Fortsæt til hovedindholdet
Liste over referater
Referat fra møde i Stifternes Kapitalforvaltning 23-02-2024

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 23. februar 2024 kl. 10.15 – ca. 15.00 i Stifternes Kapitalforvaltning på Dalgas Avenue 46, 8000 Aarhus C

Fra bestyrelsen

Jørgen Lundsberg, Jørgen Nielsen, Kirsten Vej Petersen, Lars Hansson, Ebbe Balck Sørensen, Ejvind Dahl, Finn Poulsen, Søren Ødum Nielsen og Søren Kallestrup

Fra sekretariatet

Jette Madsen, Aarhus Stift 
Inger Lise Øster, Aarhus og Viborg Stifter
Bodil Abildgaard, Viborg Stift (referent)                                              

 

Administrator og kapitalforvaltere

Finn Beck, Jyske Invest
Johnny Sørensen, Sydbank
Carl Johan Knaack, SEB

 

Afbud

Lars Asp Møller, Sydbank
Lisa Dahl Christensen

 

Ad 1. Beslutningspunkt: Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

 

Ad 2. Beslutningspunkt/orienteringspunkt: Orientering fra formand og sekretariat

Orientering om ny regulering og lovgivning

Intet nyt

 

Er der ønsker til mere detaljeret økonomi for kirkegårdene?

Oplysningerne ligger til de enkelte menighedsråd.

Der udarbejdes overordnede tal, som gennemgås og forelægges på et kommende møde. Er der behov for mere, vurderes der herpå.

 

Orientering om aktindsigt fra Kirke.dk i oplysninger om investeringspolitik og konkrete investeringer for Stifternes Kapitalforvaltning

Jette Madsen orienterede.

 

Svar fra Lolland-Falsters Stift om ændringer i vedtægt m.m.

Jørgen Nielsen gennemgik baggrunden for at alle skal indbetale.

Et flertal ønsker, at vi forvalter alle midler sammen.

Søren Ødum forespurgte til muligheden for likviditet. Inger Lise Øster orienterede om, at der ligger ca. 3 millioner likvid pr. stift.

Et flertal i bestyrelsen kan ikke anbefale Lolland-Falsters Stifts ønske om en ændring i vedtægterne.

Lolland-Falsters Stift kan bede om at alle stiftsråd spørges. 

Lolland-Falsters Stift vil herefter tilkendegive om de vil underskrive vedtægten.

 

Svar fra Finn Beck om tidsvægtet og pengevægtet afkast

Bestyrelsen ser ikke noget behov for en ændring med de ekstra omkostninger, det giver.

Svaret fra Finn Beck sendes til Lolland-Falsters Stiftsråd. 

Ad 3. Orienteringspunkt: Orientering fra administrator

Overbliksark pr. ultimo januar 2024

Finn Beck gennemgik
 

Udviklingen i likviditeten i 4. kvartal 2023

Finn Beck gennemgik

 

Stifternes Kapitaler - Årsregnskab for 2023

Det regnskab som stifternes kapitaler indgår. Der kan efterfølgende rettes henvendelse til Finn Beck herom.

 

Orientering om udlodning i Stifternes Kapitaler (1)

Gennem hele 2023 har der stået 0 % ud fra en forventning om en lovændring. Den kom ikke. Der blev derfor udloddet 2,90 fra den ene afdeling, som er genplaceret.

Udbytteskatte spørgsmålet er afsluttet positivt.

 

Omkostningsspecifikation 2020 – 2023

Finn Beck gennemgik. Der er sparet en ½ million, da der nu kun er to forvaltere.

 

Orientering om Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional

Valg til Investorforum i Jyske Invest Fund Management A/S 

Finn Beck orienterede om, at man har mulighed for at vælge et medlem til administrationen. Valget er overstået; men man kan vælge til næste år.

 

Indkaldelse og fuldmagtsblanket fremsendes senere (primo/medio marts 2024)

 

Ordinær generalforsamling den 3. april 2024.

Der kommer snart en indkaldelse hertil og der kan afgives fuldmagt. Der er ingen ekstraordinære punkter på.

 


Ad 4. Orienteringspunkt: Orientering fra kapitalforvalterne

Forventning til renteniveauet for de kommende 12 måneder

Er indhentet og sendt ud

 

Forventet renteafkast for 2025

Er indhentet og sendt ud

 

Sydbank

Johnny Sørensen gennemgik det omdelte.

Renten for 2024 andrager mellem 4 % og 5 % og 2025 mellem 3 % og 4 %.

SEB

Carl Johan Knaack gennemgik det omdelte.

Renten for de næste 12 måneder forventes at andrage 3,8 %

Renter for 2024 forventes at andrage 3,5 % og 2025 3,4 %.

Lars Hanson opfordrede Sydbank til at levere lignende som SEB´s side 25
Jørgen Nielsen forespurgte om Finn Beck har yderligere nøgletal med i overbliksarket om obligationernes grønne aftryk.

Finn Besk henviste til at Kirkeministeriet har henvist til at medtage efter næste udbud. Der er mange oplysninger, der kan medtages.

Forvalterne oplyste, at begge kan levere på området.

 

Kapitalforvaltere forlod mødet.

 

Ad 5. Fortroligt - beslutningspunkt: Administrators gennemgang af overvågning af ansvarlige investeringer

Overvågning af ansvarlig investering i Stifternes Kapitaler

Udkast til rapporten ”Ansvarlige investeringer 2023 – Stifternes Kapitalforvaltning” til

bestyrelsens godkendelse

 

Administrator forlader mødet 

 

Ad 6. Beslutningspunkt: Flytning af kapitaler?

Herunder notatet med en oversigt over stifternes udlån

 

Ad 7. Beslutningspunkt: Økonomi.

Beholdningsoversigt pr. 31. december 2023

 

Regnskab for 2023

 

Budget 2024

 

Ad 8. Eventuelt

Næste møder den
8. maj 
11. september
14. november

 

Efter frokost

Oplæg om aktier v/Jan Andersen, Jyske Bank.

Forvaltere og administrator samt repræsentanter fra Kirkeministeriet deltog heri.