Økonomiudvalget
Vedtægter

Vedtægter for Økonomiudvalget

§ 1. Forankring

Udvalget er forankret i Aarhus Stiftsråd.

Udvalget er nedsat i henhold til Aarhus Stiftsråds forretningsorden af den 22. februar 2022 § 10.

 

§ 2. Tidsbegrænsning

Udvalget er nedsat for stiftsrådets funktionsperiode.

 

§ 3. Opgaver

Udvalget bistår økonomimedarbejder i udarbejdelse af

 1. årsrapporten
 2. indskrivningsprocenten (indlåns- og udlånsrenten) for det bindende stiftsbidrag
   

Udvalget gennemgår

 1. udgifter afholdt af Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg
 2. aktuel økonomi for kapitalernes udvikling
   

Udvalget laver indstilling til stiftsrådet om:

 1. årsrapporten ved biskoppens og formanden for stiftsrådets underskrift
 2. indskrivningsprocent
 3. ansøgninger til stiftsrådet på beløb over 50.000 kr.
 4. ansøgninger til stiftsrådet, der løber over en årrække
 5. ansøgninger til stiftsrådets temabaserede puljer
 6. ansøgninger til omprioriteringspuljen
 7. rammen for det bindende stiftsbidrag
 8. budgetopfølgning for stiftsbidraget
 9. oversigt over bevillinger, lån og frigivelser
 10. eventuelle øvrige beslutninger

 

Udvalget træffer afgørelse om:

 1. ansøgninger til biskoppen på beløb mellem 35.000 kr.- 50.000 kr.
 2. ansøgninger til stiftsrådet på beløb op til 50.000 kr.
 3. lån i stiftsmidlerne over 10 mio. kr.
 4. lån med en løbetid længere end 6 år.
 5. stiftsudvalgenes regnskaber
 6. ansøgeres regnskaber

 

Udvalget bistår enhver såvel enkeltperson som menighed, forening eller institution i stiftet, som ønsker information om ovennævnte spørgsmål.

 

§ 4. Medlemmer

Udvalget består af biskoppen, stiftets økonomiansvarlige, formanden for stiftsrådet, stiftsrådets repræsentanter i hhv. Fællesfondens Budgetsamråd og Stifternes Kapitalforvaltning og to-tre repræsentanter fra stiftsrådet. Aarhus Stiftsadministration vil bistå udvalget med sekretariatsbistand.

Udvalget kan inddrage særligt sagkyndige til at deltage i udvalgets arbejde og kan nedsætte særlige arbejdsgrupper med inddragelse af personer uden for udvalget til varetagelse af konkrete opgaver.

 

§ 5. Møder og mødeledelse

Udvalget afholder som udgangspunkt 4 møder årligt forud for hvert stiftsrådsmøde. Udvalget kan beslutte at holde flere møder.

Udvalget træffer beslutning om, hvor og hvornår møderne skal holdes.

Formanden udsender dagsorden på baggrund af stiftsadministrationens forslag senest 5 arbejdsdage før mødets afholdelse og foranlediger, at udvalget udarbejder mødereferater.

Formanden leder udvalgets møder.

 

§ 6. Økonomi og regnskab

Stiftsrådet fastlægger udskrivningsprocenten for det i økonomilovens § 23 a nævnte bindende stiftsbidrag, disponerer over beløbets anvendelse på de i loven nævnte kirkelige aktiviteter på stiftsniveau samt aflægger regnskab m.m. for stiftsbidraget i henhold til Kirkeministeriets forskrifter. 

 

   

Vedtægten er godkendt af udvalget den      .

 

Vedtægten er godkendt af stiftsrådet den 22. februar 2022.