Fortsæt til hovedindholdet
Liste over referater
Referat fra møde i Stifternes Kapitalforvaltning den 14-11-2023
Pengesedler

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 14. november 2023 kl. 10.15 – ca. 14.00 i Stifternes Kapitalforvaltning på Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C

Fra bestyrelsen

Jørgen Lundsberg, Jørgen Nielsen, Kirsten Vej Petersen, Lars Hansson, Ebbe Balck Sørensen, Ejvind Dahl, Finn Poulsen, Søren Ødum Nielsen, Lisa Dalh Christensen og Søren Kallestrup

 

Fra sekretariatet

Jette Madsen, Aarhus Stift (referent) 
Inger Lise Øster, Aarhus og Viborg stifter
                                                  

 

Administrator og kapitalforvaltere

Finn Beck, Jyske Invest
Lars Asp Møller, Sydbank
Carl Johan Knaack, SEB

 

Afbud

Bodil Abildgaard, Viborg Stift

 

 

Ad 1. Beslutningspunkt: Godkendelse af dagsorden

Særlig velkomst til Søren Ødum, som er ny repræsentant for Helsingør Stift.
Godkendelse af dagsorden.


Ad 2. Beslutningspunkt: Valg af formand, næstformand og kasserer for 1 år

Jørgen Nielsen blev genvalgt som formand.

Kirsten Vej Petersen blev genvalgt som næstformand.

Jørgen Lundsberg blev genvalgt som kasserer.


Ad 3. Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Orientering fra formand og sekretariat

Orientering om ny regulering og lovgivning.

Jørgen Nielsen orienterede om, at der ikke er ny lovgivning på dette område.

Svar fra Kirkeministeriet om mulighed for investeringer i aktier.

Sekretariatet vil udarbejde en evaluering jf. Kirkeministeriets brev.

Der er lavet aftale med Jan Andersen fra Jyske Bank som vil holde oplæg om aktier på bestyrelsesmødet den 23. februar 2024.

Bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at formulerer spørgsmål til Jan Andersen om aktier, som Jane Frederiksen vil sende til ham inden bestyrelsesmødet den 23. februar 2024 efter frokost. Jeres eventuelle spørgsmål skal sendes til Jane Frederiksen på kmaar@km.dk senest fredag den 26. januar 2024.

Oplægget fra Jan Andersen skal omhandle, hvordan bestyrelsen kan sikre, at en beskeden aktieportefølje kan løfte indtjeningen til kapitalerne.

Det blev oplyst, at Kirkeministeriet nu har opgaven som administrator i udbud. Dernæst kommer der udbud af opgaven som kapitalforvalter.

Man drøftede, hvordan man kan påvirke processen, så der hurtigere kan åbnes mulighed for investering i aktier.

Det blev aftalt, at bestyrelsen svarer på Kirkeministeriets brev fra den 3. oktober 2023 og at ministeriet inviteres til oplægget med Jan Andersen den 23. februar 2024, herunder hvordan bestyrelsen forestiller sig, at investeringsmuligheden skal udnyttes.

 

Ad 4. Orienteringspunkt: Orientering fra administrator

Overbliksark pr. ultimo oktober 2023.

Administrator gennemgik overbliksark.


Udviklingen i likviditeten i 3. kvartal 2023.

Oversigt over udvikling i likviditeten blev gennemgået.

 

Ad 5. Orienteringspunkt: Orientering fra kapitalforvalterne

SEB

SEB gennemgik det udleverede materiale.

Ved uændrede renter og spænd forventes afkastet i 2024 at være 4,1 %.

Carl Johan Knaack vil fremsende en analyse af aktieinvesteringsmuligheden for stiftsmidlerne. Analysen vil blive tilsendt bestyrelsesmedlemmerne.

Sydbank

Sydbank gennemgik det udleverede materiale.

Det samlede afkast for 2024 forventes at være 4,5 %.

Kapitalforvaltere forlader mødet.

 

Ad 6. Fortroligt - beslutningspunkt: Administrators gennemgang af overvågning af ansvarlige investeringer

Administrator forlader mødet 

 

Ad 7. Beslutningspunkt: Flytning af kapitaler?

 

Ad 8. Beslutningspunkt: Økonomi

 

Ad 9. Eventuelt

Kirsten Vej Petersen spurgte ind til vedtægtsændring. Der afventes en tilbagemelding fra Lolland-Falsters Stift.

Næste møde den 23. februar 2024 kl. 10.15-15.00. HUSK MØDE MED JAN ANDERSEN.

Møder i 2024
8. maj 
11. september
14. november.