Beslutningsprotokoller
Stiftsrådsmøde den 26. maj 2018

Beslutningsprotokol
fra 02. møde i Stiftsrådet i Aarhus Stift
lørdag, den 26. maj 2018
på Hotel Opus


Fraværende stiftsrådsmedlemmer og øvrige:
Biskop Henrik Wigh-Poulsen
Christian Paulsen, Aarhus Vestre Pr.
Carl Vilhelm Korup, Horsens Pr.

Deltagere fra stiftsadministrationen og øvrige:
Stiftskontorchef Jette Madsen
Specialkonsulent Pernille Lystbæk Facius (referent)

Velkomst ved formand Hanna Broadbridge. 

1. BESLUTNING: Godkendelse af dagsorden. (2 min.)
Dagsordenen blev godkendt.

2. ORIENTERING: Økonomi, herunder: (10 min.)
2.1. Afgørelser truffet af biskoppen som forretningsfører (bilag 2.1) 
2.2. Afgørelser truffet af forretningsudvalg og stiftsråd (bilag 2.2)  
2.3. Udgifter afholdt af det mellemkirkelige stiftsudvalg (bilag 2.3) 
2.4. Kapitalernes udvikling de seneste 5 år (bilag 2.4) 
2.5. Lånebevillinger (bilag 2.5) 
2.6. Budgetopfølgning for stiftsbidraget (bilag 2.6) 
2.7. Årsregnskab og årsrapport for stiftsmidlerne 2017 (bilag 2.7) 
2.8. Indledende budgetdrøftelser på baggrund af ønsker fra stiftsudvalgene
Stiftsrådet havde ingen bemærkninger.

3. BESLUTNING: Økonomi: godkendelse af stiftsudvalgenes regnskab 2017 (5 min.)
3.1. Det mellemkirkelige Stiftsudvalg
Godkendelse af regnskab (bilag 3.1)
3.2. Stiftsudvalget om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads
Godkendelse af regnskab (bilag 3.2)
3.3. Stiftsudvalget om kommunikation
Ingen udgifter afholdt i 2017.
3.4. Stiftsudvalget for diakoni 
Godkendelse af regnskab (bilag 3.4)
Forretningsudvalget indstillede, at stiftsudvalgenes regnskaber godkendes.
Stiftsrådet godkendte de indsendte regnskaber.

4. BESLUTNING: Nedsættelse af nye udvalg (20 min.)
Stiftsrådet bedes beslutte, om der skal nedsættes yderligere udvalg. 
4.1. Arbejdsgruppe om frivillighed
Stiftsrådet nedsatte et hurtigt arbejdende gruppe, der kan bidrage til projekt om frivillighed, bestående af:
Provst Esben Andersen
Hanna Broadbridge
Søren Christensen
Møderne afholdes på stiftet med deltagelse af biskoppen og stiftskontorchefen. Stiftet indkalder til det første møde.
4.2. Stiftsudvalg for deltagelse i messer
Punktet medtages som et beslutningspunkt på næste møde.
4.3. Stiftsudvalg om kursusforløb for frivillige
Forretningsudvalget indstiller, at stiftsrådet udskyder punktet til næste møde.
Punktet udskydes til et senere tidspunkt, da projekt om undersøgelse af frivillighed er det primære fokus i øjeblikket.
4.4. Stiftsudvalg om konfirmander
Forretningsudvalget indstiller, at der bliver nedsat en gruppe, som skal undersøge behovet og omfanget nærmere og forberede et evt. forslag.
Stiftsrådet nedsatte en arbejdsgruppe, der består af Søren Christensen og Bente Rasmussen.
Gruppen fremsender forslag til stiftsudvalg til det kommende stiftsrådsmøde.
4.5. Stiftsudvalg om konference for gymnasieelever om Tro og Viden (bilag 4.3)
Forretningsudvalget indstiller, at stiftsrådet godkender udvalget. 
Forretningsudvalget anbefaler, at udvalget genovervejer udvalgets titel, og at udvalget tager kontakt til religionslærerforeningen for et evt. samarbejde. Forretningsudvalget foreslår, at udvalget deltager i et stiftsrådsmøde i den nære fremtid.
Stiftsrådet godkendte stiftsudvalget under forudsætning af, at vedtægten tilrettes, sådan at to stiftsrådsmedlemmer skal deltage i udvalget.
Stiftsrådet udpegede Karin Skouboe og Helle Hørby til at deltage i udvalget.

5. BESLUTNING: Ansøgninger: (15 min.)
5.1. Fra Pensioneret fængselspræst Carl Lomholt og tidligere organist Ingeborg Lomholt (bilag 5.1)
Udgivelse af bogen ’Det er jo mennesker. Skæbner fra fængslet” 
Ansøgt om 120.000 kr.
Forretningsudvalget indstiller, at stiftsrådet drøfter støtte til bogudgivelser generelt.
Stiftsrådet gav afslag, da det falder uden for stiftsrådets politik for bogudgivelser.
5.2. Fra Jørgen Demant (bilag 5.2)
Støtte til ”Epistel – variationer over åbning af teksten” 
Ansøgt om 7.000 kr. 
Forretningsudvalget indstiller, at stiftsrådet drøfter støtte til bogudgivelser generelt.
Stiftsrådet gav afslag, da det falder uden for stiftsrådets politik for bogudgivelser.
5.3. Fra sp. Erik Søndergård (bilag 5.3)
”Folkekirken på småbørnsmesse og bryllupsmesse”
Ansøgt om 156.000 kr. 
Forretningsudvalget indstiller, at stiftsrådet bevilger 80.000 kr.
Erik Søndergaard uddybede ansøgningen og forlod derefter mødet.
Stiftsrådet bevilgede 100.000 kr.
5.4. Fra sp. Lene Wagner (bilag 5.4)
”Efteruddannelse i sjælesorg v. cand. theol. Bent Falk”
Ansøgt om 25.200 kr. 
Forretningsudvalget indstiller, at stiftsrådet bevilger 25.200 kr.
Stiftsrådet bevilgede 25.200 kr.
5.5. Fra mgh. medl. Sct Pauls Kirk, Annette B. Vestergaard
”Kursus i Arkæologisk og historisk baggrundsbelysning af prædiketekster”
Ansøgt om 7.500 kr.
Stiftsrådet gav afslag, da ansøgningen falder uden for stiftsrådets formål.

6. BESLUTNING: Tilretning af stiftsrådets bevillingspolitik til bogudgivelser (10 min.)
Stiftsrådet bedes drøfte, om stiftsrådets bevillingspolitik til bogudgivelser skal tilrettes. (bilag 6.1)
Provst Esben Andersen foreslog følgende formulering:
Stiftsrådet støtter ikke bogudgivelser, med mindre udgivelsen har ganske særlig relevans eller udviklingsperspektiv for Aarhus Stift.
Stiftsrådet besluttede at ændre politikken i henhold til ovenstående sætning.
Stiftsadministrationen tilretter politikken.

7. BESLUTNING: Udkast til indhold til provstimode torsdag den 15. november 2018 
kl. 16-20 (10 min.) (bilag 7.1)
Forretningsudvalget indstiller, at stiftsadministrationen arbejder videre med henblik på at arrangere et provstimode i efteråret 2018.
Stiftsrådsmedlemmerne er velkomne til at deltage.
Indholdet kan være frivillighed og kommunikation eller folkekirkens udfordringer generelt set. 
Stiftsadministrationen arbejder videre.

8. ORIENTERING: Orientering fra formanden (5 min.)
8.1. Konference ”Vi af samme sind” den 7.-8. maj 2018, Helle R. Hørby deltager (bilag 8.1)
8.2. Seminar “Reformation in Progress – The Relevance of Reformation today” for lægpersoner i Wittenberg 9.-18. august 2018 (bilag 8.2)
8.3. Konference ”Teologi og ledelse” den 20.-22. november 2018, Niels Povlsgaard deltager (bilag 8.3)
8.4. Forretningsudvalget har bevilliget sp. Erik Søndergård 19.250 kr. til delprojeket ”småbørnsmessen Børnebazar” 28-29. april 2018 (bilag 8.4) 
8.5. Fra Haderslev Stift om fælles stiftsrådsmøde 27. oktober 2018, anmodning om input til succeshistorier (bilag 8.5)
8.6. Fra Folkekirke & Religionsmøde – Årsberetning og rapport fra Tænketank om kirkelige handlinger – i et samfund med forskellige religioner og livstydninger (bilag 8.6)
Orienteringerne blev taget til efterretning.

9. ORIENTERING: Orientering fra provst Esben Andersen om reformationsjubilæet (15 min.) (bilag 9.1)
Orienteringen blev taget til efterretning.

10. ORIENTERING: Orientering fra stiftsudvalgene m.m. (10 min.)
10.1. Det mellemkirkelige Stiftsudvalg (bilag 10.1)
10.1.1. Folkekirkens Mellemkirkelige Råd 
Fra Folkekirkens Mellemkirkelige Råd
              publikation: Én tro, én dåb, én nåde (bilag 10.1.1)
Protokol fra møde den 5. april 2018 (bilag 10.2.2)
10.1.2. Danske kirkers Råd
Rapport samt invitation til årsmøde (bilag 10.1.2)
10.2. Stiftsudvalget om Folkekirken som Attraktiv Arbejdsplads (bilag 10.2)
(til den 8. februar 2020)
10.3. Stiftsudvalget om kommunikation
(til den 8. oktober 2018)
Intet nyt.
10.4. Stiftsudvalget for diakoni (bilag 10.4)
(til den 8. februar 2019) 
Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning.

11. ORIENTERING: Orientering fra råd m.m. (10 min.)
11.1. Stifternes Kapitalforvaltning
Referaterne samt seneste rapportering af kapitalforvaltningen kan ses på Aarhus Stifts hjemmeside.
11.2. Fællesfondens Budgetsamråd 
Møde afholdt i marts måned, referat udsendes når det foreligger fra Kirkeministeriet
11.3. Folkekirkens Nødhjælps Råd
Referat fra mødet foreligger først i uge 22.
Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning.

12. ORIENTERING: Eventuelt. (5 min.)
12.1. Møder i 2018
Forretningsudvalgets møder er fra kl. 09.00 – 10.30 og afholdes i Aarhus Bispegård.
Stiftsrådets møder er fra kl. 16.00 – 20.30 (kaffe fra 15.30) og afholdes i Aarhus Bispegård.
Torsdag den 16. august 2018 (forretningsudvalget)
Torsdag den 30. august 2018 (stiftsrådet)
Tirsdag den 2. oktober 2018 (forretningsudvalget)
Tirsdag den 30. oktober 2018 (stiftsrådet)
12.2. Forslag til oplæg
12.2.1. Det faldende dåbstal (rapportens afsnit om anbefalinger, evt. hente inspiration fra konference i Haderslev)
12.2.2. Kirkens økumeniske dialog
12.2.3. Skole- Kirke samarbejdet
12.2.4. Flygtninge- og asylsituationen
12.2.5. Repræsentant fra stiftsudvalgene og rådene
Forretningsudvalget foreslår, at Stiftsudvalg om konference for gymnasieelever om Tro og Viden deltager på det kommende møde med oplæg.
Stiftsrådet tog orienteringerne til efterretning.
12.3. Stiftsmenighedsrådsstævne
Det blev foreslået, at der afholdes stiftsmenighedsrådsstævne i samarbejde med biskoppen, distriktsforeningen og landsforeningen af menighedsråd.