Fortsæt til hovedindholdet
Liste over referater
Referat fra møde i Stifternes Kapitalforvaltning den 07-09-2022

Delvise referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 7. september 2022 fra kl. 10.15 – 15.00 i Stifternes Kapitalforvaltning 

Fra bestyrelsen

Jørgen Lundsberg, Jørgen Nielsen, Kirsten Vej Petersen, Lars Hansson, Ebbe Balck Sørensen, Lisa Dahl Christensen, John Theil Münster, Finn Poulsen og Søren Kallestrup

Fra sekretariatet

Bodil Abildgaard, Viborg Stift
Jette Madsen, Aarhus Stift
Inger Lise Øster, Aarhus og Viborg Stifter

Administrator og kapitalforvaltere

Finn Beck, Jyske Invest
Lars Asp Møller, Sydbank
Carl Johan Knaack, SEB

Afbud fra

Ejvind Dahl – suppleant er indkaldt, men kan ikke deltage

Ad 1. Beslutningspunkt: Godkendelse af dagsorden

Godkendt


Ad 2. Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Orientering fra formand og sekretariat

Orientering om status for KAS og GIAS

Det kører planmæssigt.

Rigsrevisionens rapport om §10 og 11 i bekendtgørelse 55 om 5% og 20%

§ 10, stk. 2+3:
Forretningsudvalget indstiller, at administrator forespørges om muligheden for at lave et overbliksark til bestyrelse i forhold til overholdelse af 20% og 5% grænserne.

§ 11:
Forretningsudvalget indstiller, at bestyrelsen noterer sig bemærkningerne i       Rigsrevisionens Rapport. Det er dog oplyst fra administrator, at der fra        kapitalforvalternes side er en begrænset brug af finansielle instrumenter og at  bestyrelsen orienteres, såfremt rammerne for brugen overskrides. Endvidere er det oplyst, at administrator er underlagt ekstern revision og er under tilsyn af Finanstilsynet og på den baggrund vurderes der ikke at være behov for yderligere kontrol.

Administrator vil gerne indsætte de ønskede oplysningerne og de er af administrator medtaget allerede til dette møde.

Bestyrelsen finder modellen god og har taget rigsrevisionens henstilling til efterretning.
 

Orientering om ny regulering og lovgivning

Ingen nye regler. 

 

Tilføjelse om, at der gives kapitalforvalterne en frist for at afhænde investeringer, der ikke overholder investeringsrammerne i risikoovervågning

Der skal ikke ske ændringer nu.

 

Henvendelse fra Lolland-Falsters Stiftsråd om aktieinvestering samt realiserede kurstab

Klaus Kerrn–Jespersen vil blive inviteret til et møde til en dialog om de regler, der kommer til at gælde for fællesfonden. Hvordan takles det og hvad er erfaringerne hermed og kan det betyde noget for vores investeringer?

SEB vil gerne orientere om erfaringerne fra samarbejdet med Den Svenske Kirke.

Jørgen Nielsen orienterede om problematikkerne omkring realisere og urealiserede kurstab. Bedst muligt afkast på den lange bane er sigtet.

Lars Asp Møller oplyste, at markedet er turbulent med den renteudvikling, der er.

Sekretariatet svarer Lolland-Falster Stift med kopi til alle stifter.

 

Ad 3. Orienteringspunkt: Orientering fra administrator

Overbliksark juli 2022.

Nyt overbliksark blev omdelt og gennemgået af administrator.
På side 4 markeres de 1% særligt.
 

Udviklingen i likviditeten i 2. kvartal 2022

Administrator gennemgik bilaget. Der er ingen problemer.

 

Afrapportering om §10 og 11 i bekendtgørelse 55 om 5% og 20% - jf. Rigsrevisionen rapport af – fast punkt

Se overbliksark. Ved overskridelse tages det med på dagsordenen.
 

Ændringer i udbetalingen af udlodning

Tidligere blev der udloddet to gang om året. Udbuddet henviser til én udlodning om året. Dette blev aftalt for at spare penge, og da der skete geninvesteringer, de fleste gange.

 

Halvårsrapport 2022 – Stifternes Kapitalforvaltning

Administrator henviste til, at tallene svarer til overbliksarket.

 

Ekstraordinær generelforsamling den 31. august 2022 i Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional

Der er sendt indkaldelse ud og den er afholdt. Baggrunden er, at der skal nedlægges en afdeling, der ikke har noget med vores investeringer at gøre. Der er vandtætte skotter mellem afdelingerne.

 

Ad 4. Orienteringspunkt: Orientering fra kapitalforvalterne

Hvad skyldes de store realiserede kurstab?

 

Markedskommentarer – udsendt den 17. juni 2022

 

Sydbank for juli 2022

Lars Asp Møller gennemgik omdelt notat. Afkast for hele 2022 forventes at blive minus 8% og i 2023 på 2,50 - 4%. 

 

SEB for juli 2022

Carl Johan Knaack gennemgik omdelt notat. Afkast for hele 2022 forventes at blive minus 8% og 2023 på 2,5%. 

 

Kapitalforvaltere forlod mødet.

 

Ad 5. Fortroligt - orienteringspunkt: Administrators gennemgang af overvågning af ansvarlige investeringerAdministrator forlod mødet 

 

Ad 6. Beslutningspunkt: Flytning af kapitaler?

 

Ad 7. Beslutningspunkt: Økonomi

 

Ad 8. Eventuelt

Næste møde den 10. november 2022 kl. 10.15-15.00.

Bestyrelsesmøder i 2023
23. februar
10. maj 
6. september
14. november