Beslutningsprotokoller
Stiftsrådsmøde den 6. december 2017

Beslutningsprotokol
fra 00. møde (konstituerende møde) Stiftsrådet i Aarhus Stift
onsdag den 6. december 2017 kl. 16.00 i bispegårdenFraværende stiftsrådsmedlemmer:
Biskop Henrik Wigh-Poulsen
Provst Esben Andersen

Deltagere fra stiftsadministrationen og øvrige:
Stiftskontorchef Jette Madsen
Stiftsfuldmægtig Pernille Lystbæk Facius (referent)1. ORIENTERING: Velkomst ved domprovsten (30 min.)
Domprovsten bød i biskoppens fravær velkommen. Der blev sunget nr. 78 i Den Danske Salme Bog ”Blomstre som en rosengård”.
1.1. Præsentation af medlemmerne, herunder kort om provstierne
Medlemsoversigt kan ses på DAP
Medlemmerne præsenterede sig selv og fortalte kort om de provstier, de repræsenterer.
Domprovsten bemærkede, at David Møller, Randers Søndre Provsti, er udtrådt af rådet. Stedfortræder, Hanna Broadbridge, indtrådte i stedet.
1.2. Orientering om stiftsrådets opgaver
Nyhedsbrev fra biskoppen oktober 2017 på DAP
Domprovsten fortalte om stiftsrådets formål, opgaver og struktur.

2. BESLUTNING: Godkendelse af dagsorden (5 min.)
Dagsordenen blev godkendt.

3. BESLUTNING: Valg af formand (5 min.)
Vælges blandt de læge medlemmer for et år af gangen.
Tom Ebbe Jakobsen blev forslået og accepterede valg.
Hanna Broadbridge blev forslået og accepterede valg.
Tom Ebbe Jakobsen modtog 5 stemmer.
Hanna Broadbridge modtog 13 stemmer.
Hanna Broadbridge blev valgt som formand.

4. BESLUTNING: Valg af næstformand (5 min.)
Vælges blandt de læge medlemmer for et år af gangen
Inge Kruhøffer blev forslået og accepterede valg.
Carl Vilhelm Korup blev forslået og accepterede valg.
Inge Kruhøffer modtog 8 stemmer.
Carl Vilhelm Korup modtog 10 stemmer.
Carl Vilhelm Korup blev valgt.

5. BESLUTNING: Valg af gejstligt medlem til forretningsudvalget (5 min.)
Vælges blandt de gejstlige medlemmer for et år af gangen
Biskoppen kan ikke stille op.
Jacob Rasmussen blev forslået og accepterede valg.
Jacob Rasmussen modtog 18 stemmer.
Jacob Rasmussen blev valgt.

6. BESLUTNING: Fastlæggelse af udvalgsstruktur
Stiftsrådet fastlægger stiftets udvalgsstruktur og bestemmer herunder, om der skal nedsættes et særligt udvalg til varetagelse af det mellemkirkelige arbejde på stiftsniveau, jf. lov om folkekirkens økonomi § 23a, stk. 6.
Repræsentanterne fra stiftsudvalgene fortalte om de eksisterende udvalg.
Stiftsrådet besluttede, at der fortsat skal nedsættes et mellemkirkeligt stiftsudvalg.
Søren Christensen foreslog, at der bliver nedsat et udvalg for konfirmander, unge eller lignende med henblik på at afholde et større arrangement. Derudover kan udvalget lave et inspirationskatalog.
Jørgen Lundsberg bemærkede, at der i forvejen er stor opmærksomhed på skole-kirke samarbejdet i provstierne.
Søren Christensen foreslog derudover, at der nedsættes et udvalg om frivillighed.
Lau Vørs foreslog, at der blev nedsat et koordineringsudvalg/ samarbejdsudvalg for kontaktpersoner.
Tom Ebbe Jakobsen foreslog, at stiftsrådet drøfter udvalgsstrukturen på den kommende konference.
Stiftsrådet besluttede, at udvalgsstrukturen drøftes på konferencen.
Stiftsrådet besluttede at fastholde de eksisterende stiftsudvalg.
Stiftsrådet besluttede derudover at nedsætte et udvalg, der vil undersøge indhold af et eventuelt børn- og ungeudvalg til mødet i februar. Karin Skouboe og Søren Christensen deltager i udvalget.

7. BESLUTNING: Valg af repræsentant til stiftsudvalg (15 min.)
Valget er gældende for 4 år
7.1. Mellemkirkeligt stiftsudvalg
Hanna Broadbridge stillede op og blev valgt.
7.2. Stiftsudvalget om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads 
(til den 3. maj 2018) 
Erik Søndergård stillede op og blev valgt.
7.3. Stiftsudvalget om kommunikation 
(til den 8. oktober 2018)
Christian Paulsen og Niels Povlsgaard stillede op og blev valgt.
7.4. Stiftsudvalget for diakonitopmøde 
(til den 8. februar 2019)
Søren Christensen og Bente Rasmussen stillede op og blev valgt.

8. BESLUTNING: Valg af repræsentanter til råd m.m. (15 min.)
8.1. Valg af repræsentant til fællesfondens budgetsamråd 
Med virkning for 2018. Valget er gældende for 1 år.
Tom Ebbe Jakobsen stillede op og blev valgt.
8.2. Valg af repræsentant og suppleant til bestyrelsen for den fælles kapitalforvaltning 
Med virkning fra 1. februar 2018. Valget er gældende for 4 år.
Jørgen Lundsberg stillede op og blev valgt.
Kasper Laursen stillede op og blev valgt som suppleant.
8.3. Valg af repræsentant til Folkekirkens Nødhjælps Råd 
Med virkning for 2018. Valget er gældende for 4 år.
Søren Christensen stillede op og blev valgt.
8.4. Valg af repræsentant til Folkekirkens mellemkirkelige Råd 
Med virkning for 2018. Valget er gældende for 4 år.
Hanna Broadbridge stillede op og blev valgt.

9. BESLUTNING: Observatører (5 min.)
Stiftsrådet kan indbyde andre til at deltage i stiftsrådets møder som observatører, jf. forretningsordenens § 6.
Stiftsrådet bedes beslutte, hvorvidt der skal sidde en repræsentant for Aarhus Universitet som bisidder i stiftsrådet.
Stiftsrådet besluttede, at der fortsat skal være en observatør fra Aarhus Universitet. Stiftsrådet anmodede biskoppen til at tage kontakt til universitetet.

10. BESLUTNING: Møder i 2017/2018 (5 min.)
10.1. Forretningsudvalgets møder er fra kl. 09.00 – 10.30 og afholdes i Aarhus Bispegård
Stiftsrådets møder er fra kl. 16.00 – 20.30 (kaffe fra 15.30) og er tidligere blevet afholdt på Diakonhøjskolen
Stiftsrådet bedes beslutte, hvor møderne ønskes afholdt (ikke konferencen).
Stiftsrådet besluttede, at møderne om muligt holdes i bispegården eller alternativt i Aarhus Domsogns sognelokaler i Kannikegade.
10.2. Mødedatoer i 2017/2018
Onsdag den 6. december 2017 (konstituerende møde) i bispegården
Onsdag den 24. januar 2018 (forretningsudvalget)
Torsdag den 8. februar 2018 (stiftsrådet)
Torsdag den 3. maj 2018 (forretningsudvalget)
Fredag den 25. maj og lørdag den 26. maj 2018 (konference, stiftsrådet)
Torsdag den 16. august 2018 (forretningsudvalget)
Torsdag den 30. august 2018 (stiftsrådet)
Tirsdag den 9. oktober 2018 (forretningsudvalget)
Tirsdag den 30. oktober 2018 (stiftsrådet)
Stiftsrådet bedes godkende forslag til mødedatoer.
Stiftsrådet godkendte mødedatoerne.

11. ORIENTERING: Eventuelt (5 min.)
11.1. Mulige oplæg/ diskussionspunkter til kommende stiftsrådsmøder
11.1.1. Post.doc. projekt om frivillighed i folkekirken af Birgitte Graakjær Hjorth (slutdato 31. august 2018)
11.1.2. Projekt kirken i byen ved provst Esben Thusgård (Ph.d. projektet: Theological reflection on how to build the good city er påbegyndt den 1. september 2017)
1.1.1. Repræsentant fra stiftsudvalgene
1.1.2. Kirkens økumeniske dialog
1.1.3. Skole- Kirke samarbejdet
1.1.4. Kirken på landet
1.1.5. Flygtninge- og asylsituationen
1.1.6. Det faldende dåbstal (rapportens afsnit om anbefalinger)
1.1.7. Folkekirkens familiestøttes udbredelse i landet
1.1.8. Unge i kirken

Stiftsrådet foreslog, at biskoppen på det kommende møde fortæller om samarbejdet mellem stiftsrådet og biskoppen.
Punktet medtages mere overordnet på det kommende møde.