Beslutningsprotokoller
Stiftsrådsmøde den 3. maj 2016

Stiftsrådsmøde den 3. maj 2016

Beslutningsprotokol fra 10. møde i Stiftsrådet i Aarhus Stift
tirsdag, den 3. maj 2016 på Diakonhøjskolen

Fraværende stiftsrådsmedlemmer og øvrige mødedeltagere:

Peder Kjærgaard (udtrådt), ingen suppleant
Jens Hede Jensen (udtrådt)
Georg Hoxer Kjeldsen (suppleant for Jens Hede Jensen)
Marianne Rolander
Karin Anette Steen

 

Deltagere fra stiftsadministrationen:

Stiftskontorchef Jette Madsen
Stiftskasserer Leif Kristensen
Stiftskasserer Pouli Pedersen
Stiftsfuldmægtig Pernille Lystbæk (referent)

 

Øvrige mødedeltagere:

Martin Høybye, Folkekirkeinfo
Bo Grünberger, Folkekirkeinfo
Martin Pedersen, Folkekirkeinfo
Ulrik Becker Nissen, Aarhus Universitet

Formand Jørgen Bækgaard bød velkommen, særligt til stiftskasserer Pouli Pedersen, der overtager stillingen som stiftskasserer efter Leif Kristensen pr. 1. juni 2016 og til provst Esben Thusgård.

Der blev sunget nr. 36 i Den Danske Samlebog ”Befal du dine veje”.

 

1.           BESLUTNINGSPUNKT:    Godkendelse af dagsorden.
Dagsorden godkendt.

 

2.           ORIENTERINGSPUNKT:   Orientering fra provstierne.
Orientering fra provst Esben Thusgård, Aarhus Nordre Provsti om kirken i byen.
Provst Esben Thusgård orienterede om

·       den nyligt offentliggjorte rapport om dåbstal i Aarhus Kommune: ”Giver det mening, samtaler om dåb i en tid i forandring” samt

·       projekt ”Kirken i byen” vedrørende befolkningstilvæksten i Aarhus Kommune og kirkens rolle heri.

Stiftsrådet drøftede oplægget.

Aarhus Vestre Provsti, Lis Glibstrup

Lis Glibstrup orienterede om samarbejde, kommunikation, aktivitetsanalyser og økonomi i provstiet.

Stiftsrådet drøftede oplægget.

Orientering fra Aarhus Søndre Provsti ved Marianne Rolander udgår grundet sygdom.

Orientering fra Aarhus Nordre Provsti udgår, da Peder Kjærgaard er udtrådt af stiftsrådet grundet sygdom.

Orientering fra Aarhus Domprovsti udgår, da Jens Hede Jensen er udtrådt af rådet, og da stedfortræder Georg Hoxer Kjeldsen ikke kan deltage i mødet.

 

3.           ORIENTERINGSPUNKT/BESLUTNINGSPUNKT:    Økonomi, herunder:

3.1.      Afgørelser truffet af biskoppen som forretningsfører (bilag 1a)
Ingen bemærkninger.

3.2.      Afgørelser truffet af forretningsudvalg og stiftsråd (bilag 1b)
Der var en forespørgsel fra Sten Boye Jensen om, hvorvidt forretningsudvalget har ændret kurs i forhold til bevilling af beløb til uddannelse. Formand Jørgen Bækgaard oplyste, at der ikke er taget konkret stilling til ændring af kursen, men at forretningsudvalget så vidt muligt vil opfordre til understøttelse fra andre puljer mv.
Stiftsrådet drøftede problemstillingen samt andre ansøgninger.

3.3.      Udgifter afholdt af det mellemkirkelige stiftsudvalg (bilag 1c)
Ingen bemærkninger.

3.4.      Stiftsmidlernes forvaltning og status (bilag 1d)
Stiftskasserer Leif Kristensen orienterede.
Ingen bemærkninger.

3.5.      Lånebevillinger (bilag 1e)
Stiftskasserer Leif Kristensen orienterede.
Ingen bemærkninger.

3.6.      Budgetopfølgning for stiftsbidraget (bilag 1f)
Stiftskasserer Leif Kristensen orienterede.
Ingen bemærkninger.

3.7.      Evt. regnskabsaflæggelse
Punktet udgår.

3.8.      Indledende budgetdrøftelser på baggrund af ønsker fra udvalgene
Stiftskontorchef Jette Madsen opfordrede til at melde eventuelle ønsker ind inden næste møde.
Formand Jørgen Bækgaard orienterede om de kommende strukturændringer for stiftsudvalgene. Der medtages et punkt på det kommende stiftsrådsmøde herom.

 

4.           BESLUTNINGSPUNKT:    Høringer:
Ingen høringer.

 

5.           BESLUTNINGSPUNKT:    Ansøgninger:

5.1.      Line Hage (bilag 2a)
Et fleksibelt teologisk masterforløb
Ansøgt om 25.000 kr.
Forretningsudvalgets indstilling: ansøger skal ansøge kompetencefonden. Stiftsrådet giver en underskudsgaranti på maksimalt 25.000 kr. i tilfælde af afslag fra kompetencefonden.
Stiftsrådet godkendte indstillingen.

 

6.           ORIENTERINGSPUNKT:   Orientering fra biskoppen.

Biskoppen orienterede om
·       projekterne ”Kirken i byen” og ”Kirken på landet” og de strukturprocesser, der vil følge heraf i forhold til bl.a. omstrukturering af præstestillinger. Biskoppen fortalte om Randers Nordre Provsti, hvor der er strukturændringer på vej.

·       kampagne fra Ateistisk Samfund, herunder udmeldelser af folkekirken.

·       det vellykkede påskeprojekt med over 1,6 millioner delinger på de sociale medier.

·       overvejelser om åbning af civilregistrering på kommunekontorene i stedet for på kirkekontorene.

·       artikel i Kristeligt Dagblad om Kirkeministerens syn på dåb af asylansøgere.

·       Imam-loven og problemstillingerne hermed.

·       Provsteansættelser i Aarhus Søndre Provsti, Randers Nordre Provsti og Randers Søndre Provsti.

Stiftsrådet drøftede oplægget. Stiftskontorchef Jette Madsen oplyste, at IT kontoret vil udsende oplysninger om antal udmeldelser i stiftet.

 

7.           ORIENTERINGSPUNKT/BESLUTNINGSPUNKT:    Orientering fra formanden.

7.1.      Jens Hede Jensen, Aarhus Domprovsti udtræder af stiftsrådet grundet fast ansættelse. Stedfortræder Georg Hoxer Kjeldsen indtræder i stedet.
Stiftsrådet tager udtrædelsen til efterretning.

7.2.      Peder Kjærgaard udtræder af stiftsrådet grundet sygdom.
Aarhus Nordre Provsti har ingen stedfortræder.
Stiftsrådet tager udtrædelsen til efterretning.

Der er ikke regler om udfyldningsvalg i lov om folkekirkens økonomi eller den tilhørende bekendtgørelse om valg af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd. Kirkeministeriet kan imidlertid med hjemmel i økonomilovens jf. § 23, stk. 1 og stk. 5 tillade, at der afholdes udfyldningsvalg til den tomme plads som valgt menighedsrepræsentant fra Aarhus Nordre Provsti til stiftsrådet, og en eller flere evt. stedfortrædere, således at stiftsrådet bliver fuldtalligt.

Til ansøgningen til Kirkeministeriet skal der vedlægges beslutningsprotokoller fra såvel provstiudvalg som stiftsråd, der alle har besluttet at afholde udfyldningsvalg.

Biskoppen vil dernæst blive bemyndiget til at fastsætte frister for valgets afvikling inden for de rammer, der fremgår af bekendtgørelsen om valg til af medlemmer til provstiudvalg og stiftsråd.

Stiftsrådet bedes derfor snarest muligt træffe afgørelse om, hvorvidt man ønsker udfyldningsvalg.

Forretningsvalget indstiller, at stiftsrådet ansøger om tilladelse til at afholde udfyldningsvalg.

Stiftsrådet godkendte indstillingen.

7.3.      Valg til repræsentant til stiftsudvalget for Religion, Samfund og Kirke udgår, da strukturen for udvalget ændres pr. 31/12 2016.
Ingen bemærkninger.

 

8.           BESLUTNINGSPUNKT:    Valg af én repræsentanter til Det mellemkirkelige Stiftsudvalg    
Ruth Wegeberg Christensen stillede op og blev valgt.

Stiftsadministrationen oplyste, at der ikke skal vælges to repræsentanter, men alene én.

 

9.           BESLUTNINGSPUNKT:    Etablering af ad hoc udvalg: Folkekirken som attraktiv        arbejdsplads (bilag 3)

Biskoppen orienterede om baggrunden for udvalget samt udvalgets forslåede sammensætning.
Stiftsrådet godkendte udvalgets vedtægter samt, at udvalget er forankret i stiftsrådet.

 

10.        ORIENTERINGSPUNKT:   Orientering fra stiftsudvalgene m.m.

Drøftelse på grundlag af skriftlig orientering fra stiftsudvalgene

10.1.   Det mellemkirkelige Stiftsudvalg (bilag 4a)
Hanna Broadbridge orienterede om kontakt med og besøg fra Hong Kong i stiftet.

10.1.1.      Folkekirkens Mellemkirkelige Råd
Nyhedsbrev januar 2016 https://intranet.kirkenettet.dk/nyheder/AAR/Sider/Nyhedsbrev-januar-2016-fra-Folkekirkens-Mellemkirkelige-Raad.aspx
Nyhedsbrev marts 2016
https://intranet.kirkenettet.dk/nyheder/AAR/Sider/Nyhedsbrev-marts-2016-fra-Folkekirkens-Mellemkirkelige-Raad.aspx

10.1.2.      Danske kirkers Råd
Intet nyt.

10.2.   Stiftsudvalget for Diakoni og Sjælesorg (bilag 4b)

10.3.   Stiftsudvalget vedrørende Unge og Kirke
Ingen tilbagemelding.
Karin Skouboe orienterede om, at møde i udvalget er blevet udskudt, men at der vil blive fremsendt tilbagemelding inden næste stiftsrådsmøde.

10.4.   Stiftsudvalget vedrørende Religion, Samfund og Kirke, herunder DinTro-MinTro
Ingen tilbagemelding.

10.5.   Stiftsudvalget vedrørende Aarhus Stift som Grønt Stift (bilag 4c)

 

11.        ORIENTERINGSPUNKT:   Orientering fra råd m.m.

Drøftelse på grundlag af skriftlig orientering fra rådene mm.

11.1.   Stifternes Kapitalforvaltning (bilag 5a)
Nyhedsbrev april 2016 (bilag 5a1)

Jørgen Lundsberg supplerede med tilbud om orientering fra Stifternes Kapitalforvaltnings forretningsudvalg.

11.2.   Fællesfondens Budgetsamråd (bilag 5b)
Tom Ebbe Jakobsen supplerede.

11.3.   Folkekirkens Nødhjælps Råd (bilag 5c)

 

12.        ORIENTERINGSPUNKT:   Eventuelt.

12.1.   Reformationsjubilæet

Provst Esben Andersen fortalte om roadshowet og informationstavler. Der vil komme yderligere information.

12.2.   Forslag til oplæg

12.2.1.      Kirkens økumeniske dialog

12.2.2.      Supervision

12.2.3.      Den fremtidige læreruddannelse

12.2.4.      Skole- Kirke samarbejdet

12.2.5.      Kirkens sociale ansvar

12.2.6.      Kristen- islamisk dialog

12.2.7.      Kommunikation

12.2.8.      Stiftsdag i sammenhæng med landemode

12.2.9.      Stiftsrådets rolle

12.2.10.  Kirken på landet

12.2.11.  Præstemangel

12.2.12.  Flygtninge- og asylsituationen

Oplæggene blev suppleret med følgende forslag:

·       Det faldende dåbstal (rapportens afsnit om anbefalinger)