Fortsæt til hovedindholdet
Liste over referater
Referat fra møde i Stifternes Kapitalforvaltning torsdag den 24-08-2017

Referat fra møde i Stifternes Kapitalforvaltning torsdag den 24. august 2017 i Aarhus Bispegård, Aarhus Stift

Tilstede var:

Fra bestyrelsen
Niels Hørlyck, Kirsten Vej Petersen, Erik Buch, Christen Østergaard, Jørgen Lundsberg, Jens Kirk, Jørgen Nielsen, Eli Hagerup, og Ebbe Balck Sørensen.

Fra sekretariatet
Jette Madsen, Aarhus Stift
Bodil Abildgaard, Viborg Stift

Jyske Invest, Finn Beck
Alm. Brand Bank, Carl Johan Wessel Knaack
Danske Capital, Henrik Molsgaard Larsen
Nordea Asset Management, Tobias Hallingskog

Afbud fra
Pouli Pedersen, Ole Pagels.

  

Ad 1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

 

Ad 2. Orientering fra formand og sekretariat.

Bekendtgørelsen om ændring af embedskapitaler – Det vedlagte udkast.

Kirsten Vej Petersen henviste til, at alt burde have været nævnt, og at der burde være en henvisning til, at det er den af bestyrelsen vedtagne investeringspolitik, der er rammen.

Bestyrelsen er enig i synspunktet. Der ændres dog ikke i udkastet, der afsendes.

 

Ad 3. Orientering fra administrator.

  • Finn Beck gennemgik overbliksarket.
  • Christen Østergaard spurgte til de forskellige omkostninger procenter.
  • Finn Beck oplyste, at det er udtryk for de indgåede aftaler som resultat af udbuddet.

  • Alle tre forvaltere er inden for det tilladte likviditetsspænd. Renten for likviderne vil blive undersøgt.
  • Aconto udlodning for første halvår er for stifterne kapital 1 er 0,8%, kapital 2 er 0,9 %, og kapitaler 3 er 0,6 %. Kursavancer udloddes ikke i forbindelse med aconto udlodninger.
  • Halvårsregnskabet er udsendt til orientering.


Ad 4. Orientering fra kapitalforvalterne.

Danske Capital.  

Investeringsrapport i pixiudgave blev omdelt og gennemgået.

Forventning til renteniveauet for de kommende 12 måneder: 0,7 % ved uændret rente.

 

Nordea Asset Management.

Investeringsrapport i pixiudgave er medsendt og blev gennemgået.

Forventning til renteniveauet for de kommende 12 måneder ca. 1,47 % ved uændret rente.

 

Alm. Brand Bank.

Investeringsrapport i pixiudgave blev omdelt og blev gennemgået.

Forventning til renteniveauet for de kommende 12 måneder 1,38 % ved uændret rente.

     

Ad 5. Investeringspolitik

Investeringspolitik – skal der ske ændringer? Den nuværende politik fastholdes.


Administrator og kapitalforvaltere forlader mødet.

 

Ad 6. Flytning af kapitalerne.

Der flyttes ikke for nuværende.

  

Ad 7. Økonomi.

Budgetopfølgning – bilag er medsendt. Ingen bemærkninger. Godkendt.

Beholdningsoversigt – bilag er medsendt. Ingen bemærkninger. Godkendt.

 

Ad 8. Eventuelt.

Præsteboligerne og bopælspligten blev diskuteret.

 

Næste bestyrelsesmøde er mandag den 9. oktober 2017 kl. 10.15-15.00.

  

24. august 2017

Som referent

Bodil Abildgaard