Beslutningsprotokoller
Stiftsrådsmøde den 8. februar 2018

Beslutningsprotokol
fra 01. møde i Stiftsrådet i Aarhus Stift
torsdag, den 8. februar 2018 kl. 16.00
i Aarhus Bispegård


Fraværende stiftsrådsmedlemmer og øvrige:
Erik Søndergård
Jacob Duevang Krogh Rasmussen
Helle Rørbæk Hørby
Ulrik Becker Nissen

Deltagere fra stiftsadministrationen og øvrige:
Stiftskontorchef Jette Madsen
Stiftsfuldmægtig Pernille Lystbæk Facius (referent)

Velkomst ved formand Hanna Broadbridge. Der blev sunget nr. 721 i Den Danske Salme Bog ”Frydelig med jubelkor”.

1. DEBAT: Oplæg fra biskoppen om samarbejdet mellem stiftsrådet og biskoppen (15 min.)
Biskoppen fortalte om samarbejdet mellem stiftsrådet og biskoppen.

2. BESLUTNING: Godkendelse af dagsorden. (1 min.)
Dagsordenen blev godkendt.

3. ORIENTERING: Økonomi: (5 min.)
3.1. Afgørelser truffet af biskoppen som forretningsfører (bilag 3.1)
3.2. Afgørelser truffet af forretningsudvalg og stiftsråd (bilag 3.2)
3.3. Udgifter afholdt af det mellemkirkelige stiftsudvalg
(bilag 3.3)
3.4. Kapitalernes udvikling de seneste 5 år (bilag 3.4)
3.5. Lånebevillinger (bilag 3.5)
3.6. Regnskab for stiftsbidraget 2017 (bilag 3.6)
3.7. Budgetopfølgning for stiftsbidraget 2018 (bilag 3.7) 
3.8. Regnskab for stiftsmidlerne 2017 (bilag 3.8)
3.9. Rammen for det bindende stiftsbidrag for 2019 (bilag 3.9)
Rammen på 2,4 mio. kr. blev godkendt af det tidligere stiftsråd den 5. september 2017 og medtages derfor kun til orientering.
Rammen vil fremover blive fastsat i februar måned.
3.10. Udbud af KAS/GIAS (bilag 3.10) 
Orienteringerne blev taget til efterretning.

4. BESLUTNING: Økonomi: (10 min.)
4.1. Godkendelse af forretningsorden (bilag 4.1)
Forretningsudvalget indstiller til godkendelse.
Forretningsordenen blev godkendt.
4.2. Godkendelse af årshjul (bilag 4.2)
Forretningsudvalget indstiller til godkendelse.
Årshjulet blev godkendt.
4.3. Godkendelse af lånepolitik (bilag 4.3)
Forretningsudvalget indstiller til godkendelse
Lånepolitikken blev godkendt.
4.4. Godkendelse af retningslinjer for bevilling (bilag 4.4)
Stiftsrådet tog stilling til stiftsrådets aktuelle fokusområder. 
Stiftsrådet holdte et 10 minutters summemøde omkring fokusområder, både korttids- og langtidsorienteret, inden beslutningen blev truffet.
Diakoni blev tilføjet som et fokusområde.
4.5. Underskrift af årsregnskabet og årsrapporten
Stiftsrådet gav formanden fuldmagt til at underskrive årsregnskabet og årsrapporten for stiftsmidlerne og for det bindende stiftsbidrag på stiftsrådets vegne, der skal indsendes til Kirkeministeriet i marts 2018.
4.6. Fastsættelse af ind- og udlånsrenten for 2019 (bilag 4.6)
Stiftsrådet fastsatte udlånsrenten til 2,00 % og indlånsrenten til 1,25 % (alternativ 1).

5. BESLUTNING: Forlængelse af eksisterende stiftsudvalg (10 min.)
Stiftsrådet besluttede at forlænge Stiftsudvalget om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads i yderligere 2 år, eller indtil der ikke længere er behov (bilag 5.1)
Stiftsrådet drøftede optagelse af studerende fra Menighedsfakultetet på Københavns Universitet.

6. BESLUTNING: Nedsættelse af nye udvalg (20 min.)
Stiftsrådet bedes beslutte, om der skal nedsættes yderligere udvalg. Følgende udvalg blev foreslået:
6.1. Stiftsudvalg om frivillighedsuddannelse (bilag 6.1)
Provst Esben Andersen orienterede om den forudgående proces.
Der er indhentet spørgeskema fra menighedsråd om behovet for sådan en uddannelse, men svarene er ikke samlet sammen.
Stiftsrådet drøftede behovet for uddannelsen.
Stiftsrådet vurderede, at der er tale om et kursusforløb med forskellige moduler frem for en uddannelse. Der kan udbydes kurser på 3 lørdage over ½ år. Der bør udarbejdes en læseplan og oversigt over oplægsholdere.
Stiftsrådet afventer oplæg om frivillighed fra Birgitte Graakjær Hjorth på næste stiftsrådsmøde.
6.2. Stiftsudvalg om børn og unge
Stiftsrådet overvejede et udvalg for konfirmander. Stiftsrådet afventer et konkret forslag.
Stiftsrådet overvejede et udvalg om konference for gymnasieelever om Tro og Viden. 
Stiftsrådet afventer et konkret forslag.
6.3. Stiftsudvalg om samarbejde for kontaktpersoner
Stiftsrådet vurderede, at et sådant arbejde kan støttes på provstiniveau.
6.4. Messeudvalg.
Stiftsrådet afventer et konkret forslag.

7. BESLUTNING: Ansøgninger: (5 min.)
7.1. Sp. Lars L. Sörensen og sp. Majbrit Daugaard m.fl. (bilag 6.3)
Konference torsdag 24/1 2019 kl. 9-14 for gymnasieelever om Tro og Viden
Ansøgt om 30.000 kr. 
Forretningsudvalgets indstilling: tilsagn til hele beløbet
Stiftsrådet bevilgede ansøgningen.
Stiftsrådet ønsker, at der så vidt muligt indgår aktiviteter i hele stiftet.
7.2. Domprovst Poul Henning Bartholin (bilag 7.2)
Overførelse af tidligere bevilligede midler fra Teologiens Døgn 2014 til finansiering af afholdt foredragsrække om Luther.
Ansøgt om overførelse af 28.664,14 kr.
Stiftsrådet godkendte ansøgningen.
7.3. Sp. Erik Søndergård bilag 7.3)
Efterbevilling til ansøgningen om Folkekirke på Bryllupsmesse 2018 hvortil Forretningsudvalget bevilligede 19.000 kr. den 22. august 2017.
Ansøgt om efterbevilling på 2.500 kr.
Stiftsrådet godkendte ansøgningen.

8. ORIENTERING: Høringer: (5 min.)
Høring vedrørende bekendtgørelse om Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter (FVU) (bilag 8.1)
Fælles høringssvar vedr. FUV fra alle biskopper (bilag 8.2)
Høringen blev taget til efterretning.

9. BESLUTNING: Konference (20 min.)
9.1. Programudkast for konferencen i 2018 (bilag 9.1)
Stiftsrådet godkendte programmet.
9.2. Valg af konferencested
Stiftsadministrationen har indhentet tilbud på konferencen fra forskellige hoteller i Aarhus Stift. Stiftsrådet bedes beslutte hvor konference skal afholdes:
9.2.1. Hotel Opus, Horsens: 54.450 kr. inkl. moms (bilag 9.2) 
Forretningsudvalget indstiller til Stiftsrådet at       konferencen holdes på Hotel Opus, Horsens.
9.2.2. Koldkærgård hotel og konferencecenter, Silkeborg:
 65.700 kr. inkl. moms (bilag 9.3)
9.2.3. Hotel Sabro Kro, Sabro: 69.300 kr. inkl. moms (bilag 9.4)
Stiftsrådet godkendte, at konferencen bliver holdt på Hotel Opus.
Stiftsrådet afholder udgifterne til konferencen.

10. ORIENTERING: Orientering fra biskoppen. (20 min.)
10.1. Biskoppens nyhedsbreve 
Åbnes i nyt vindue.
Orientering blev taget til efterretning.
10.2. Landemode i ændret form
Evt. med inspiration fra Haderslev Stifts stiftsdag, som man kan læse om på DAP. Stiftsrådsmedlemmerne er velkomne til at deltage.
Ændringerne kan ske pr. landemodet 2019.
Tom Ebbe Jakobsen foreslog, at distriktsforeningerne bliver involveret.
Stiftsrådet arbejder videre.
10.3. Møder med provstiudvalgsmedlemmer (provstimoder)
Stiftsrådet bedes tage stilling til om det er relevant og behov for at genoptage disse møder.
Stiftsrådet kan arrangere et sådant møde, men behovet for og indholdet af et sådant møde bør vurderes af provstiudvalgene.
Mødet kan afholdes i sammenhæng med landemodet i år.
Stiftsadministrationen udarbejder oplæg til dagen, som medtages på det kommende stiftsrådsmøde.

11. ORIENTERING: Orientering fra formanden (10 min.)
11.1. Konference om teologi og ledelse den 20.-22. november 2018 på Liselund i Slagelse (bilag 11.1)
Ét medlem fra stiftsrådet kan deltage.
Niels Povlsgaard deltager. 
11.2. Folder ”Tro om igen” fra KK44 festival (reformationsudgivelse) (bilag 11.2)
Ét eksemplar medtages til mødet 
11.3. Indbydelse til fælles stiftsrådsmøde i Haderslev stift lørdag den 27. oktober 2018 (bilag 11.3)
11.4. Årsrapport fra pilgrimspræst Elisabeth Lidell (bilag 11.4)
11.5. Information fra Salmedatabasen vedrørende tidsplan, PR og regnskab for børnesalmer på www.salmedatabasen.dk (bilag 11.5) 
Orienteringerne blev taget til efterretning.

12. ORIENTERING: Orientering fra stiftsudvalgene m.m. (5 min.)
12.1. Det mellemkirkelige Stiftsudvalg (bilag 12.1)
Der er mulighed for, at lægfolk kan deltage i en udflugt til Wittenberg den 9.-18. august 2018. Man kan kontakte Hanna Broadbridge ved interesse.
12.1.1. Folkekirkens Mellemkirkelige Råd 
12.1.2. Danske kirkers Råd 
12.2. Stiftsudvalget om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads (bilag 12.2)
(til den 3. maj 2018)
12.3. Stiftsudvalget om kommunikation (bilag 12.3)
(til den 8. oktober 2018) 
12.4. Stiftsudvalget for diakoni 
(til den 8. februar 2019) (bilag omdeles på selve mødet)
Orienteringerne blev taget til efterretning.

13. ORIENTERING: Orientering fra råd m.m. (5 min.)
13.1. Stifternes Kapitalforvaltning
Referaterne samt seneste rapportering af kapitalforvaltningen kan ses på Aarhus Stifts hjemmeside
Jørgen Lundsberg blev valgt til forretningsudvalget.
13.2. Fællesfondens Budgetsamråd 
Der er møde:
Tirsdag d. 13. marts 2018 kl. 11.00-15.00
Torsdag d. 13. september 2018 kl. 11.00-15.00
Tekniske gennemgang onsdag d. 6. juni 11.00-14.00
13.3. Folkekirkens Nødhjælps Råd
Intet nyt. Der er møde i april måned. Der er hustandsindsamling den 11. marts 2018.
Orienteringerne blev taget til efterretning.

14. ORIENTERING: Eventuelt. (5 min.)
14.1. Møder i 2018
Forretningsudvalgets møder er fra kl. 09.00 – 10.30 og afholdes i Aarhus Bispegård.
Stiftsrådets møder er fra kl. 16.00 – 20.30 (kaffe fra 15.30) og afholdes i Aarhus Bispegård.
Onsdag den 24. januar 2018 (forretningsudvalget)
Torsdag den 8. februar 2018 (stiftsrådet)
Torsdag den 3. maj 2018 (forretningsudvalget)
Fredag den 25. maj til lørdag den 26. maj 2018 (stiftsrådet)
Torsdag den 16. august 2018 (forretningsudvalget)
Torsdag den 30. august 2018 (stiftsrådet)
Tirsdag den 9. oktober 2018 (forretningsudvalget)
Tirsdag den 30. oktober 2018 (stiftsrådet)
14.2. Forslag til oplæg
Birgitte Graakjær Hjorth ønsker at holde et oplæg om projekt om frivillighed i folkekirken snarest.
Stiftsadministrationen foreslår, at Birgitte Graakjær Hjorth holder et oplæg på konferencen den 25.-26. maj 2018.
14.2.1. Post.doc. projekt om frivillighed i folkekirken af Birgitte Graakjær Hjorth (slutdato 31. august 2018)
14.2.2. Projekt kirken i byen, herunder Ph.d. projektet: Theological reflection on how to build the good city påbegyndes den 1. september 2017
14.2.3. Kirken på landet
14.2.4. Repræsentant fra stiftsudvalgene
14.2.5. Kirkens økumeniske dialog
14.2.6. Skole- Kirke samarbejdet
14.2.7. Flygtninge- og asylsituationen
14.2.8. Det faldende dåbstal (rapportens afsnit om anbefalinger, evt. hente inspiration fra konference i Haderslev)
Orienteringerne blev taget til efterretning.