Fortsæt til hovedindholdet
Liste over referater
Referat fra møde i Stifternes Kapitalforvaltning mandag den 09-10-2017

Referat fra møde i Stifternes Kapitalforvaltning mandag den 9. oktober 2017 i Aarhus Bispegård, Aarhus Stift

Tilstede var:

 

Fra bestyrelsen
Niels Hørlyck, Kirsten Vej Petersen, Erik Buch, Christen Østergaard, Jørgen Lundsberg, Ole Pagels, Jørgen Nielsen, Eli Hagerup, og Ebbe Balck Sørensen.

Fra sekretariatet
Jette Madsen, Aarhus Stift.
Pouli Pedersen, Viborg og Aarhus Stifter.
Bodil Abildgaard, Viborg Stift.

   

Jyske Invest, Finn Beck
Alm. Brand Bank, Carl Johan Wessel Knaack.
Danske Capital, Henrik Molsgaard Larsen.
Nordea Asset Management, Per Gregersen.

   

Afbud fra
Jens Kirk.

  

Ad 1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt.

 

Ad 2. Orientering fra formand og sekretariat.
Status for bekendtgørelse af embedskapitalerne.

Efter svarfristens udløb er der kun kommet positive svar fra Stiftsrådene.

 

Ad 3. Orientering fra administrator.
Overbliksark blev gennemgået.
Udviklingen i varighed blev drøftet, herunder det forhold at renten muligvis ikke kan blive mindre.

Det er den største kapital, der indtil nu er blevet forvaltet samlet.

Udvikling i likviditeten i 3. kvartal 2017.
Grafen blev gennemgået. Der har ganske kort været en overskridelse på over de 5 % likvider.
Dette blev påtalt af formanden.
Per Gregersen oplyste, at de hver gang der laves en overskridelse ser Nordea på om det har kostet kunden penge og hvis det er tilfældet udligner de. 

Rentesats vedr. indestående i Stifternes Kapitaler.
Der betales for at have penge stående. Finn Beck vil komme med tallet på, hvad det beløber sig til i kroner og øre og give dette til sekretariatet.
Moms – Der er ikke nyt om dette spørgsmål. 

  Ad 4. Orientering fra kapitalforvalterne. – herunder forventning til renteniveauet for de kommende 12 måneder.

  Nordea Asset Management.

  Pixiudgaven blev omdelt og gennemgået. Forventningerne til renten for de kommende 12 måneder vil være ca. ¾ %. Ved rentefald mere og rentestigning mindre. Afkast er før omkostninger og værdiansættelser kan være forskellige. Dette kan være forklaringen på, at tallet er forskelligt i forhold til bilag 3.1

  Alm. Brand Bank.

  Pixiudgaven blev omdelt og gennemgået. Forventningerne til renten for de kommende 12 måneder vil være ca. 0,5 %.


  Danske Capital.

  Maxiudgaven blev omdelt og gennemgået. Forventningerne til renten for de kommende 12 måneder vil være ca. 0,57 %

  Det har nok kostet 77.000 i negativ renter hos Danske Capital. Det må vurderes at være cirka det samme beløb for de to andre forvaltere.

   

  Ad 5. Investeringspolitik.

  Skal der ske ændringer?

  Forretningsudvalget anbefaler at dette afventer en ny bestyrelse. Dette blev tiltrådt

  Finn Beck henstiller, at bestyrelsesmøderne ikke ligger for tæt på et månedsskifte. Det bedste vil være midt i måneden. Kirsten Vej Petersen gjorde opmærksom på, at ugen i februar 2018 er vanskelig. Mødet forsøges flyttet til sidst i januar og helst ikke en mandag.
  Administrator og kapitalforvaltere forlod mødet.


  Ad 6. Flytning af kapitaler.

  Forretningsudvalget indstiller, at der ikke sker flytning af kapitaler.

  Indstilling følges.

   

  Ad 7. Økonomi.

  Budgetopfølgning pr. 30. september 2017.                                      

  Bilaget blev gennemgået af Pouli Pedersen. Der kigges på balancen. Der hensættes 75.000 til bestyrelsesseminar i 2018. Der udsendes en ny budgetopfølgning

   

  Beholdningsoversigt.

  Pouli Pedersen gennemgik

   

  Ad 8. Eventuelt.

  Næste bestyrelsesmøde (konstituerende møde) mandag den 5. februar 2018 kl. 10.15-15.00. Dette møde flyttes.

  Pouli Pedersen omdelte opgørelse over betalt negativ rente på indeståender. Der må påregnes, at der inden årets udgang vil blive betalt ca. ½ million i negativ renter. Kan man evt. i stedet låne hos hinanden?

  Jørgen Lundsberg forespurgte til stiftslån med ¼ årlige ydelsen. Det vil være godt for menighedsrådene. Der arbejdes hermed.

  Der lægges op til ¼ årlig terminer med det nye KAS system.

  Erik Buch holder i bestyrelsen og takkede for samarbejdet i diskussionsklubben.

  Jørgen Nielsen sagde ligeledes tak for et godt samarbejde i bestyrelsen. Han glæder sig over de mange mål der er nået. Også tak til sekretariatet og kapitalforvalterne og administrator for et godt samarbejde.

  Eli Hagerup takkede ligeledes og det gjorde Christen Østergaard og Niels Hørlyck også.

  Kirsten Vej Petersen takkede formanden.

     

  Den 9. oktober 2017
  Som referent
  Bodil Abildgaard