Fortsæt til hovedindholdet
Liste over referater
Referat fra møde i Stifternes Kapitalforvaltning den 11-02-2021

Referat fra møde i Stifternes Kapitalforvaltning torsdag den 11. februar 2021 fra kl. 10.15 til 15.00 i Aarhus Bispegård, Aarhus Stift

Alle deltog via TEAMS:

Fra bestyrelsen

Ebbe Balck Sørensen, Jørgen Lundsberg, Jørgen Nielsen, Kirsten Vej Petersen, John Theil Münster, Lars Hansson, Ole Nielsen, Jens Pedersen, Ole Pagels og Søren Kallestrup

Fra sekretariatet

Bodil Abildgaard, Viborg Stift
Jette Madsen, Aarhus Stift
Inger Lise Øster, Aarhus og Viborg Stifter

Administrator og kapitalforvaltere

Jyske Invest, Finn Beck 
Alm. Brand Bank, Casper de Vos-Zehngraff
Danske Capital, Henrik Molsgaard Larsen
Nordea Asset Management, Anders Fisker Ross-Hansen
Nordea Asset Management, Tobias Hallingskog

 

Ad 1. Beslutningspunkt: Godkendelse af dagsorden

Godkendt


Ad 2. Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Orientering fra formand og sekretariat

Drøftelse af investeringspolitikken, herunder de etiske retningslinjerne.

Intet at bemærke.
 

Oplæg om ændring af retningslinjerne for køb af erhvervsobligationer og brug af finansielle instrumenter (Jette Madsen og Bodil Abildgaard) (bilag 2.1)

Tilslutning hertil.
 

Hjulmandkaptains svar om opkøb af Alm. Brand Bank (bilag 2.2)

Tages til efterretning. Casper de Vos-Zehngraff oplyser, at de opfylder og ikke er omfattet af udelukkelsesgrunde. Strategi og vilkår er uændret. Dette er fremsendt til bestyrelsen og taget til efterretning.  

 

Invitation fra Jyske Invest Institutional til ekstraordinær generalforsamling den 20. januar 2021 (bilag 2.3)

Den ekstraordinære generalforsamling har været afholdt. Finn Beck oplyste, at der tidligere er afgivet fuldmagt til det skete. Det er uden betydning for vores forvaltning.

 

Orientering om status for KAS og GIAS udbud

Formanden oplyste, at der er en fin fremdrift og det kører rimeligt efter planen. Der er sendt brev til Stiftsrådene og GIAS-projektet er i udbud nu, og det kan være afgørende for økonomien.

 

Ad 3. Orienteringspunkt: Orientering fra administrator

Overbliksark pr. ultimo 2020 (bilag 3.1)

Finn Beck gennemgik bilaget. Det dækker et helt år. Der er merafkast i forhold til benchmark.

Erhvervsobligationerne har klaret sig bedre end de danske obligationer.

 

Udviklingen i likviditeten i 2020 (bilag 3.2)

Finn Beck gennemgik grafen. Alle har overholdt 5%´s grænsen.

 

Udkast til Årsregnskab 2020 (bilag 3.3)

Finn Beck henviste til, at det er et udkast til årsrapport, der foreligger. Overbliksarket er et spejl af regnskabstallene.

Lars Hansson forespurgte til den første – Jyske Invest vælger og den sidste i værdiudviklingen, der starter senere end de andre.

Finn Beck oplyste, at den første ikke vedrører vores forvaltning. De er blot i overordnet pulje med os.

Starttidspunkt for en af afdelinger er senere, da denne startede senere, da der ved seneste udbud kom en 3. forvalter ind. Finn Beck vil se på om dette kan ændres.

Kirsten Vej Petersen henviste til noten herom.

 

Specifikation af omkostninger 2018-2020 (bilag 3.4) 

Finn Beck henviste til bilaget.

 

Udlodning vedr. regnskabsåret 2020. 

Finn Beck oplyste, at denne oversigt kommer senere. Der skal udfærdiges en udbytteattest, der skal indsendes. Der sendes til sekretariatet oplysninger herom. Hvis processen trækker ud, kan det betyde at udbytte skat vil blive tilbageholdt. Den vil kunne søges udbetalt senere.

 

Valg til investorforum, udsendt til bestyrelsen og stifterne. 

Det er overstået nu. Der er ikke indkommet kandidatforslag

 

Ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional den 30. marts 2021.

Der kommer en anmodning om fuldmagt til denne generalforsamling.

 

Ad 4. Orienteringspunkt: Orientering fra kapitalforvalterne

Forventning til renteniveauet for de kommende 12 måneder og forslag til rentefastsættelse for 2022.

Danske Bank. (bilag 4.1, pixiudgave)

Henrik Molsgaard Larsen gennemgik pixiudgaven.

Han forventer, et renteniveau for de kommende 12 måneder på 0,13% og foreslår en rentefastsættelse på 0,40% for 2022.

Nordea Asset Management. (bilag 4.2, pixiudgave)

Tobias Hallingkog gennemgik pixiudgaven

Han forventer, et renteniveau for de kommende 12 måneder på 0,40% og foreslår en rentefastsættelse på 0,40% for 2022.

Alm. Brand Bank/Sydbank. (bilag 4.3, pixiudgave)

Casper de Vos-Zehngraff gennemgik pixiudgaven.
Han forventer et renteniveau for de kommende 12 måneder på 0,55 % og foreslår en rentefastsættelse på 0,50 % for 2022.

 

Kapitalforvaltere forlader mødet.

 

Ad 9. Eventuelt

Næste møde den 20. maj 2021 kl. 10.15-15.00.

Jette Madsen oplyste, at der sendes et referat ud til alle til underskrift. Jane Frederiksen kan hjælpe her.