Fortsæt til hovedindholdet
Liste over referater
Referat fra møde i Stifternes Kapitalforvaltning den 21-01-2022

Delvise revideret referat fra møde i Stifternes Kapitalforvaltning 
fredag den 21. januar 2022 fra kl. 10.15 – 13.00 på Diakonhøjskolen, Lyseng Allé 15 H, 8270 Højbjerg 

Fra bestyrelsen

Jørgen Lundsberg, Jørgen Nielsen, Kirsten Vej Petersen, Lars Hansson, Ebbe Balck Sørensen, Ejvind Dahl, John Theil Münster og Søren Kallestrup

Fra sekretariatet

Bodil Abildgaard, Viborg Stift
Jette Madsen, Aarhus Stift

Administrator og kapitalforvaltere

Finn Beck, Jyske Invest
Lars Asp Møller, Sydbank (suppleant for Casper de Vos-Zehngraff)
Johnny Sørensen, Sydbank (suppleant for Casper de Vos-Zehngraff)
Claus Møller Christensen, SEB (suppleant for Carl Johan Knaack)

Deltager via TEAMs

Lisa Dahl Christensen
Inger Lise Øster, Aarhus og Viborg Stifter

Afbud fra

Casper de Vos-Zehngraff, Sydbank
Carl Johan Knaack, SEB

Deltog ikke i mødet

Lotte Marnow

 

Jette Madsen bød velkommen.

Præsentationsrunde.

Der læses op efter hvert punkt og godkendes på den måde. Denne gang sendes der ud efter mødet til godkendelse og underskrift.

 

Ad 1. Beslutningspunkt: Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.


Ad 2. Beslutningspunkt: Valg af formand, næstformand og kasserer for 1 år.

Formand: Jørgen Nielsen valgt
Næstformand: Kirsten Vej Petersen valgt
Kasserer: Jørgen Lundsberg valgt.


Ad 3. Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Orientering fra formand og sekretariat.

Formanden gjorde opmærksom på, at de valgte udgør forretningsudvalget.

Jørgen Nielsen oplyste, at han har deltaget i et teamsmøde med Rigsrevisionen. Det er den juridisk kritiske revision, han har deltaget i møde om. Interessen er om, hvordan vi sikre os, at der kun investeres i det, der må. Det er en proces der fortsætter.

Sekretariatet har arbejdet med udbud for forvalterne. Der er nye på plads.

Kirsten Vej Petersen forespurgte til referaterne. Hvordan kan de blive bedre for andre? Skal der være et temamøde om investeringerne bredt?

Jørgen Nielsen oplyste, at ved nye valgperioder har der været givet en orientering/indføring i arbejdet fra PwC. Skal det med på mødet i februar? Steen Søborg Andersen tages med til dette møde. Muligheden for aktier tages med her. Sekretariatet kontakter Steen Søborg Andersen.

Kommunikation fra bestyrelsen sættes på næste gang.
 

Ad 4. Orienteringspunkt: Orientering om udbuddet. 

Der skal gennemføres et nyt udbud for administratoropgaven. Det drøftes til februar mødet og en ny administrator vil kunne være klar til 1. juli 2022.                        

 

Ad 5. Orienteringspunkt: Orientering fra administrator.

Finn Beck oplyste at 2021 ikke er så godt; men de sidste 5 år ser samlet fornuftige ud

Orientering om opgaven med forvaltning af kapitalerne. Bilaget blev omdelt og gennemgået. Rigsrevisor kan formentlig bede om at få revisionsprotokollatet udleveret. Der er indgået aftale mellem administrator og forvaltere i overensstemmelse med reglerne om forvaltning. Administrator giver kun besked i forbindelse med afvigelser fra love, regler, aftaler og politikker.  

Finn Beck oplyste, at der historisk er investeret i real- og statsobligationer samt obligationer i euro og indeks. Erhvervsobligationer er en mulighed op til 20%. Der kan være op til 5% i kontanter.

Investeringspolitik, ansvarlig investering samt vedtægter sendes med referatet ud.

 

Ad 6. Orienteringspunkt: Orientering fra kapitalforvalterne (Sydbank og SEB).

Orientering om opgaven med forvaltning af kapitalerne.

Forventning til renteniveauet for de kommende 12 måneder og forslag til rentefastsættelse for 2023

Sydbank:

Præsentation blev omdelt og gennemgået.

Renteforventninger til de næste 12 måneder - 0,8% ved uændret niveau.  

Forslag til rentefastsættelse for 2023 – 1–1,5%. 

ESG rapporter vil kunne udarbejdes ind i mellem evt. en gang årligt.

Forventninger til indeværende år og næste år skal med.

Omfang af information er passende.
 

SEB: 

Præsentation blev omdelt og gennemgået. SEB´s udgave er lidt mindre denne gang på grund af den sene kontrakts indgåelse.

Der vil også fra SEB blive leveret ESG rapporter en gang årligt. 

Renteforventninger til de næste 12 måneder – 1% ved uændret niveau

Forslag til rentefastsættelse for 2023 – Kommer senere.

Bæredygtighed – der tilsendes materiale herom. At bidrage positivt betyder, at man ser på selskabets egen tilgang til det. Hvordan nedbringes forholdene? Der er store forskelle i de forskellige lande, der kan betyde, at det ser ud som elastik i metermål.

Bestyrelsens forslag til rentefastsættelse for 2023 – Sekretariatet fastsætter et forslag som et gennemsnit mellem de to indkomne renteforslag. Dette sendes til stifterne.

 

Kapitalforvaltere og administrator forlader mødet.


Møder i 2022

Forretningsudvalgsmøde (hvor kun forretningsudvalg deltager)
28. april
25. august
26. oktober

Bestyrelsesmøder (hvor I alle deltager eller jeres suppleant)
23. februar (kun bestyrelsen) John Theil deltager via teams.
10. maj 
7. september
10. november