrer til deltagelse med én person. Stiftsrådet betaler for deltagelse og transport.

 

7.6.     Invitation fra Tværkulturelt Center til multietnisk inspirationskonference den 22-23. marts 2019. 
 

7.7.     svar fra KM vedrørende Helsingør Stiftsråds henvendelse af den 7. august 2018 vedrørende kørsel og diæter

Tom Ebbe Jakobsen tager emnet med i budgetsamrådet.

Det blev besluttet at emnet tages med til det årlige fælles stiftsrådsmøde i Ribe Stift.

 

8. ORIENTERING: Orientering fra stiftsudvalgene m.m.

8.1.       Det mellemkirkelige Stiftsudvalg ved Hanna Broadbridge

Rådet planlægger studietur til Strasbourg. Interesserede kan tilmelde sig ved Hanna Broadbridge.

8.1.7.Folkekirkens Mellemkirkelige Råd

8.1.8.Danske kirkers Råd

8.2.       Stiftsudvalg om Gymnasiekonference (til den 26. maj 2020) ved Karin Skoubo og Helle R. Hørby

Konferencen er afholdt med succes.

8.3.       Stiftsudvalget om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads (til den 8. februar 2020) ved Erik Søndergård

8.4.       Stiftsudvalget om Folkekirken på messer til den 30. august 2020) ved Erik Søndergård

8.5.       Stiftsudvalget om Kommunikation (til den 8. oktober 2020) ved Niels Povlsgaard og Christian Paulsen 
 

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning.

 

9. BESLUTNING:  Orientering fra stiftsudvalgene m.m.

9.1.       Stiftsudvalget om diakoni (til den 8. februar 2019). 
Udvalget anmoder om opløsning pr. den 8. februar 2019 ved Bente Rasmussen og Søren Christensen
Stiftsrådet indstiller, at diakoniudvalget evaluerer konferencen ”FællesOM” i 2018 og 2019. Stiftsrådet indstiller til diakoniudvalget om at komme med et forslag til at arbejde videre i en ny form. Den nye form på diakoniudvalget vil bliver behandlet på næstekommende stiftsrådsmøde.

 

10. ORIENTERING: Orientering fra råd m.m.

10.1.   Stifternes Kapitalforvaltning ved Jørgen Lundsberg referaterne samt seneste rapportering af kapitalforvaltningen kan ses på Aarhus Stifts hjemmeside.

10.2.   Fællesfondens Budgetsamråd ved Tom Ebbe Jakobsen

Fællesfonden mangler finansiering til de kommende års tjenestemandspensioner for kirkefunktionærer. Kirkeministeriet lægger op til, at underskuddet skal finansieres lokalt.

10.3.   Folkekirkens Nødhjælps Råd ved Søren Christensen
 

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning.
 

11. ORIENTERING: Eventuelt

Møder i 2019:

11.1.   Forretningsudvalgets møder er fra kl. 09.00 – 10.30

Stiftsrådets møder er fra kl. 16.00 – 20.30 (kaffe fra 15.30) begge møder afholdes i Aarhus Bispegård.

Torsdag den 16. maj 2019 (forretningsudvalget)

Onsdag den 29. maj 2019 (stiftsrådet)

Torsdag den 22. august 2019 (forretningsudvalget)

Torsdag den 5. september 2019 (stiftsrådet)

Torsdag den 9. oktober 2019 (forretningsudvalget)

Torsdag den 31. oktober 2019 (stiftsrådet)
 

11.2.  Forslag til oplæg:

11.2.1.Det faldende dåbstal (rapportens afsnit om anbefalinger, evt. hente inspiration fra konference i Haderslev).

Seneste opgørelse fra Steen Marquard Rasmussen om dåbstal. Tallene kan ses via linket her.

11.2.2.Kirkens økumeniske dialog

11.2.3.Repræsentant fra stiftsudvalgene og rådene om deres arbejde.

11.2.4.Indlæg ved biskop Henrik Wigh-Poulsen om Folkekirken i Aarhus Stift i byen og på landet.

 

Der var ingen bemærkninger til punktet.