Ansøgninger og lånepolitik
Ansøgninger til Aarhus stiftsråd - retningslinjer for ydelse af tilskud/økonomisk støtte (bevillingspolitik)
Pengesedler

Ansøgninger til Aarhus Stiftsråd - retningslinjer for ydelse af tilskud/økonomisk støtte (bevillingspolitik)
 

Ansøgninger skal sendes til kmaar@km.dk.

1. Inden for stiftsrådets formål
Det følger af lov om folkekirkens økonomi § 23a, at stiftsrådet kan yde tilskud til følgende:

 •   aktiviteter, der fremmer kirke- og sognelivet i stiftet
 • kommunikation mellem stiftet, menighedsråd og provster
 • formidling af kristendom
 • udviklingsprojekter indenfor undervisning, diakoni, IT, medier, kirkemusik og lignende, herunder analyser til forberedelse af sådanne projekter.

Stiftsrådet kan desuden støtte:

 • mellemkirkeligt arbejde
 • fælles landsdækkende aktiviteter i folkekirken
 • efteruddannelse, som vurderes at have værdi i forhold til arbejdet, og som ikke alene tjener til personlig dygtiggørelse
 • bogudgivelser, delvis støtte. (Stiftsrådet støtter ikke bogudgivelser, med mindre udgivelsen har ganske særlig relevans eller udviklingsperspektiv for Aarhus Stift.)

Stiftsrådets fokusområder i valgperioden.
Aktuelt er disse fokusområder: 

 • frivillighed
 • diakoni
 • synlighed for Folkekirken.

Alternative muligheder, fx Kirkeministeriets udviklingsfond, bør udnyttes i videst mulige omfang.
 

2.  Uden for stiftsrådets formål
Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til

 • projekter, der understøtter privat virksomhed
 • efteruddannelse, som ikke vurderes at have værdi i forhold til arbejdet, og som alene tjener til personlig dygtiggørelse.

3.  Beløb
Stiftsrådet reserverer årligt en del af det samlede budget til støtte til ansøgninger, der falder inden for stiftsrådets formål.

4.  Behandling af ansøgninger
Der findes ikke nogen skabelon for ansøgninger til stiftsrådet, dog bør ansøgningen indeholde en beskrivelse af formålet med støtten, økonomien for projektet samt en specifik angivelse af, hvilket beløb der ansøges om.

Ansøgningerne vil så vidt muligt blive behandlet på det førstkommende forretningsudvalgsmøde og efterfølgende i stiftsrådet.

For at sikre at ansøgningerne behandles på det kommende stiftsrådsmøde, skal ansøgningerne indsendes i god tid inden mødet og senest 3 uger før. Datoerne for stiftsrådsmøderne kan ses på stiftsrådets hjemmeside.

Ansøgninger skal sendes til kmaar@km.dk.
 

5.  Hvem træffer afgørelsen

Biskoppen behandler løbende ansøgninger vedrørende eksterne kurser og uddannelse til præster i sin egenskab af forretningsfører for stiftsrådet. Ansøgninger om større beløb forelægges for stiftsrådet.

Forretningsudvalget kan træffe beslutning om ansøgninger op til ca. 20.000 kr. Ansøgninger om større beløb forelægges for stiftsrådet. Forretningsudvalget kan give afslag på ansøgninger, der falder uden for stiftsrådets formål.

Stiftsudvalgene kan træffe afgørelse om ansøgninger inden for deres område op til 10.000 kr.

Stiftsrådet træffer beslutning om følgende ansøgninger:

 • ansøgninger om større beløb
 • principielle ansøgninger
 • ansøgninger, hvor der kan være tvivl om, hvorvidt ansøgningen falder inden for stiftsrådets formål.


 

6. Vilkår for bevilling

Ansøgninger til stiftsrådet er omfattet af offentlighedsloven og er derfor som hovedregel tilgængelige for offentligheden.

Modtagere af støtte accepterer ved bevilling fra stiftsrådet, at ændringer i projektet eller i de budgetterede indtægter/udgifter skal godkendes af stiftsrådet.

Stiftsrådet kan kræve:

 • status på økonomien inkl. bilagsmateriale (primært relevant ved længerevarende projekter)
 • en slutevaluering
 • fremsendelse af regnskab ved projektets afslutning inkl. bilagsmateriale.

 

7. Udbetaling

Udbetaling af et aconto støttebeløb sker ved projektstart. For længerevarende projekter sker det efter udarbejdet og accepteret plan. Merforbrug støttes ikke.
 

Bevillingen bortfalder, såfremt den ikke er anmodet udbetalt senest 1 år fra bevillingsdatoen. Stiftsrådet kan efter forudgående ansøgning overføre bevillinger til det efterfølgende år.

   

Vedtaget på stiftsrådsmøde den 26. maj 2018.