Fortsæt til hovedindholdet
Beslutningsprotokoller
Stiftsrådsmøde den 20. august 2020
""

Beslutningsprotokol fra 10. møde i Stiftsrådet i Aarhus Stift torsdag den 20. august 2020

Formanden bød velkommen.

1.  OPLÆG: Oplæg ved Yvonne Alstrup om projekt strukturændringer og storpastorater

Yvonne Alstrup fortalte kort om status på projektet jf. vedlagt oplæg. Det blev besluttet, at stiftsrådet modtager en mundtlig status hvert halve år eller skriftlig alt afhængig af, hvor meget der er at rapporterer om. Derudover blev det besluttet, at Yvonne også kommer til stiftsrådets konference i 2021 og giver en midtvejsevaluering.

 

2. STIFTSRÅDETS FOKUS: Status på Coronasituationen

Biskoppen indledte med et kort oplæg om de kirkelige tendenser i forhold til håndtering af corona. Hvor biskoppen ser tre tendenser: mange flere udendørs aktiviteter herunder også kirkelige handlinger, enkelthed pga. mange møder blev elektroniske og nænsomhed – hensynet til de udsatte. Biskoppen orienterede også om at FUV har igangsat en undersøgelse omkring hvad der skete i folkekirken under coronanedlukningen.

Der var efterfølgende en debat om oplevelsen af håndteringen af corona ude i den enkelte provstier og menighedsråd.

5 minutters pause

 

3. ORIENTERING: Økonomi

3.1.     Afgørelser truffet af biskoppen som forretningsfører

3.2.     Afgørelser truffet af forretningsudvalg og stiftsråd

3.3.     Udgifter afholdt af det mellemkirkelige stiftsudvalg

3.4.     Kapitalernes udvikling de seneste 5 år

3.5.     Lånebevillinger

3.6.     Frigivelse af indlån

3.7.     Budgetopfølgning for stiftsbidraget

3.8.     Juridisk afdeling orientering om rejseforsikring til præster som deltager i kurser i udlandet

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning uden bemærkninger.

 

4. BESLUTNING: Økonomi

4.1.     Rammen for budget til stiftsrådet 2021
Stiftsrådet indstillede at rammen til endelig beslutning på mødet i oktober.                   

4.2.     Vedtagelse af lånpolitik for Aarhus Stift
Stiftsrådets beslutning: Lånepolitikken blev gennemgået og vedtaget.

4.3.     Godkendelse af forhøjelse af budget for projekt strukturændringer og storpastorater
Stiftsrådets beslutning: Budgetforhøjelsen blev vedtaget.

 

5. BESLUTNING: Ansøgninger

5.1.     Fra Laura Gylden-Damgaard. Ansøgning om støtte til et træningsforløb for mentorer i Aarhus Stift i november 2020 og januar 2021. Forretningsudvalgets indstiller til stiftsrådet: Bevilling af hele beløbet
Ansøgt om 48.800 kr.

Stiftsrådets beslutning: bevilling af hele beløbet.

 

6. BESLUTNING: Nyt stiftsudvalg

6.1.     Fra Laura Gylden-Damgaard anmodning om nedsættelse et stiftsudvalg om religionspædagogik
Forretningsudvalgets indstilling til stiftsrådet: Nedsættelse af udvalget.
Stiftsrådets beslutning: Nedsættelse af udvalget men at udvalgets repræsentanter skal omfatte andre faggrupper end præster. Stiftsrådets repræsentant: Hanna Broadbridge

6.2.     Fra Lise Palstrøm anmodning om nedsættelse af et midlertidigt Grønt Stiftsudvalg
Forretningsudvalget indstilling til stiftsrådet: Nedsættelse af udvalget.
Stiftsrådets beslutning: udvalget nedsættes ikke, da det er stiftsrådets opfattelse, at det er en opgave, der bedst løses lokalt på provsti- og menighedsrådsniveau. Stiftsrådet opfordrer til, at der en gang om året eller hvert andet år ansøges om midler til afholdelse af en konference om emnet.

 

7. BESLUTNING: Fastlæggelse af møderække 2021

Tirsdag den 9. februar, forretningsudvalgsmøde
Tirsdag den 23. februar, stiftsrådsmøde

Tirsdag den 18. maj, forretningsudvalgsmøde
Fredag-lørdag den 28.-29. maj konference

Tirsdag den 10. august, forretningsudvalgsmøde
Onsdag den 18. august, stiftsrådsmøde

Tirsdag den 6. oktober, forretningsudvalgsmøde
Onsdag den 13. oktober, stiftsrådsmøde

Stiftsrådets beslutning: datoerne er vedtaget.

 

8. HØRING: 

8.1     Høring over forslag til lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi (revision af kirkernes og præsteembedernes kapitaler)
Stiftsrådets bemærkninger: Stiftsrådet har ingen bemærkninger og kan tilslutte sig forslaget.

 

5 minutters pause

 

9. ORIENTERING: Generel orientering fra stiftet

9.1.     Instruks til stiftsrådet og stiftsudvalg om behandling af personoplysninger

9.2.     Orientering om udskydelse af studieophold på NEST i Libanon pga. COVID-19 og sikkerhedssituationen i Libanon

9.3.     Orientering om nye medarbejdere ansat i administrationen. Se gerne her for billeder og opgavefordeling i administrationen: https://aarhusstift.dk/kontakt-arhus-stift/kontakt-medarbejdere

9.4.     Orientering om status på FællesOm og Kirken i byen
Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning uden bemærkninger.

 

10. ORIENTERING: Orientering fra biskoppen

10.1.  Præsentation ved Karen Karmark

Da Karen Karmark desværre måtte melde afbud til mødet, blev det besluttet at emnet udskydes til næste stiftsrådsmøde den 22. oktober.

Derudover orienterede biskoppen om arbejdet med rekruttering af flere præster.

 

11. ORIENTERING: Orientering fra formanden

11.1.      Fra Folkekirke og Religionsmøde med invitation til Kristen-Muslimsk Samtaleforums leder- og netværkskonference den 30-31. oktober.
Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning uden bemærkninger.

11.2.      Invitation til fælles stiftsrådsmøde i Viborg den 7. november 2020 frist for tilmelding senest den 1. oktober 2020
Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning uden bemærkninger.

11.3.      Orientering om ny medlemmer i stiftsrådet, Hans Jørgen Jensen, Marie Magdalene Menighedsråd, Syddjurs Provsti, Niels Mathisen, Hasle Menighedsråd, Aarhus Vestre Provsti, Søren J. Eriksen, Sankt Lukas Menighedsråd, Aarhus Domprovsti
Hans-Jørgen Jensen og Søren J. Eriksen præsenterede sig selv for resten af stiftsrådet.

11.4.      Anmodning fra Kasper Laursen om udarbejdelse af aftale om streaming
Juridisk afdeling arbejder allerede på en vejledning, som snart vil blive udgivet.

11.5.      Kort mundtlig orientering fra provstierne ved det enkelte medlem
Stiftsrådet tog de mundtlige beretninger til efterretning, hvor det især er det kommende menighedsrådsvalg og coronasituationen der fylder.

 

 

12. ORIENTERING: Orientering fra stiftsudvalgene

12.1.  Det mellemkirkelige Stiftsudvalg ved Hanna Broadbridge

12.1.1.     Folkekirkens Mellemkirkelige Råd

12.1.2.     Danske kirkers Råd

12.2.  Stiftsudvalg om Gymnasiekonference ved Karin Skoubo og Helle R. Hørby (til den 18. feb. 2022)

12.3.  Stiftsudvalget om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads. ved Erik Søndergård (til den 18. februar 2022)

12.4.  Stiftsudvalget om Folkekirken på messer ved Erik Søndergård (til den 18. feb. 2022)

12.5.  Stiftsudvalget om Kommunikation ved Niels Povlsgaard og Niels Mathisen. (til den 18. feb. 2022)

12.6.  Stiftsudvalget om Diakoni (til den 31. oktober 2021) (udvalget afholder sit første møde den 18. september 2020)

12.7.  Stiftsudvalget om salmer ved Hanna Broadbridge og Kasper W. Laursen (til den 18. feb. 2022)

Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning uden bemærkninger.

 

13. ORIENTERING: Orientering fra råd m.m.

Drøftelse på grundlag af skriftlig orientering fra rådene

13.1.  Stifternes Kapitalforvaltning ved Jørgen Lundsberg referaterne samt seneste rapportering af kapitalforvaltningen kan ses på Aarhus Stifts hjemmeside

13.2.  Fællesfondens Budgetsamråd ved Tom Ebbe Jakobsen
Tom Ebbe Jakobsen gennemgik kort de vedlagte power points fremsendt fra Kirkeministeriet omhandlende ansøgningerne.

13.3.  Folkekirkens Nødhjælps Råd ved Søren Christensen
Derudover tog stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning uden bemærkninger.

 

14. ORIENTERING: Eventuelt

14.1.    Møder i 2020:

Forretningsudvalgets møder er fra kl. 09.00 – 10.30
Stiftsrådets møder er fra kl. 16.00 – 20.30 (kaffe fra 15.30). begge afholdes i Aarhus Bispegård

Torsdag den 8. oktober 2020. (forretningsudvalget)

Torsdag den 22. oktober 2020 (stiftsrådet)

14.2.      Forslag til oplæg:

·            Det faldende dåbstal. Seneste opgørelse fra Steen Marquard Rasmussen om dåbstal. Tallene kan ses via linket her

·            Kirkens økumeniske dialog

·            Provst Dorte Sørensen om fordybelsesrummet på Skejby Sygehus

·            Domprovstiet om badehusene

·            Provst Anders Bonde om præstekadetterne

·            Repræsentant fra stiftsudvalgene og -rådene om deres arbejde

·            Biskop Henrik Wigh-Poulsen om Folkekirken i Aarhus Stift i byen og på landet

Der var ingen yderligere bemærkninger under dette punkt.