Fortsæt til hovedindholdet
Liste over referater
Referat fra møde i Stifternes Kapitalforvaltning den 20-10-2020

Referat fra møde i Stifternes Kapitalforvaltning tirsdag den 20. oktober 2020 fra kl. 10.15 - 15.00 i Aarhus Bispegård, Aarhus Stift

 

Tilstede fysisk til mødet var:

 

Fra bestyrelsen:
Ebbe Balck Sørensen, Jørgen Lundsberg, Jørgen Nielsen, Kirsten Vej Petersen, John Theil Münster, Lars Hansson, Ole Nielsen og Søren Kallestrup


Fra sekretariatet:
Bodil Abildgaard, Viborg Stift
Jette Madsen, Aarhus Stift


Administrator og kapitalforvaltere:
Jyske Invest, Finn Beck 
Alm. Brand Bank, Casper de Vos-Zehngraff
Danske Capital, Henrik Molsgaard Larsen
Nordea Asset Management, Anders Fisker Ross-Hansen


Deltagelse via Skype var:
Jens Pedersen
Inger Lise Øster, Aarhus og Viborg Stifter

 

Afbud fra:
Ole Pagels
Nordea Asset Management, Tobias Hallingskog

 

 

Ad 1. Beslutningspunkt: Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 

Ad 2. Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Orientering fra formand og sekretariat

Beslutningspunkt: Valg af formand, næstformand og kasserer for 1 år.

Formand: Jørgen Nielsen blev valgt. Ingen andre blev foreslået.

Næstformand: Kirsten Vej Petersen blev valgt. Ingen andre blev foreslået.

Kasserer: Jørgen Lundsberg blev valgt. Ingen andre blev foreslået.

 

Ad 3. Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Orientering fra formand og sekretariat

Orientering om henvendelse til Kirkeministeriet om regelfortolkning, jfr. brev af 31. august 2020 og svar er sendt til bestyrelsen til orientering

Svaret fra Kirkeministeriet siger, at de 5% skal tages af de 20%, hvilket kapitalforvaltere skal være opmærksomme på. Der er ikke konflikter lige nu.

Drøftelse af investeringspolitikken, herunder de etiske retningslinjerne - evt. ændring af reglerne – videre drøftelse af Roskilde Stifts henvendelse. Oplæg fra kapitalforvalterne

Det kan være gavnligt at sætte præciseringen med de 5% af de 20% ind her.

Nordea kan sagtens sænke procenten fra 5% til 1%. uden at det vil påvirke afkastet betydeligt. Alm. Brand Bank tilsluttede sig. Der er forskellige underkategorier, der skal forholdes til. 
Oplæg herom blev omdelt og gennemgået.

Danske Bank oplyste, at de er afhængige af deres dataleverandør, som bruger grænsen på 5%. De kan ikke lave en screening på under 5%.

Kirsten Vej Petersen stillede forslag om, at der sker en ændring af tolerance tærsklen under punkt 4 ændres til under 1% for våben.

Finn Beck oplyste, at deres værktøjer også opererer med 5%. Det vil være deres udgangspunkt. De vil i tilfælde, hvor et papir kommer frem tage dialogen med forvalter. Der kan godt vedtages 1%; men de vil gå efter 0% og slår det ud, vil de tage kontakt. 

Kirsten Vej Petersen vil gerne forslå 0%.

Lars Hansson spurgte til SKF. Er de ude fordi de laver kuglelejer, der ind i mellem bruges i krig? Hvad er forskel på kuglelejer og kuglepenne?

Definition af våben vil være godt at have.

Forretningsudvalget vil til næste møde komme med et oplæg til ændring i overensstemmelse med Kirsten Vej Petersens forslag.

Ole Nielsen henviste til at procentgrænsen er for at undgå småsager.

Hvad er definitionen af våben, og hvad skal procentsatsen være?

Søren Kallestrup henviste til, at et gennemtænkt forslag vil være et godt værn mod pressen.

Kirsten Vej Petersen henviste til, at administrators papir er det gode udgangspunkt.

Spørgsmålet tages på et forretningsudvalgsmøde og de kommer med et forslag til en ændring af politikken.

John Münster oplyste, at han ikke har dækning i Helsingør Stiftstråd, for den holdning han tilkendegav på seneste møde om at støtte Roskilde Stifts oplæg

 

Giver oplæg fra kapitalforvalterne anledning til beslutning om ændring af investeringspolitikken, herunder de etiske retningslinjer?

Der kommer et oplæg til næste møde

 

Mulighed for at investere op til 5% i aktier
Brev til Kirkeministeriet og svar er sendt til bestyrelsen til orientering.

Kirkeministeriets overvejelser og beslutning herom afventes.

 

Orientering fra Alm. Brand Bank om overdragelse til Sydbank

Alm. Brand Bank er blevet opkøbt af Sydbank. Det er ikke endelig godkendt endnu og bliver i givet fald nok fra midten af 2021. Yderligere information vil komme, når der foreligger flere oplysninger.

Forretningsudvalget indstiller, at der indhentes rådgivning fra Advokatfirmaet HjulmandKaptain om rådgivning i den forbindelse.

Der er tilslutning hertil.

 

Ad 4. Orienteringspunkt: Orientering fra administrator

Overbliksark - oplysning om afkast/renter fra realkreditobligationer og erhvervsobligationer

Finn Beck gennemgik overbliksarket.                           

Jørgen Nielsen forespurgte til, om erhvervsobligationerne ikke gav mere i afkast end de andre investeringer. Forvalterne bedes komme ind herpå i deres gennemgang.

Udvikling i likviditeten

Grafen herfor blev gennemgået, og der er ingen overskridelser.

 

Ad 5. Orienteringspunkt: Orientering fra kapitalforvalterne

Nordea Asset Management

Pixiudgave blev omdelt og gennemgået.

Renteforventninger for den næste 12 måneder er 0,53% ved uændret rente

Alm. Brand Bank

Pixiudgave blev omdelt og gennemgået.

Renteforventninger for den næste 12 måneder er 0,42% ved uforandret rente

Danske Bank

Pixiudgave blev omdelt og gennemgået.

Renteforventninger for den næste 12 måneder er 0,24% ved uændret rente

      Kapitalforvaltere forlader mødet.

 

Ad 9. Eventuelt

Bestyrelsesmøder i 2021 alle kl 10.15 – 15
11. februar
20. maj 
7. september 
11. november.