Fortsæt til hovedindholdet
Liste over referater
Referat fra åbent møde i Stifternes Kapitalforvaltning, torsdag den 21. januar 2016 i Aarhus Bispegård, Aarhus Stift

Referat fra åbent møde i Stifternes Kapitalforvaltning, torsdag den 21. januar 2016 i Aarhus Bispegård, Aarhus Stift

Tilstede var:

Fra bestyrelsen:
Ebbe Ejlertsen (suppleant for Niels Hørlyck), Kirsten Vej Petersen, Erik Buch, Christen Østergaard, Jørgen Lundsberg, Jens Kirk, Ole Pagels, Jørgen Nielsen, Eli Hagerup, og Ebbe Balck Sørensen

Fra sekretariatet:
Aarhus Stift, Jette Madsen, jmm@km.dk
Aarhus Stift, Leif Kristensen, lk@km.dk
Viborg Stift, Pouli Pedersen, pop@km.dk
Viborg Stift, Bodil Abildgaard, bab@km.dk

Jyske Bank, Jan Andersen, andersen@jyskebank.dk
Jyske Invest, Finn Beck, finn-beck@jyskeinvest.dk
Nykredit, Claus Dalsgaard Jørgensen, claj@nykredit.dk

Folkekirkeinfo, Bo Grünberger, bo@folkekirkeinfo.dk
Ad 6 – Orienteringspunkt: Orientering fra formand og sekretariat
Der har været afholdt møde med Klaus Kerrn-Jespersen fra KM om ændring af bekendtgørelsen. Klaus Kerrn-Jespersen rådede til at klæde stiftsrådene bedre på. Klaus Kerrn-Jespersen ville fremsende et materiale der kunne bruges som et tilbud til stiftsrådene. FU vil gerne høre bestyrelsens mening.
Kirsten Vej Pedersen henviste til den igangværende etiske debat i forbindelse med udbuddet. Formanden redegjorde for FU forventede at de etiske overvejelser er tilendebragt når der sker en fornyet henvendelse til stiftsrådene. Formålet er at der opnås en enighed mellem de 10 stifter.
Jørgen Lundsberg henstillede til at stiftsrådene tog imod tilbuddet så vi kan arbejde frem med denne enighed.
Eli Hagerup spurgte til notatet om forvaltning af yderligere kapital. Punktet er fra FU indtil videre stillet i bero. Jørgen Lundsberg spurgte til punktet om mulighed for at opkræve lån hvert kvartal. Formanden oplyste at der arbejdes videre med denne muligheden.
Bestyrelsen besluttede af FU må arbejde videre med de foreslåede ændringer af bekendtgørelsen.

Ad 7 – Orienteringspunkt: Orientering fra administrator

a) Overbliksark (bilag 2)
Finn Beck gennemgik overbliksarket der bl.a. viste et samlet afkast for hele 2015 på minus 0,03 mod et benchmark på plus 0,07.
Det regnskabsmæssige resultat viser et samlet nettoresultat på plus t.kr. 285 efter fradrag af omkostninger.
Den totale omkostning udgør t.kr. 1.738 hvoraf administatoromkostningen udgør t.kr. 1.100 og rådgivningshonorar til Jyske Bank og Nykredit på i alt kr. t.kr. 638.
Der blev forespurgt til at tilsyneladende udbetales der udbytte selv om der er negativt resultat. Finn Beck orientere om sammenhængen mellem afkast og resultat. Pouli Pedersen supplerede med hvordan disse afkast influerede på den rente der udbetales til menighedsrådene.

b) Udvikling i likviditeten (bilag 3)
Finn Beck gennemgik grafen over likviditetens udvikling i perioden. I hele perioden har kapitalen været holdt under det aftalte.
a) c. Momsregler
Finn Beck orienterede om at der ikke er nyt.

b) Udkast til årsregnskab for 2015, inkl. restudlodning vedr. 2015 (bilag 4 og 4A)

Finn Beck gennemgik udvalgte punkter fra årsregnskabet.
a) e. Ordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Jyske Invest Institutional

Der udsendes fuldmagter der bedes underskrevet. Der vil være enkelte vedtægtsændringer bla. aldersgrænse på 70 år for bestyrelsesmedlemmer.
Ad 8 – Orienteringspunkt: Orientering fra kapitalforvaltere
a) Nykredit (bilag 5)
Forventninger til afkastet for indeværende år samt næste år vil blive tilsendt i løbet af nogle dage. Ved uændret markedsrente forventes de næste 12 mdr. et afkast på omkring 1,7 %.
Claus Jørgensen orienterede på udviklingen gennem det sidst år hvor nettoresultatet har været en lille plus på 0,20 % som er lidt over benchmark.

Der henvises til det udleverede materiale.
b) Jyske Bank (bilag 6)

Forventninger til afkastet for indeværende år samt næste år vil blive tilsendt fra Jyske Bank i løbet af nogle dage. Forventningerne for det næste år forventes dog at blive omkring 2 % med uændret markedsrente.
Jan Andersen orienterede om renteudviklingen gennem det sidste år. Det samlede afkast for året er negativt og lidt under benchmark. Maj og juni var meget negativt grundet stigende rente og er stærkt medvirkende til det negative resultat.
Der henvises i øvrigt til det udleverede materiale.

Ad 9. Beslutningspunkt: Investeringspolitik
FU henstiller til at ikke ændrer i investeringspolitikken.
Bestyrelsen beslutter at følge FU´s indstilling.

Ad 10. Beslutningspunkt: Eventuel flytning af kapitaler mellem kapitalforvalterne
Bestyrelsen besluttede at der ikke flyttes kapital mellem kapitalforvalterne.

Der henvises til det
Ad 11 – Eventuelt ekstraordinært bestyrelsesmøde i maj/juni
Aftalt under et tidligere punkt.

Ad 12 – Eventuelt
intet under eventuelt.
21.01.2016
Som referent:
Leif Kristensen