Beslutningsprotokoller
Stiftsrådsmøde den 30. august 2018

Beslutningsprotokol
til 03. møde i Stiftsrådet i Aarhus Stift
torsdag, den 30. august 2018
i Aarhus Bispegård


Fraværende stiftsrådsmedlemmer og øvrige:
Domprovst Poul Henning Bartholin
Georg Hoxer Kjeldsen, Aarhus Domprovsti (suppleant Marianne Due-Hansen deltager i stedet)
Lau Ove Vørs, Syddjurs Provsti (suppleant Mogens Fokdal kan ikke deltage)
Inge Helboe Kruhøffer
Ulrik Nissen

Deltagere fra stiftsadministrationen og øvrige:
Stiftskontorchef Jette Madsen
Stiftsfuldmægtig Pernille Lystbæk Facius (referent)

Formand Hanna Broadbridge bød velkommen. 


1. DEBAT: Oplæg fra stiftsudvalget om udvalgets tanker om og baggrund for konference for gymnasieelever om tro og viden ved sp. Majbrit Daugaard (30 min. inklusiv spørgsmål) (se punkt 9.5 med bilag)
Majbrit Daugaard og Lars Lindgrav Sörensen holdte oplæg.
Godkendelse af vedtægter medtages på kommende møde.

2. BESLUTNING: Godkendelse af dagsorden (1 min.)
Herunder bemærkning fra Tom Ebbe Jakobsen til seneste referat omkring forslag til stiftsdag for stiftes menighedsrådsmedlemmer (bilag)
Dagsorden og bemærkninger godkendt.

3. ORIENTERING Økonomi (5 min.)
3.1. Afgørelser truffet af biskoppen som forretningsfører 
(bilag)
3.2. Afgørelser truffet af forretningsudvalg og stiftsråd 
(bilag)
3.3. Udgifter afholdt af det mellemkirkelige stiftsudvalg 
(bilag)
3.4. Kapitalernes udvikling de seneste 5 år (bilag)
3.5. Lånebevillinger (bilag)
3.6. Budgetopfølgning for stiftsbidraget (bilag)
Biskoppen vil overfor præsterne nævne muligheden for at søge stiftsrådet om støtte til uddannelse m.v.
Orienteringerne blev taget til efterretning.

4. BESLUTNING: Stiftsudvalg/arbejdsgrupper
4.1. Forlængelse af stiftsudvalget om kommunikation, der ophører den 8. oktober 2018 (bilag)
Forretningsudvalgets indstilling: godkendelse. 
Stiftsrådet godkendte, at udvalget forlænges yderligere to år. Udvalget ophører herefter den 8. oktober 2020.

4.2. Nedsættelse af stiftsudvalg om konfirmander (bilag)
Arbejdsgruppe bestående af Søren Christensen og Bente Rasmussen.
Forretningsudvalgets indstilling: drøftelse på møde.
Der er taget inspiration fra Viborg Stift, Roskilde Stift og Fyens Stift. 
Stiftsrådet var enige om, at der er tale om et godt projekt, men der er store logistiske udfordringer. Flere provstier har desuden i forvejen lokale konfirmationsarrangementer. Man kan fokusere på de provstier, der er åbne for idéen.
Stiftsadministrationen spørger provstierne, hvilke arrangementer der i forvejen afholdes, og om der kunne være interesse for en sådan dag.
Punktet medtages på kommende møde.

4.3. Nedsættelse af messeudvalg ved Erik Søndergaard samt ansøgning om i alt 55.000 kr. (bilag)
Forretningsudvalgets indstilling: godkendelse.
Erik Søndergaard orienterede og forlod derefter lokalet under punktets beslutning.
Stiftsrådet bevilgede det ansøgte beløb.

4.4. Arbejdsgruppen omkring projekt frivillighed bestående af Hanna Broadbridge, Søren Christensen og Esben Andersen (bilag)
Forretningsudvalgets indstilling: godkendelse af indstilling.
Stiftsrådet godkendte indstillingen.

5. BESLUTNING: Ansøgninger (10 min.)
5.1. Fra sp. Hanne J. Jakobsen og sp. Jacob D. K. Rasmussen
støtte til fleksibel master i homiletik
Ansøgt om 54.500 kr. i alt (27.000 kr. pr. person) (bilag)
Forretningsudvalgets indstilling: godkendelse.
Jacob Rasmussen forlod lokalet under punktets beslutning.
Stiftsrådet bevilgede det ansøgte beløb.

5.2. Fra sp. Erik Søndergaard, Folkekirken som attraktiv    arbejdsplads (bilag)
Ansøgt om 60.000 kr. 
Rapport omkring projektet kan læses her
Forretningsudvalgets indstilling: godkendelse.
Erik Søndergaard orienterede og forlod derefter lokalet under punktets beslutning.

Stiftsrådet bevilgede det ansøgte beløb.

6. BESLUTNING: Stiftsadministrationen har foretaget en evaluering af stiftsrådskonferencen den 25.-26. maj 2018 (15 min) (bilag)
Forretningsudvalget har drøftet muligheden for et årligt dagsmøde som en form for temadag ud over de fastsatte møder, hvor stiftsrådet kan drøfte diverse emner, herunder fx fælles kommunikationsstrategi og visioner. Mødet kan foregå ude i stiftet, og provsten fra det pågældende område kan have et oplæg om provstiet.

Stiftsadministrationen har udarbejdet udkast til talepapir til medlemmerne, som kan bruges som oplæg på menighedsråds- og provstiudvalgsmøder. (bilag)

Punktet blev drøftet ved bordene.
Det er en god idé med en temadag hvert år. Konferencen, der afholdes hvert andet år, kan evt. afholdes som en temakonference. Stiftsrådsmødet, der indtil nu er blevet afholdt på konferencens 2. dag, bør afholdes en anden dag.
Mulige forslag til indhold kan være: bevillingspolitikken, frivillighedsundersøgelsen, idékatalog over fællesskabsstiftende aktiviteter i sognene, diakoni, kirken i verden, menneskesynet i folkekirken, synliggørelse af stiftsrådet.

Stiftsadministrationen arbejder videre.

7. ORIENTERING: Orientering fra biskoppen (15 min.)
Biskoppen orienterede om:
• den ulykkelige brand i Vor Frelsers Kirke, Horsens
• brugen af Facebook i forbindelse med bisættelse
• konstruktiv journalistik
• brugerundersøgelse samt budgetanalyse af stifterne.
Orienteringen blev taget til efterretning.

8. ORIENTERING: Orientering fra formanden (5 min.)
8.1. Invitation til provstimode torsdag den 15. november 2018 (bilag)

8.2. Fra Folkekirke & Religionsmøde invitation til konference for kristne og muslimske ledere i Danmark 2018 den 9.-10. november (bilag)

8.3. Invitation til stiftsrådenes fællesmøde den 27. oktober 2018 i Haderslev (bilag)

8.4. Invitation til møde i Dansk Diakoniråd den 4. oktober 2018 (bilag)

8.5. Invitation til Jysk Diakonikonvent, fredag den 5. oktober i Haderslev stift (bilag)

8.6. Anmodning om aktindsigt fra Lars Bjørknæs vedrørende udgifter til projekt MindU (bilag)

8.7. Orientering om Folkekirkens Musikskoler fra Aalborg Stift (bilag)

Orienteringerne blev taget til efterretning.


9. ORIENTERING: Orientering fra stiftsudvalgene m.m. (10 min.)
Drøftelse på grundlag af skriftlig orientering fra stiftsudvalgene. 

9.1. Det mellemkirkelige Stiftsudvalg (bilag)
9.1.1. Folkekirkens Mellemkirkelige Råd 
Hanna Broadbridge oplyste, at man forsøger at få næste generalforsamling i LVF til Danmark.
9.1.2. Danske kirkers Råd 
Intet nyt.

9.2. Stiftsudvalget om Folkekirken som Attraktiv Arbejdsplads 
(til den 8. februar 2020) (bilag)

9.3. Stiftsudvalget om kommunikation 
(til den 8. oktober 2018) (bilag)

9.4. Stiftsudvalget for diakoni 
(til den 8. februar 2019) (bilag)

9.5. Stiftsudvalg om konference for gymnasieelever om tro og viden (til den 26. maj 2020) (bilag)

Orienteringerne blev taget til efterretning.

10. ORIENTERING: Orientering fra råd m.m. (20 min.)
Drøftelse på grundlag af skriftlig orientering fra rådene mm.

10.1. Stifternes Kapitalforvaltning ved Jørgen Lundsberg
Referaterne samt seneste rapportering af kapitalforvaltningen kan ses på Aarhus Stifts hjemmeside.

10.2. Fællesfondens Budgetsamråd ved Tom Ebbe Jakobsen (bilag)
Tom Ebbe Jakobsen orienterede om budgetsamrådet den 13. september 2018, herunder de indkomne ansøgninger. 

10.3. Folkekirkens Nødhjælps Råd ved Søren Christensen (bilag)

Orienteringerne blev taget til efterretning.

11. BESLUTNING: Forslag til møder i 2019 (5 min.)
Forretningsudvalgets møder er fra kl. 09.00 – 10.30
Stiftsrådets møder er fra kl. 16.00 – 20.30 (kaffe fra 15.30) begge afholdes i Aarhus Bispegård.

Fredag den 8. februar 2019 (forretningsudvalget)
Torsdag den 21. februar 2019 (stiftsrådet)
Torsdag den 16. maj 2019 (forretningsudvalget)
Onsdag den 29. maj 2019 (stiftsrådet) 
Torsdag den 22. august 2019 (forretningsudvalget)
Torsdag den 5. september 2019 (stiftsrådet)
Torsdag den 9. oktober 2019 (forretningsudvalget)
Torsdag den 31. oktober 2019 (stiftsrådet)

Forretningsudvalgets indstilling: godkendelse.
Stiftsrådet godkendte mødedatoerne.

12. ORIENTERING: Møder i 2018 (5 min.)
12.1. Forretningsudvalgets møder er fra kl. 09.00 – 10.30
Stiftsrådets møder er fra kl. 16.00 – 20.30 (kaffe fra 15.30) begge møder afholdes i Aarhus Bispegård.
Tirsdag den 2. oktober 2018 (forretningsudvalget)
Tirsdag den 30. oktober 2018 (stiftsrådet)

12.2. Forslag til oplæg
12.2.1. Det faldende dåbstal (rapportens afsnit om anbefalinger, evt. hente inspiration fra konference i Haderslev). 
12.2.2. Kirkens økumeniske dialog
12.2.3. Flygtninge- og asylsituationen (migrantkirker)
12.2.4. Repræsentant fra stiftsudvalgene og rådene
12.2.5. Stiftsrådet set fra en økonomisk vinkel
Opgørelse fra Sten Marquard om dåbstal medtages på kommende møde som bilag. 
Præsterne fra Gellerup kan evt. bidrage til debatten om asylsituationen.
Orienteringerne blev taget til efterretning.