Beslutningsprotokoller
Stiftsrådsmøde den 8. februar 2017

Stiftsrådsmøde den 8. februar 2017

Fraværende stiftsrådsmedlemmer og øvrige mødedeltagere:

Georg Hoxer Kjeldsen
Sten Boye
Ulrik Becker Nissen, Aarhus Universitet

 

Deltagere fra stiftsadministrationen:

Stiftskontorchef Jette Madsen
Stiftskasserer Pouli Pedersen
Stiftsfuldmægtig Pernille Lystbæk (referent)

  

Formand Jørgen Bækgaard bød velkommen, herunder særligt til oplægsholderne.

 

Der blev sunget nr. 252 i Højskolesangbogen ”I sne står urt og busk i skjul”.

 

1. DEBAT: Oplæg fra Birgitte Graakjær Hjorth om post.doc. projekt om frivillighed i folkekirken 

Birgitte Graakjær Hjorth fortalte om status på projektet. Der blev udleveret følgende bilag på mødet: ”Notat om projektorganisering for frivillighed”.

Steen M. Rasmussen supplerede.

Stiftsrådet drøftede oplægget.

 

2. DEBAT: Oplæg fra Esben Andersen, Ruth Wegeberg og Hanna Broadbridge om frivillig-uddannelse 

Der blev udleveret følgende bilag på mødet: ”Uddannelse for frivillige i Aarhus?”

Stiftsrådet drøftede oplægget.

 

3. DEBAT: Oplæg fra DinTro-MinTro 

Stiftsrådet drøftede oplægget.

 

4. BESLUTNING: Godkendelse af dagsorden

Pkt. 8.1.2. blev ændret, således at der udover 100.000 kr. til gæstelærerbesøg også søges om 100.000 kr. til løn til projektkoordinator.

Der blev tilføjet et pkt. 10.6 om dato for næste fællesdag for stiftsrådene.

Dagsordenen blev godkendt.


5. ORIENTERING: Økonomi: (10 min.)

5.1 Afgørelser truffet af biskoppen som forretningsfører 

Ingen bemærkninger.

5.2 Afgørelser truffet af forretningsudvalg og stiftsråd 

Ingen bemærkninger.

5.3 Udgifter afholdt af det mellemkirkelige stiftsudvalg 

Ingen bemærkninger.

5.4 Stiftsmidlernes forvaltning og status 

Ingen bemærkninger.

5.5 Lånebevillinger 

Ingen bemærkninger.

5.6 Budgetopfølgning for stiftsbidraget 2016 

Stiftskasserer Pouli Pedersen redegjorde for opfølgningen.

Ingen bemærkninger.

5.7 Budgetopfølgning for stiftsbidraget 2017 

Stiftskasserer Pouli Pedersen redegjorde for opfølgningen.

Ingen bemærkninger.

 

6. BESLUTNING: Økonomi        

6.1 Fuldmagt til formanden til underskrift af årsregnskabet og årsrapporten for det bindende stiftsbidrag samt stiftsmidlerne 2016

Forretningsudvalgets indstilling: godkendelse

Stiftsrådet godkendte, at formanden får fuldmagt.

6.2 Fastsættelse af ind- og udlånsrenten for 2018 (bilag 1i)

Forretningsudvalgets indstilling: godkendelse af alternativ 1

Stiftskasserer Pouli Pedersen redegjorde for mulighederne.

Stiftskasseren anbefalede i stedet for alternativ 1 en uændret rente (udlån 2 %, indlån 0,75 %), da kapitalforvalternes udmelding har været mere negativ end forventet.

Stiftsrådet drøftede mulighederne.

Tom Ebbe Jakobsen gjorde opmærksom på udfordringerne ved allerede nu at skulle fastlægge renten for 2018. Spørgsmålet kan medtages på fællesfondens budgetsamråd.

Lis Glibstrup stillede spørgsmål til udgiften til IT Kontoret. Spørgsmålet kan medtages på fællesfondens budgetsamråd.

Stiftsrådet godkendte en uændret rente (udlån 2 %, indlån 0,75 %).

Stiftsadministrationen orienterer menighedsrådene herom.

6.3 Fastsættelse af rammen for det bindende stiftsbidrag for 2018 

Forretningsudvalgets indstilling: 2.400.000 kr.

Stiftsrådet godkendte rammen på 2.400.000 kr.

 

7. BESLUTNING:  Ansøgninger: (10 min.)

7.1 Louise Svane 

Produktion og offentliggørelse af 100 nye salmer på YouTube

Ansøgt om 100.000 kr.

Forretningsudvalget besluttede at rette henvendelse til de øvrige stifter, da der er tale om et fælles anliggende

Der er endnu ingen stiftsråd, der har behandlet ansøgningen. Stiftsrådet drøftede ansøgningen.

Det er et godt projekt, men der er mere tale om en privatproduktion. Det forekommer som et dyrt projekt.

Stiftsrådet gav afslag.

 

8. BESLUTNING:  Stiftsudvalg

8.1 Stiftsudvalget om DinTro-MinTro

8.1.1 Godkendelse af vedtægt 

Forretningsudvalgets indstilling: godkendelse af vedtægt

Stiftsrådet godkendte vedtægten.

8.1.2 Redegørelse for arbejde, herunder behov for tilskud på 100.000 kr. samt løn til projektkoordinator på 100.000 kr. årligt 

Stiftsrådet drøftede ansøgningen.

Det er et godt og vigtigt projekt, der bør udbredes til andre byer i Aarhus Stift end Aarhus. Det er en udfordring, at DinTro-MinTro (i første omgang) vil have fokus på Aarhus og ikke hele Aarhus Stift. Skole-kirkesamarbejdet berører ikke religionsmødet i udpræget grad.

Stiftsrådet vil indhente erfaringer fra arbejdet i DinTro-MinTro.

Udvalget kan med fordel søge støtte ved andre deltagere i projektet.

Punktet udskydes til næste møde.

8.2 Stiftsudvalget for Unge og Kirke

Tilbagemelding med forslag til emner 

Forretningsudvalgets indstilling: tage forslagene til efterretning.

Karin Skouboe supplerede.

Stiftsrådet drøftede forslagene. Stiftsrådet afventer fremsendelse af et konkret projekt, før der kan nedsættes et udvalg, der kan få en bevilling.

8.3 Stiftsudvalget for diakoni

Godkendelse af vedtægt 

Forretningsudvalgets indstilling: godkendelse

Biskop Henrik Wigh-Poulsen supplerende.

Det afklares med stiftskasserer Pouli Pedersen, om en tidligere frist for indlevering af regnskabet er nødvendig.

Stiftsrådet godkendte derudover vedtægten.

 

9. ORIENTERING:  Orientering fra biskoppen

9.1 Oplæg om ”strategiske alliancer og forbindelser” samt ”biskoppen som sparringspartner ekstern/intern” (15 min. inkl. spørgsmål)

9.2 Det kirkelige liv i stiftet (uddannelseskoordinatorer/teologiske rådgivere)

9.3 Nyhedsbrev fra biskoppen hver måned

Stiftsrådet tog oplæggene til efterretning.


10. ORIENTERING:  Orientering fra formanden 

10.1 Stiftsmagasin om folk & kirke

Biskop Henrik Wigh-Poulsen orienterede om forsøgsordning med gratis magasin i Aarhus til den brede offentlighed med nyheder og historier fra hele landet med Aarhus Stifts logo m.v. Magasinet vil kunne findes på caféer og lignende via GoCard ordningen, ligesom der sendes magasiner til provstierne i stiftet.

Der sendes et eksemplar til stiftsrådets medlemmer.

Stiftsrådet til orienteringen til efterretning.

10.2 Notat fra fællesmødet for alle stiftsråd den 17. september 2016 

Ingen bemærkninger, dog Lolland-Falsters Stift, der inviterer til næste møde og ikke Haderslev.

10.3 Årsrapport fra pilgrimspræst Elisabeth Lidell 

Ingen bemærkninger.

10.4 Ny bekendtgørelse om diæter og befordringsgodtgørelse (diætbekendtgørelsen)

Stiftsrådet drøftede bekendtgørelsen.

10.5 Flytning af stiftsrådsmødet torsdag, den 12. oktober til onsdag, den 11. oktober 2017.

Ingen bemærkninger.

10.6 Fælles stiftsrådsdag på Lolland-Falsters Stift den 7. oktober 2017.

Stiftsrådet forespurgte et relevant tema/emne for dagen.

Derudover ingen bemærkninger.

 

11. ORIENTERING:  Orientering fra stiftsudvalgene m.m.

Drøftelse på grundlag af skriftlig orientering fra stiftsudvalgene

11.1 Det mellemkirkelige Stiftsudvalg

(ingen slutdato)

Hanna Broadbridge supplerede. Der er internationale kirkedage den 1. weekend i juni 2018.

Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.

11.1.1 Folkekirkens Mellemkirkelige Råd

Intet nyt.

11.1.2 Danske kirkers Råd

Intet nyt.

11.2 Stiftsudvalget om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads 

(til den 3. maj 2018)

Erik Søndergård supplerede og opfordrede til at synes godt om hjemmesiden www.blivpraest.dk på facebook.

Stiftsrådet drøftede emnet.

Emnet medtages på næste møde som et beslutningspunkt.

11.3 Stiftsudvalget om kommunikation

(til den 8. oktober 2018)

Intet nyt.

 

12. ORIENTERING:  Orientering fra råd m.m.

Drøftelse på grundlag af skriftlig orientering fra rådene m.m.

12.1 Stifternes Kapitalforvaltning 

Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.

12.2 Fællesfondens Budgetsamråd

Intet nyt.

12.3 Folkekirkens Nødhjælps Råd 

Marianne Rolander supplerede. Der er sogneindsamling den 12. marts 2017.

Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.

 

13. ORIENTERING:  Oplæg fra provstierne 

Provst Jakob Nissen, Silkeborg. Tom Ebbe Jakobsen supplerede.

Stiftsrådet tog oplæggene til efterretning.

Oplæg fra Sten Boye Jensen, Favrskov og Alexander A.J.J. Holst, Horsens udskydes til næste møde.

 

14. ORIENTERING:  Høringer/høringssvar 

14.1 Høringssvar om udkast til en ny "Bekendtgørelse om diæter m.v. til medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg, budgetudvalg og stiftsråd m.v.…" 

14.2 Høringssvar om udkast til forslag til lov om forsøg i folkekirken 

14.3 Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om bispevalg 

Stiftsrådet tog orienteringen til efterretning.

 

15. ORIENTERING:  Eventuelt

15.1 Forslag til oplæg

15.1.1 Post.doc. projekt om frivillighed i folkekirken af Birgitte Graakjær Hjorth (slutdato 31. august 2018)

15.1.2 Post.doc. projekt om kirken i byen

15.1.3 Repræsentant fra stiftsudvalgene

15.1.4 Kirkens økumeniske dialog

15.1.5 Skole- Kirke samarbejdet

15.1.6 Kirken på landet

15.1.7 Flygtninge- og asylsituationen

15.1.8 Det faldende dåbstal (rapportens afsnit om anbefalinger)

15.2 Stiftsrådet opfordrede til alle medlemmers og repræsentanters deltagelse i stiftsrådsmøderne.