Fortsæt til hovedindholdet
Liste over referater
Referat fra møde i Stifternes Kapitalforvaltning den 06-09-2023

Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 6. september 2023 fra kl. 10.15 – ca. 14.00 i Stifternes Kapitalforvaltning på Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C

Fra bestyrelsen

Jørgen Lundsberg, Jørgen Nielsen, Kirsten Vej Petersen, Lars Hansson, Ebbe Balck Sørensen, Ejvind Dahl, Finn Poulsen og Søren Kallestrup

 

Fra sekretariatet

Bodil Abildgaard, Viborg Stift
Jette Madsen, Aarhus Stift
Inger Lise Øster, Aarhus og Viborg stifter                                                                   

 

Administrator og kapitalforvaltere

Finn Beck, Jyske Invest
Lars Asp Møller, Sydbank
Carl Johan Knaack, SEB

 

Deltager via Teams

Søren Ødum Nielsen, suppleant
Lisa Dalh Christensen

 

John Theil Münster er afgået ved døden.

                                                                                                                                         

Ad 1. Beslutningspunkt: Godkendelse af dagsorden
 

Godkendt.

 

Ad 2. Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Orientering fra formand og sekretariat

 

Orientering om ny regulering og lovgivning

Intet nyt at bemærke.

 

Mulighed for aktieinvesteringer.
Forretningsudvalget indstiller, at vi afventer Kirkeministeriets erfaringer med aktieinvesteringer i forhold til pensionsmidlerne.

Der ønskes pres på Kirkeministeriet herom og handling herfra.

Ministeriets investeringer blev drøftet og det hensyn, de skal tage.

Til næste bestyrelsesmøde bør det drøftes hvor stor en andel, der kan investeres i aktier.

Der er et pres nedefra fra menighedsrådene.

Risikoen skal beskrives.

Forretningsudvalget kommer med et udspil til næste møde. 

 

 

Ad 3. Beslutningspunkt: bemærkninger til udkast til vedtægt

Bemærkning til udkast til vedtægt fra Lolland-Falsters Stiftsråd om muligheden for at indskyde penge på en konto frem for at tegne legater, idet det for nuværende giver en bedre forrentning. 

Forretningsudvalget indstiller, at Lolland-Falsters Stiftsråd anmodes om at præcisere og uddybe deres bemærkninger.

Jørgen Nielsen oplyste, at det har været drøftet i forretningsudvalget. Hvordan vil dette virke, hvis vedtægten ændres? Giver det mere på en bankbog end en fælles forvaltning?

Ebbe Balck Sørensen henviste til, at det vil være fint med en præcisering og uddybning. Måske skyldes henvendelsen de tidligere dårlige afkast.

Finn Poulsen fandt en forvaltning i en bank for risikabel og et tilbageskridt.

Kirsten Vej Petersen henviste til at det formentlig vil koste administrativt for det enkelte stift. Det står enhver stift frit for at trække sig ud.

Der er opbakning til, at ordningen er solidarisk.

Lolland Falster Stift opfordres til at uddybe. Der er muligvis ikke den store efterspørgsel.

Carl Johan Knaack henviste til afkast risiko tænkning.

Lars Asp Møller oplyste, at det tidsvægtet afkast er det mest præcise. Det er konkret fra dag til dag. Hvad er afkastet over tid? 

Pengevægtet afkast er gennemsnitligt og ved store udbetalinger kan billedet blive forkert.

Den gængse standart er det tidsvægtede afkast.

Skiftes der princip kan det ikke holdes op imod hinanden. Systemmæssigt er det det tidsvægtede, der bruges. Det pengevægtede kan der ikke leveres på.

Det bestyrelsen har brug for, er det tidsvægtede det bedste efter sammenligning efter Kirsten Vej Petersen.

Finn Beck henviste til, at der er tale om to forskellige ting. Depotet i Jyske Bank er også tidsvægtet. Der er desuden for investeringsforeningerne. Begge dele er beregnet efter samme principper.

Ejvind Dahl henviste til, at vi skal bruge det samme begge steder og enkelt.

Kirsten Vej Petersen spurgte efter hensigten med den anden model.

Ebbe Balck Sørensen henviste til, at det er godt at fortsætte af hensyn til benchmark.

Det undersøges om alle stiftsråd har svaret.

 

Fra Jyske Bank om midlertidigt overtræk og indlånsrente.

Inge Lise Øster oplyste, at der i gennemsnit står 24 millioner på anfordringskonti, der i princippet giver 0 %. Jyske Bank vil give 0,75 %. Højere renter kræver aftaleindlån. 

Søren Kallestrup henviste til, at andre pengeinstitutter kan spørges.

 

 

Ad 4. Orienteringspunkt: Orientering fra administrator

Overbliksark pr. ultimo juli 2023.

Finn Beck gennemgik pr. ultimo august. Afkastet er muligvis lidt misvisende

 

Udviklingen i likviditeten i 2. kvartal 2023.

Ingen kommentarer hertil. Det er en mulighed kapitalforvalterne har på op til 5 %.

 

Ad 5. Orienteringspunkt: Orientering fra kapitalforvalterne

Sydbank.

Lars Asp Møller gennemgik.

Forventet afkast for hele 2023 er 3,6 %

For 2024 forventes renten at være 4,5 %

SEB.

Carl Johan Knaack gennemgik.

Forventet afkast for hele 2023 er 3,4 %

For 2024 forventes afkastet at være 4 %

 

Kapitalforvaltere forlader mødet.

 

Ad 6. Fortroligt - beslutningspunkt: Administrators gennemgang af overvågning af ansvarlige investeringer

 

Administrator forlod mødet. 
 

 

Ad 9. Eventuelt
 

Næste møde den 14. november 2023 kl. 10.15

Forretningsudvalgsmøder i 2024
5. februar
25. april
2. september
6. november

Bestyrelsesmøder i 2024
23. februar 
8. maj 
11. september
14. november