Fortsæt til hovedindholdet
Liste over referater
Referat fra møde i Stifternes Kapitalforvaltning den 10-11-2022
""

Delvise referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 10. november 2022 fra kl. 10.15 – 15.00 i Stifternes Kapitalforvaltning 

Fra bestyrelsen

Jørgen Lundsberg, Jørgen Nielsen, Kirsten Vej Petersen, Lars Hansson, Ebbe Balck Sørensen, Lisa Dahl Christensen, Ejvind Dahl, Finn Poulsen og Søren Kallestrup

 

Fra sekretariatet

Bodil Abildgaard, Viborg Stift
Jette Madsen, Aarhus Stift
Inger Lise Øster, Aarhus og Viborg Stifter

 

Administrator og kapitalforvaltere

Finn Beck, Jyske Invest
Lars Asp Møller, Sydbank
Carl Johan Knaack, SEB

Deltager via Teams

 John Teil Münster                                                                                                                                      

Ad 1. Beslutningspunkt: Godkendelse af dagsorden

Godkendt


Ad 2. Beslutningspunkt: Valg af formand, næstformand og kasserer for 1 år

Jette Madsen gennemgik reglerne.

Formand: Jørgen Nielsen stiller op og er valgt

Næstformand: Kirsten Vej Petersen stiller op og er valgt

Kasserer: Jørgen Lundsberg stiller op og er valgt.


Ad 3. Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Orientering fra formand og sekretariat

Aktieinvesteringer

Klaus Kerrn–Jespersen kan deltage i maj 2023 mødet og inviteres hertil. Kapitalforvalterne kan på dette møde give et oplæg om markedet og den Svenske Kirkes forhold.

Orientering om udvikling af værdipapirmodulet i KAS 2.0.

Der skal være et system til håndtering af værdipapirer. Der arbejdes hermed sammen med AdF, der skal administrere et tilsvarende system for fællesfonden.

Der arbejdes med et system, der kan håndtere fremtidige udfordringer; men som ikke er for stort.

Det vil være godt at diskutere i bestyrelsen her, inden det kommer til stiftsrådene. Dette kan evt. ske via et teamsmøde eller et ekstraordinært møde i denne bestyrelse. Det er vigtigt alle har mulighed for at være til stede samtidig.

Orientering om ny regulering og lovgivning

Intet nyt at bemærke.

Ansvarlige investeringer - forretningsudvalget indstiller at der ikke foretages ændringer i retningslinjerne

Ikke noget for nuværende.

Administrator laver en rapport ved årets begyndelse. Den kommer på til februar 2023 mødet. Til maj 2023 mødet kommer det generelle punkt på - også om aktier. Steen Søborg Andersen fra PwC kan bruges som ekstern rådgiver. Forretningsudvalget laver en plan for processen.

 

Ad 4. Orienteringspunkt: Orientering fra administrator

Overbliksark pr. ultimo september 2022

Finn Beck gemmegik bilag 4.1

Er der behov for at få realiseret kurstab? Der er ingen skatteovervejelser inde her. Udlodning i stifterne – der er ikke noget behov her.
 

Udviklingen i likviditeten i 3. kvartal 2022

Finn Beck gennem bilaget.

Finn Beck oplyste derudover at, der kommer en indkaldesle til ekstraordinær generalforsamling den 27. december 2022. Der skal godkendes et lkikvidationsregnskab for en afdeling, der ikke har indflydelse på vores. Godkendelse af nedlukmning er tidligere godkendt.

 

Ad 5. Orienteringspunkt: Orientering fra kapitalforvalterne

SEB

Carl Johan omdelte pixiudgave og gennemgik.

Forventning til afkast for 2022 minus 9,5 % og for 2023 er 3,5 %.

 

Sydbank

Lars Asp Møller omdelte udgave og gennemgik.

Forventninger til afkast for 2022 er minus 10 % og for 2023 3,25 %. 

Kapitalforvaltere forlod mødet.

 

Ad 6. Fortroligt - beslutningspunkt: Administrators gennemgang af overvågning af ansvarlige investeringer

 Administrator forlader mødet 

 

Ad 7. Beslutningspunkt: Flytning af kapitaler?

 

Ad 8. Beslutningspunkt: Økonomi

 

Ad 9. Eventuelt

Næste møde den 23. februar 2023 kl. 10.15-15.00.

Møder i 2023:
10. maj 
6. september
14. november