Fortsæt til hovedindholdet
Liste over referater
Referat fra møde i Stifternes Kapitalforvaltning den 23-02-2023

Delvise referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 23. februar 2023 fra kl. 10.15 – ca. 13.30 i Stifternes Kapitalforvaltning 

Fra bestyrelsen

Jørgen Lundsberg, Jørgen Nielsen, Kirsten Vej Petersen, Lars Hansson, Ebbe Balck Sørensen, Lisa Dahl Christensen, Ejvind Dahl, Finn Poulsen og Søren Kallestrup

 

Fra sekretariatet

Bodil Abildgaard, Viborg Stift
Jette Madsen, Aarhus Stift
Inger Lise Øster, Aarhus og Viborg Stifter

 

Administrator og kapitalforvaltere

Finn Beck, Jyske Invest
Lars Asp Møller, Sydbank
Carl Johan Knaack, SEB

 

Deltager via Teams

John Theil Münster.                                                                                                                                       

Ad 1. Beslutningspunkt: Godkendelse af dagsorden

Godkendt.


Ad 2. Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Orientering fra formand og sekretariat

Orientering om ny regulering og lovgivning

Intet nyt.

 

Endelig tilrettede vedtægter efter drøftelse i bestyrelsen

Orientering om at de tilrettede vedtægter nu vil blive sendt til stiftsrådene til underskrift fra de enkelte stiftsråd.

 

Ad 3. Orienteringspunkt: Orientering fra administrator

Overbliksark for 2022 og overbliksark pr. ultimo januar 2023
Finn Beck gennemgik overbliksarkene.

 

Udviklingen i likviditeten i 4. kvartal 2022
Finn Beck gennemgik bilaget. Grænsen har været overholdt.

 

Stifternes Kapitaler - Årsregnskab for 2022
Finn Beck oplyste, at det, der ligger nu, er den talmæssige del. Årsrapporten kommer med til næste møde. Noter med 5 års nøgletal kan læses.

 

Orientering om udlodning i Stifternes Kapitaler (1)
Finn Beck oplyste, at der udloddes af skattetekniske årsager i december. Det har ingen økonomiske konsekvenser for forvaltningen.

 

Omkostningsspecifikation 2020 – 2023 
Finn Beck oplyste, at omkostningerne er trukket ud af overbliksark. Omkostningerne er vigtige at kende og omkostningerne holdes op mod kontrakterne. 

Omkostningsniveauet er bragt ned.

 

Orientering om Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional

  • Ekstraordinær generalforsamling afholdt den 27. december 2022
  • Valg til Investorforum i Jyske Invest Fund Management A/S
  • Ordinær generalforsamling den 29. marts 2023

Finn Beck oplyste, at forvaltningen her er en del af Jyske Invest Institional. Der blev den 27. december 2022 lukket en afdeling, der ikke vedrører os.

Der har været valg til Jyske Invest Fund Management ved et fredsvalg.

Den kommende ordinære generalforsamling bliver afholdt den 29. marts.

 

Ad 4. Orienteringspunkt: Orientering fra kapitalforvalterne

 

Sydbank omdelte rapport og gennemgik denne.

Forventning til renteniveauet for 2023 er 4 % og 3,5 % for 2024. 

SEB omdelte bilag og gennemgik dette

Forventning til renteniveauet for 2023 er 4 % og forventningen for 2024 er 3 %

Kapitalforvaltere forlader mødet.


Næste møde den 10. maj 2023 kl. 10.15
6. september kl. 10,15
14. november kl. 10.15