Fortsæt til hovedindholdet
Liste over referater
Referat fra møde i Stifternes Kapitalforvaltning den 10-05-2023

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 10. maj 2023 fra kl. 10.15 – ca. 15.00 i Stifternes Kapitalforvaltning på Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C

Fra Kirkeministeriet

Kontorchef Klaus Kerrn-Jespersen, Kirkeministeriet
Fuldmægtig Jonas Weyhe Petersen, Kirkeministeriet

 

Fra bestyrelsen

Jørgen Lundsberg, Jørgen Nielsen, Kirsten Vej Petersen, Lars Hansson, Ebbe Balck Sørensen, Lisa Dahl Christensen, Ejvind Dahl, Finn Poulsen og Søren Kallestrup

 

Fra sekretariatet

Bodil Abildgaard, Viborg Stift
Jette Madsen, Aarhus Stift
Inger Lise Øster, Aarhus og Viborg Stifter

 

Administrator og kapitalforvaltere

Finn Beck, Jyske Invest
Lars Asp Møller, Sydbank
Carl Johan Knaack, SEB

 

Afbud fra

John Theil Münster (suppleant Søren Ødum Nielsen deltager på Teams)

 

Deltager via Teams

Søren Ødum Nielsen

 

Indlæg ved Klaus Kerrn-Jespersen, Kirkeministeriet - status for fællesfondens kapitalforvaltning og stifternes fælles kapitalforvaltnings ønske om udvidede investeringsrammer.

Baggrunden for kirkeministeriets opsamling af midler er forsikringsreserve og pensionshensættelse. Der er nu hjemmel til aktiv investering af fællesfondens penge.

Slides blev omdelt og gennemgået.

SFDR - artikel 8 og 9 skal følges af kapitalforvalter. Begge investeringsfor-eninger er i dag artikel 6. 

                                                                                                                                         

Ad 1. Beslutningspunkt: Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Investering i aktier blev drøftet. Forretningsudvalget arbejder videre.

Ændringer til de nye vedtægter blev efterlyst. Der bliver medsendt en mail om ændringerne med referatet.


Ad 2. Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Orientering fra formand og sekretariat

Der er kommet ændring i Økonomiloven og Menighedsrådsloven. Det har ikke betydning for forvaltningen her.


Ad 3. Orienteringspunkt: Orientering fra administrator

Overbliksark pr. ultimo april 2023 – uddeles på mødet.

Finn Beck orienterede om, at Rigsrevisionen har været på besøg og udført forvaltningsrevision på midler, som ikke er udlånt eller investeret. Ingen bemærkninger fra Rigsrevisionen.

Finn Beck gennemgik overbliksark.

Udviklingen i likviditeten i 1. kvartal 2023

Finn Beck gennemgik graf.

Årsrapport 2022 – Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional  

Finn Beck henviste til, at tallene var med på sidste bestyrelsesmøde. Side 46 i årsrapporten viser, at stifternes kapitaler er underlagt artikel 6.

Finn Beck vil gerne svare på henvendelser vedr. årsrapporten.

En evt. kategorisering efter artikel 8 afventer et nyt udbud.

Ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional den 29. marts 2023 (orientering)

Udlodning af udbytte vedrørende 2022 (orientering)

Der er orienteret herom tidligere.

Link til præsentation af bestyrelsen i Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional https://jyskeinvest.dk/omjyskeinvest/bestyrelsen

 

Ad 4. Orienteringspunkt: Orientering fra kapitalforvalterne

SEB

Pixiudgave blev omdelt og gennemgået.

Forventningerne til renten de næste 12 måneder 3,97 %. 2023 vil nok ende med 3 % og 2024 3,5 % alt ved uændret rente.

Sydbank

Pixiudgave blev omdelt og gennemgået.

Renten for 2023 forventes at blive 4,2 % og for 2024 på 3,5 % alt ved uændret rente.

Begge forvaltere er enig i at ved uændret rente vil det tabte på kapitalen kunne indhentes i løbet af et par år.  Der er dog betydelig usikkerhed herom.

Kapitalforvaltere forlader mødet.

 

Ad 5. Fortroligt - beslutningspunkt: Administrators gennemgang af overvågning af ansvarlige investeringer

Administrator forlader mødet 

 

Ad 6. Beslutningspunkt: Flytning af kapitaler? 
 

 

Ad 7. Beslutningspunkt: Økonomi

 

Ad 8. Eventuelt

Næste møde den 6. september 2023 kl. 10.15. På dette møde vil aktieinvesteringer komme på.