Beslutningsprotokoller
Stiftsrådsmøde den 30. oktober 2018

Beslutningsprotokol 
til 04. møde i Stiftsrådet i Aarhus Stift 
tirsdag, den 30. oktober 2018 
i Aarhus Bispegård 
 

Fraværende stiftsrådsmedlemmer og øvrige: 
Georg Hoxer Kjeldsen, Aarhus Domprovsti (suppleant Marianne Due-Hansen deltager i stedet) 
Søren W. Christensen (suppleant Kresten L. B. Mortensen deltager i stedet) 
Kasper C. W. Laursen (suppleant Per Bøje Rasmussen, afbud) 
Helle Rørby Hørby 
Ulrik Nissen 
Lau Ove Vørs (fraværende uden afbud) 

Deltagere fra stiftsadministrationen og øvrige: 
Stiftskontorchef Jette Madsen 
Bogholder Elin E. J. Sandmand 
Sekretær Ulrika G. Adams (referent) 

Formand Hanna Broadbridge bød velkommen.  
Der blev sunget nr. 355 i Højskolesangbogen. 


1. DEBAT: Oplæg fra økonomichef i Kirkeministeriet Klaus
Kerrn-Jespersen om stiftsrådet set fra en økonomisk vinkel. Klaus holdt oplæg med efterfølgende spørgsmål fra stiftsrådets medlemmer. Der blev omdelt slides fra oplægget på selve mødet. 

2. BESLUTNING: Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt 
Hanna informerede om, at Marianne Due-Hansen er indtrådt i stiftsrådet i stedet for George Hoxer Kjeldsen. 

3. BESLUTNING: Valg:  
3.1. Formand (med virkning fra den 6. december 2018) 
Vælges blandt de læge medlemmer for et år af gangen. 
Hanna Broadbridge stillede op og blev genvalgt. 
3.2. Næstformand (med virkning fra den 6. december 2018) 
Carl V. Korup stillede op og blev genvalgt. 
Vælges blandt de læge medlemmer for et år af gangen. 
3.3. Gejstligt medlem til forretningsudvalget (med virkning fra den 6. december 2018) 
Jakob D. Krog Rasmussen stillede op og blev genvalgt. 
Vælges blandt de gejstlige medlemmer for et år af gangen.  
Biskoppen kan ikke stille op. 
3.4. Repræsentant til fællesfondens budgetsamråd  
Med virkning for 2019. Valget er gældende for et år. 
Tom Ebbe Jakobsen stillede op og blev genvalgt. 

4. ORIENTERING: Økonomi:  
4.1. Afgørelser truffet af biskoppen som forretningsfører (bilag) 
4.2. Afgørelser truffet af forretningsudvalg og stiftsråd (bilag) 
4.3. Udgifter afholdt af det mellemkirkelige stiftsudvalg (bilag) 
4.4. Kapitalernes udvikling de seneste 5 år (bilag) 
4.5. Lånebevillinger (bilag) 
4.6. Frigivelse af indlån (bilag) 
4.7. Budgetopfølgning for stiftsbidraget (bilag) 
4.8. Fra KAS/GIAS vedr. udbud i 2020 (bilag) 
Der står mange midler, som gerne må blive omsat i projekter og ideer.  
Punkterne blev taget til efterretning og godkendt. 

5. BESLUTNING: Økonomi: 
5.1. Økonomi: godkendelse af stiftsudvalgenes budget for det  
 kommende år 
5.1.1. Det mellemkirkelige Stiftsudvalg  
Godkendelse af budget (bilag) 
5.1.2. Stiftsudvalget om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads  
Godkendelse af budget (bilag) 
5.1.3. Stiftsudvalget om kommunikation 
Godkendelse af budget (bilag) 
5.1.4. Stiftsudvalget om gymnasiekonference 
Godkendelse af budget. Budgettet er godkendt på stiftsrådsmødet den 8. februar 2018 
5.1.5. Stiftsudvalget for messer (bryllups- og småbørnsmesser) 
Godkendelse af budget (bilag) 
5.1.6. Stiftsudvalget om diakoni  
Godkendelse af budget (se bilag til punkt 10.5) 
Punkterne blev taget til efterretning og godkendt uden bemærkninger. 

5.2. Vedtægter: godkendelse af vedtægter samt evt. nyt udvalg 
5.2.1. Godkendelse af vedtægter for Stiftsudvalget for messer (bryllups- og småbørnsmesser) (bilag) 
5.2.2. Godkendelse af vedtægter for Stiftsudvalget om gymnasiekonference (bilag) 
Vedtægterne blev godkendt uden bemærkninger. 
5.2.3. Tilbagemelding fra provstier vedr. konfirmander (bilag) 
Bente Midtgaard Rasmussen redegjorde kort for tankerne bag oplægget til en konfirmationsdagen. 
Der er blandede tilbagemeldinger fra provstierne. 


Stiftsrådets bemærkninger: 

• Man kan finjustere forslaget.

• Alle provstier behøver ikke nødvendigvis at deltage.

• Evt. samarbejde med de der gerne vil deltage og tage kontakt til dem og starte et pilotprojekt med afvikling i 2020.

 • Bente M. Rasmussen og Søren W. Christensen arbejder videre med projektet.

• Bente M. Rasmussen fremlagde ønske om endnu en deltager fra stiftsrådet. Karin Skoubo meldte sig. 

6. BESLUTNING: Økonomi: 
6.1. Fastlæggelse af endeligt budget for det bindende stiftsbidrag for 2019 (bilag) 
Budgettet blev godkendt uden bemærkninger 
6.2. Opdateret politik for lån i og frigivelse af stiftsmidlerne (bilag) 
Den opdateret politik blev godkendt. 

7. BESLUTNING:  Årlig temadag for stiftsrådets medlemmer: 
7.1. Stiftsrådet bedes beslutte hvorvidt der skal arbejdes videre med en temadag (bilag).

Stikord fra stiftsrådet: 
• nedsættelse af et udvalg til at arbejde videre med tid, sted og emne 
• gerne ude af ”huset”, evt i en sognegård 
• afholdelse fra kl. 10-15. 

Forslag til emner: 
• børn og unge 
• Viggo Mortensen, professor emeritus fra Aarhus Universitet 
• dåbfremmende tiltag 
• temadag med Birgitte Gråkjær Hjorth 
• besøg på Vestre Kirkegård temaer om begravelser og døden  
• liturgi: frihed versus det fælles. 

8. ORIENTERING: Orientering fra biskoppen  
Biskoppen orienterede blandt andet om: 
• ansættelse af endnu en ”studiepræst” i samarbejde med forskellige uddannelsesinstitutioner i Aarhus 
• nye projekter søsat af stiftsrådet kunne evt. være en undersøgelse omkring Kirke på Landet, herunder behandling af emnet lægmandsgudstjenester og undersøgelse af konkrete tiltag og strukturændringer der kan gøre en positiv forskel i landområderne.  
Orienteringerne blev taget til efterretning. 

9. ORIENTERING: Orientering fra formanden: 
9.1. Tilbagemeldinger fra stiftsrådenes fællesmøde i Haderslev den 27. oktober 2018 
9.2. Evaluering af projekt MindU (bilag) 
9.3. Fra Ungdommens Røde Kors, tak for støtte til Påruplejren (bilag) 
9.4. Invitation fra Landsforeningen af Menighedsråd til årsmøde den 3. november 2018 (bilag) 
9.5. Fra Folkekirke og religionsmøde med invitation til konference den 9-10. november 2018 (bilag) 
9.6. Invitation fra mellemkirkeligt råd til årsmøde (bilag) 
9.7. Provstiudvalgsmode den 15. november 2018 
Orienteringerne blev taget til efterretning. 

10. ORIENTERING: Orientering fra stiftsudvalgene m.m.: 
Drøftelse på grundlag af skriftlig orientering fra stiftsudvalgene  
10.1. Det mellemkirkelige Stiftsudvalg ved Hanna Broadbridge (bilag) 
10.1.1. Folkekirkens Mellemkirkelige Råd ved Hanna Broadbridge 
10.1.2. Danske kirkers Råd  
10.2. Stiftsudvalget om Folkekirken som Attraktiv Arbejdsplads ved Erik Søndergaard (bilag) 
(til den 8. februar 2020)  
10.3. Stiftsudvalget om Folkekirken på messer 
ved Erik Søndergaard (bilag) 
(til den 30 august 2020) 
10.4. Stiftsudvalget om kommunikation ved Niels Povlsgaard og Christian Paulsen (bilag) 
(til den 8. oktober 2020)  
10.5. Stiftsudvalget om diakoni ved Bente Rasmussen og Søren Christensen (bilag) 
(til den 8. februar 2019)  
10.6. Stiftsudvalg om gymnasiekonference ved Karin Skouboe og Helle Rørbæk Hørbye  
(til den 26. maj 2020) 
Orienteringerne blev taget til efterretning. 

11. ORIENTERING: Orientering fra råd m.m.: 
Drøftelse på grundlag af skriftlig orientering fra rådene mm. 
11.1. Stifternes Kapitalforvaltning ved Jørgen Lundsberg 
Referaterne samt seneste rapportering af kapitalforvaltningen kan ses på Aarhus Stifts hjemmeside. 
11.2. Fællesfondens Budgetsamråd ved Tom Ebbe Jakobsen (bilag) 
11.3. Folkekirkens Nødhjælps Råd ved Søren Christensen 
Orienteringerne blev taget til efterretning. 

12. ORIENTERING:  Møder i 2018 og 2019: 
12.1. Forretningsudvalgets møder er fra kl. 09.00 – 10.30 
Stiftsrådets møder er fra kl. 16.00 – 20.30 (kaffe fra 15.30) begge møder afholdes i Aarhus Bispegård. 
Fredag den 8. februar 2019 (forretningsudvalget) 
Torsdag den 21. februar 2019 (stiftsrådet) 
Torsdag den 16. maj 2019 (forretningsudvalget) 
Onsdag den 29. maj 2019 (stiftsrådet)  
Torsdag den 22. august 2019 (forretningsudvalget) 
Torsdag den 5. september 2019 (stiftsrådet) 
Torsdag den 9. oktober 2019 (forretningsudvalget) 
Torsdag den 31. oktober 2019 (stiftsrådet) 
12.2. Forslag til oplæg: 
12.2.1. Det faldende dåbstal (rapportens afsnit om anbefalinger, evt. hente inspiration fra konference i Haderslev).  
Seneste opgørelse fra Steen Marquard Rasmussen om dåbstal. Tallene kan ses via linket her.  
12.2.2. Kirkens økumeniske dialog 
12.2.3. Flygtninge- og asylsituationen (migrantkirker) 
Præsterne fra Gellerup kan evt. bidrage til debatten om asylsituationen. Forretningsudvalget foreslår at stiftsrådsmødet i februar 2019 holdes i Gellerup.  
12.2.4. Repræsentant fra stiftsudvalgene og rådene 
Orienteringerne blev taget til efterretning.