Beslutningsprotokoller
Stiftsrådsmøde den 25. august 2016

Stiftsrådsmøde den 25. august 2016

Beslutningsprotokol fra 11. møde i Stiftsrådet i Aarhus Stift
torsdag, den 25. august 2016 på Diakonhøjskolen

Fraværende stiftsrådsmedlemmer og øvrige mødedeltagere:
Stiftskasserer Pouli Pedersen
Ulrik Becker Nissen, Aarhus Universitet
Martin Pedersen, Folkekirkeinfo

Deltagere fra stiftsadministrationen:
Stiftskontorchef Jette Madsen
Stiftsfuldmægtig Pernille Lystbæk (referent)

Øvrige mødedeltagere:
Martin Høybye, Folkekirkeinfo
Bo Grünberger, Folkekirkeinfo

Formand Jørgen Bækgaard bød velkommen, herunder særligt Georg Kjeldsen, der deltager for første gang, og til Leif Holm, der er retur fra orlov.

Der blev sunget nr. 484 i Den Danske Samlebog ”Du, som vejen er og livet”.

1.           ORIENTERINGSPUNKT:   Orientering fra provstierne.

Hobro-Mariager, Anders Jørgen Lundsberg
Randers Nordre, Per Bøje Rasmussen
Randers Søndre, Hanna D.A. Broadbridge
Norddjurs, Karin Skouboe
Stiftsrådsmedlemmerne orienterede.

 

2.           BESLUTNINGSPUNKT:    Godkendelse af dagsorden.
Pkt. 4 ændres fra beslutningspunkt til orienteringspunkt.
Dagsorden godkendt.

 

3.           ORIENTERINGSPUNKT/BESLUTNINGSPUNKT:    Økonomi, herunder:

3.1.      Afgørelser truffet af biskoppen som forretningsfører (bilag 1a)
Formand Jørgen Bækgaard orienterede.

3.2.      Afgørelser truffet af forretningsudvalg og stiftsråd (bilag 1b)
Formand Jørgen Bækgaard orienterede.
Georg Kjeldsen spurgte ind til en eventuel bevilling til Church of love, som forretningsudvalget drøftede på møde den 16. august 2016. Biskoppen orienterede om baggrunden for behovet for yderligere oplysninger. En eventuel bevilling er ikke nødvendigvis begrænset til 4.000 kr.

3.3.      Udgifter afholdt af det mellemkirkelige stiftsudvalg (bilag 1c)
Formand Jørgen Bækgaard orienterede.

3.4.      Stiftsmidlernes forvaltning og status (bilag 1d)

Formand Jørgen Bækgaard orienterede.

3.5.      Lånebevillinger (bilag 1e)

Tom Ebbe Jakobsen forespurgte en oversigt over alle lån. Dette medtages på næste møde.

3.6.      Budgetopfølgning for stiftsbidraget (bilag 1f)

Stiftskontorchef Jette Madsen orienterede om aflysning af kurset personlig planlægning samt ændring af strukturen for stiftscentralen.

Forretningsudvalget er opmærksomt på de beløb, der overføres. Målet er ikke at lave opsparing.

3.7.      Fastlæggelse af rammen for det bindende stiftsbidrag for 2018 (bilag 1g)
Forretningsudvalgets indstilling: 2,4 mio. kr.
Stiftskontorchef Jette Madsen orienterede. Det er alene beløbet (rammen), der fastsættes og ikke procentsatsen.
Hanna Broadbridge bemærkede, at mellemkirkeligt stiftsudvalg ønsker rammen for udvalget opsat til 200.000 kr.
Provst Esben Andersen bemærkede, at der er plads til at lave et underskud 2017 og 2018, idet der er et stort overskud.
Stiftsrådet fastlagde rammen som indstillet.

4.           ORIENTERINGSPUNKT:   Høringer:

4.1.      Imanloven (bilag 2a)

4.2.      Lignings- og udlejningsloven

4.3.      Ægteskabsloven (bilag 2b)
Biskoppen orienterede om baggrunden for høringssvarene.

 

5.           BESLUTNINGSPUNKT:    Ansøgninger:

5.1.      DinTro-MinTro (bilag 3a)
Besøg i efteråret
Ansøgt om 50.000 kr.
Forretningsudvalgets indstilling: 50.000 kr.
Tom Ebbe Jakobsen efterspurgte en egentlig økonomisk oversigt. Han bemærkede derudover, at der er tale om et Aarhus-projekt, som bør udbredes til hele stiftet.

Stiftsrådet bevilgede det ansøgte beløb.

 

6.           BESLUTNINGSPUNKT:    Strukturen for stiftsudvalgene, herunder indkomne høringssvar fra udvalgene m.v.

6.1.         Religion, samfund og kirke (bilag 4a)
Stiftsrådet drøftede høringssvaret, herunder at folkekirken bør have en strategi for religionsmødet.
Udvalget ophører pr. 31. december 2016.
Stiftsrådet vil anmode udvalget om at udarbejde en strategi, som kan fremlægges på stiftsrådsmødet i februar måned.
Stiftsrådet besluttede at oprette et ad hoc udvalg for DinTro-MinTro, såfremt DinTro-MinTro er interesseret heri.

6.2.         Diakoni og sjælesorg (bilag 4b)

Stiftsrådet drøftede høringssvaret, herunder de forslåede fire permanente udvalg med ad hoc opgaver.
Stiftsrådet overvejede at oprette et ad hoc udvalg, som laver en kortlægning og beskrivelse af diakonale tiltag. Stiftsrådet vil træffe beslutning herom på stiftsrådsmødet i oktober.

6.3.         Udvalget vedr. Aarhus Stift som Grønt Stift (bilag 4c)
Udvalget ophører pr. 31. december 2016. Arbejdet med grøn kirke overlades til det lokale.

6.4.         Oplæg fra domprovsten for Aarhus Domprovsti (bilag 4d)
Til orientering.

 

7.           BESLUTNINGSPUNKT:    Konference den 7. -8. oktober 2016 (bilag 5a)

Frist for tilmelding til Aarhus Stift den 26. september 2016.
Programmet blev godkendt.

 

8.           BESLUTNINGSPUNKT:    Forslag til mødedatoer i 2017
1. Forretningsudvalgsmøde tirsdag den 24. januar
1. Stiftsrådsmøde onsdag den 8. februar i Balle
2. Forretningsudvalgsmøde tirsdag, den 9. maj
2. Stiftsrådsmøde tirsdag, den 23. maj
3. Forretningsudvalgsmøde tirsdag, den 22. august
3. Stiftsrådsmøde tirsdag, den 5. september
4. Forretningsudvalgsmøde tirsdag, den 3. oktober
4. Stiftsrådsmøde onsdag, den 12. oktober.

Mødedatoerne blev godkendt.

 

9.           ORIENTERINGSPUNKT:   Orientering fra biskoppen.
Se pkt. 4.

 

10.        ORIENTERINGSPUNKT:   Orientering fra formanden.

10.1.   Aarhus Nordre Provsti har den 3. maj 2016 oplyst, at provstiudvalget ikke ønsker et udfyldningsvalg til besættelse af Peder Kjærgaards plads som menighedsrepræsentant i Stiftsrådet i Aarhus Stift. Provstiudvalgets begrundelse er, at stiftsrådets resterende funktionsperiode er relativ kort i forhold til, at der skal vælges nye medlemmer.
Stiftsrådet har taget det til efterretning, men beklager provstiudvalgets beslutning.

10.2.   Invitation til fælles stiftsrådsmøde den 17. september 2016 i Helsingør (bilag 6a)
Formand Jørgen Bækgaard orienterede.

10.3.   Rapport fra “Konference for kristne og muslimske ledere i Danmark 2015”. Rapporten kan også downloades på www.religionsmoede.dk (bilag 6b)
Formand Jørgen Bækgaard orienterede.

 

11.        BESLUTNINGSPUNKT:    Kommunikation (bilag 7a)

Forretningsudvalgets indstilling:

·       opsigelse af de to kontrakter snarest muligt og
·       oprettelse af et ad hoc udvalg om kommunikation.

Martin Høybye og Bo Grünberger gik uden for døren under punktets behandling.
Stiftsrådet vurderede ikke, at bestyrelsesmedlemmerne Hanna Broadbridge og Erik Søndergård var inhabile i stiftsrådets beslutning, og de deltog derfor i drøftelsen og beslutningen.
Biskoppen orienterede om baggrunden for indstillingen.

Stiftsrådet drøftede indstillingen, herunder om udarbejdelse af en analyse for behovet.
Stiftsrådet traf beslutning som indstillet.
12.        ORIENTERINGSPUNKT:   Orientering fra stiftsudvalgene m.m.

Drøftelse på grundlag af skriftlig orientering fra stiftsudvalgene

12.1.   Det mellemkirkelige Stiftsudvalg (bilag 8a)
Hanna Broadbridge uddybede om besøget fra Hong Kong.

12.1.1.      Folkekirkens Mellemkirkelige Råd

12.1.2.      Danske kirkers Råd

12.2.   Stiftsudvalget for Diakoni og Sjælesorg
Se bilag 4b.

12.3.   Stiftsudvalget vedrørende Unge og Kirke
Ingen tilbagemelding.

12.4.   Stiftsudvalget vedrørende Religion, Samfund og Kirke, herunder DinTro-MinTro
Se bilag 4a.

12.5.   Stiftsudvalget vedrørende Aarhus Stift som Grønt Stift
Se bilag 4c.

12.6.   Stiftsudvalget om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads
Ingen tilbagemelding.

 

13.        ORIENTERINGSPUNKT:   Orientering fra råd m.m.

Drøftelse på grundlag af skriftlig orientering fra rådene mm.

13.1.   Stifternes Kapitalforvaltning

Jørgen Lundsberg oplyste, at der blev afholdt møde i tirsdags. Jørgen Lundsberg henviste i øvrigt til bilaget under bilag 1d.

13.2.   Fællesfondens Budgetsamråd (bilag 9a)

Tom Ebbe Jakobsen orienterede. Stiftsrådet drøftede referatet.

13.3.   Folkekirkens Nødhjælps Råd (bilag 9b)

Ingen bemærkninger.

 

14.        ORIENTERINGSPUNKT:   Eventuelt.

14.1.   Forslag til oplæg

14.1.1.      Kirkens økumeniske dialog

14.1.2.      Supervision

14.1.3.      Den fremtidige læreruddannelse

14.1.4.      Skole- Kirke samarbejdet

14.1.5.      Kirkens sociale ansvar

14.1.6.      Kristen- islamisk dialog

14.1.7.      Kommunikation

14.1.8.      Stiftsdag i sammenhæng med landemode

14.1.9.      Kirken på landet

14.1.10.  Præstemangel

14.1.11.  Flygtninge- og asylsituationen

14.1.12.  Det faldende dåbstal (rapportens afsnit om anbefalinger)

14.1.13.  Post doc. projektet om frivillighed
Ingen bemærkninger.