Fortsæt til hovedindholdet
Liste over referater
Referat fra møde i Stifternes Kapitalforvaltning den 26-01-2018

Referat fra møde i Stifternes Kapitalforvaltning fredag den 26. januar 2018 i Aarhus Bispegård, Aarhus Stift

Tilstede var:
Fra bestyrelsen
Ebbe Balck Sørensen, Jens Pedersen, Benny Klitbo (suppl. for John Münster), Jørgen Lundsberg, Jørgen Nielsen, Kirsten Vej Petersen, Lars Hansson, Lars Ole Jonssen, Ole Pagels, Søren Kallestrup


Fra sekretariatet
Jette Madsen, Aarhus Stift Pouli Pedersen, Viborg og Aarhus Stifter
Bodil Abildgaard, Viborg Stift


Jyske Invest, Finn Beck
Alm. Brand Bank, Carl Johan Wessel Knaack
Danske Capital, Henrik Molsgaard Larsen
Nordea Asset Management, Tobias Hallingskog


Afbud fra
John Münster. Suppleant Benny Klitbo var tilstede i stedet.


Mødet blev indledt med en præsentation.


Ad 1. Beslutningspunkt: Godkendelse af dagsorden. Godkendt.


Ad 2. Beslutningspunkt: Valg af formand – indtil ultimo 2018.
Der var ikke ønsker om skriftlig forslagsstillelse.
Jørgen Nielsen blev foreslået og valgt.


Ad 3. Beslutningspunkt: Valg af næstformand – indtil ultimo 2018.
Jørgen Nielsen spurgte til forslag. Den 30. januar 2018 Dokument nr.: 13600/18 Sagsbeh.: BAB/jf
Kirsten Vej Petersen blev foreslået og valgt


Ad 4. Beslutningspunkt: Valg af kasserer – indtil ultimo 2018.
Jørgen Lundsberg blev foreslået og valgt. Formanden redegjorde kort for arbejdet i den sidste periode bl.a. med udbud.


Ad 5. Beslutningspunkt: Er der behov for en kursusdag om arbejdet i bestyrelsen evt. ved PWC som bistod med udbuddet.
Der var enighed om at holde en kursusdag med PWC.
Deltagelse af stiftsmedarbejdere på en sådan kursusdag blev drøftet og det vil være en mulighed. Suppleanter inviteres med.
Der arrangeres en kursusdag forud for et aftalt møde.


Ad 6. Orienteringspunkt. Orientering fra sekretariatet.
a. Arbejdet i bestyrelsen.
Der afholdes 4 årlige bestyrelsesmøder. Ekstraordinære møder kan aftales efter behov.
b. Samarbejdet med administrator og kapitalforvaltere.
Der er 3 forvaltere og en administrator, der følger op på, om der forvaltes efter de indgåede aftaler.
c. Hvor længe løber kontrakterne.
Kontrakterne med Alm. Brand Bank, Danske Capital og Nordea løber fra den 1. januar 2017 til 31. december 2021. Der er mulighed for at forlænge kontrakterne med 2 år.
e. Investeringspolitik. Ved hvert bestyrelsesmøde drøftes investeringspolitikken.
P.t. investeres der ikke i erhvervsobligationer. Der er opmærksomhed om etikken.
Kirsten Vej Petersen gjorde opmærksom på, at på hjemmesider rundt omkring vedr. investeringspolitikkerne står gamle politikker.
Der sendes rapporter fra administrator til alle stifter hver måned. De lægges på hjemmesiderne.
Søren Kallestrup ser gerne, at der sendes til medlemmerne af bestyrelsen her også.
Det aftaltes, at der sendes til bestyrelsesmedlemmerne.
Investeringspolitikken tages op sammen med kursusdagen.
Sekretariatet sender gældende investeringspolitik til stifterne og beder om at der rettes op på hjemmesiderne.


Ad 7. Orienteringspunkt: Orientering fra administrator.
a. Den overordnede struktur hos administrator.
Stifternes kapitaler er placeret i 3 forskellige porteføljer/afdelinger i en investeringsforening - Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional. Hans rolle er at administrere foreningen og sikre at lovgivningen overholdes og at kapitalforvalterne holder de investeringsrammer, der er udstukket af bestyrelsen.
Regnskab skal aflægges efter lovgivningens regler herom. Konstruktionen i Jyske Invest blev gennemgået.
b. Overbliksark og omkostningsspecifikation ultimo 2017.
Finn Beck gennemgik bilagene.
Omkostninger svarer til udbuddet.
Forskelligheder i udlodningerne kan til dels tilskrives den portefølje, der blev overtaget i februar 2017.
c. Udvikling i likviditeten i 4. kvartal 2017.
Grafen blev gennemgået.
Pouli Pedersen gjorde opmærksom på, at der i 2017 er betalt ca. 185.000 i negative renter.
Danske Capital adskiller sig fra de andre. Hvad koster det, at ligger på 2 % i likvider?
Danske Capital svarede herpå, at korte obligationer er svære og der er vanskeligt med korte udbetalingsfrister.
Søren Kallestrup forespurgte til, hvordan de enkelte stifter håndtere likviditeten.
Pouli Pedersen oplyste, at stiftet får en tilbagemelding fra menighedsrådene på likviditetsbehov. Det følges nøje i de enkelte stifter; men der kan forekomme uforudsete udbetalinger. Der arbejdes på muligheden for interne lån.
d. Udkast til årsregnskab for 2017, inkl. restudlodning vedr. 2017.
Finn Beck oplyste, at årsrapporten skal besluttes på investeringsforeningens årlige generalforsamling. Tallene svarer til, hvad der er gennemgået på disse møder.
Udlodningsbeløb genplaceres og beholdningerne forbliver intakte.
e. Ordinær generalforsamling den 5. april 2018 i Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional. Finn Beck oplyste, at der forud for generalforsamlingen udsendes en fuldmagt. Man er også velkommen til at møde op.
Der kommer information forud for generalforsamlingen. f. Jyske Invest: Valg til Investorforum. Finn Beck oplyste, at der kan opstilles kandidater til dette forum. Fristen er udløbet i torsdags. Der er kommet en kandidat, som er valgt ved fredsvalg. Formanden henstillede, at der kommer besked ud tidligere, så der vil være mulighed for at yde indflydelse.


Ad. 8. Orienteringspunkt: Orientering fra kapitalforvaltere.
Alm. Brand Bank orienterede kort generelt.
Pixiudgave blev omdelt og gennemgået. Afkastforventning de næste 12 måneder ved uændret rente – 1,30 %. Egne forventninger er 0,50 %.
For 2019 forventes en rente på 0,50 %.
Nordea omdelte pixiudgave og gennemgik denne. Afkastforventninger til de næste 12 måneder 1,111 %.
For 2019 forventes en rente på 1,1 %.
Danske Capital omdelte ligeledes en pixiudgave. Afkastforventninger til de næste 12 måneder 0,65 % ved uændret rente. De reelle forventninger er også 0,65 %.
For 2019 forventes en rente på 0,65 %.
a. Vejledende rentefastsættelse for ind og udlån for Stiftsrådene. Formanden foreslog, at der udmeldes 0,75 % ud til Stiftsrådene til 2019. Tilslutning hertil.


Ad 9. Beslutningspunkt: Underskrevet vedtægt af 21. januar 2015. (Bilag 5)
Formanden opfordrede til, at man gennemlæser vedtægten og vender tilbage, hvis der ønskes ændringer.


Ad 10. Orienteringspunkt: Ændring af investeringsmuligheder.
a. Bestyrelsen har gennem længere tid drøftet mulighederne for en udvidelse af mulighederne for investering af stiftsmidlerne bl.a. med henblik på at benytte forskellige finansielle instrumenter og investering i erhvervsobligationer. Der arbejdes p.t. på en ændring af reglerne i samarbejde med Kirkeministeriet. Jette Madsen oplyste, at der har været arbejdet med dette længe. Der har været flere høringer, der medførte flere bemærkninger.
Der har igen været høringer, og alle stiftsråd har tilsluttet sig. Rigsrevisionen er skeptisk.
Der vil formentlig være en afklaring på næste møde.
Forvalter og administrator forlod mødet


Ad 11. Beslutningspunkt: Flytning af kapitaler. (lukket punkt)


Ad 12. Beslutningspunkt: Økonomi.
a. Regnskab 2017.
Pouli Pedersen gennemgik. Regnskabet blev godkendt b. Budget 2018.
Pouli Pedersen gennemgik.
Budgettet blev vedtaget.
c. Oversigt over kapitalernes størrelse i stifterne. Pouli Pedersen gennemgik.


Ad 13. Eventuelt.

a. Fastlæggelse af mødedatoer for 2018.
26. april, 21. august og 31. oktober 2018 alle fra kl. 10.15 – 15.00.
26. april – der arbejdes på at lave kursusdag her.
Forretningsudvalget overvejer datoerne – navnlig i august.