Beslutningsprotokoller
Stiftsrådsmøde den 23. maj 2017

Stiftsrådsmøde den 23. maj 2017

Beslutningsprotokol fra 14. møde i Stiftsrådet i Aarhus Stift tirsdag, den 23. maj 2017 på Diakonhøjskolen

Fraværende stiftsrådsmedlemmer og øvrige mødedeltagere:
Lis Glibstrup
Ruth Wegeberg Christensen
Ulrik Becker Nissen, Aarhus Universitet

Deltagere fra stiftsadministrationen:
Stiftskontorchef Jette Madsen
Stiftsfuldmægtig Pernille Lystbæk (referent)

  

Formand Jørgen Bækgaard bød velkommen, herunder særligt til oplægsholderne.

Der blev sunget nr. 724 i Højskolesangbogen ”Solen stråler over vang”.

                            

1. BESLUTNING: Godkendelse af dagsorden

Pkt. 4.1. tilrettes, sådan det fremgår, at næste magasin udsendes i foråret 2018.

 

2. ORIENTERING: Økonomi: (10 min.)

 1. Afgørelser truffet af biskoppen som forretningsfører. 
 2. Afgørelser truffet af forretningsudvalg og stiftsråd.
 3. Udgifter afholdt af det mellemkirkelige stiftsudvalg. 
 4. Stiftsmidlernes forvaltning og status
  Tom Ebbe Jakobsen forespurgte, om menighedsrådets og provstiudvalgenes frie midler kunne stå i stiftsmidlerne. Stiftskontorchef Jette Madsen opfordrede Tom Ebbe Jakobsen til at rette henvendelse til Landsforeningen for Menighedsråd for at bære det videre i systemet, hvis dette er et ønske. Det kan muligvis være konkurrenceforvridende i forhold til bankerne.
 5. Lånebevillinger. 
 6. Budgetopfølgning for stiftsbidraget. 
 7. Indledende budgetdrøftelser på baggrund af ønsker fra udvalgene.
  Der er ingen ønsker indkommet.

Orienteringer taget til efterretning.

 

3. BESLUTNING: Økonomi: godkendelse af stiftsudvalgenes regnskab 2016 (10 min.)

 1. Det mellemkirkelige Stiftsudvalg.
  Godkendelse af regnskab. 
  Hanna Broadbridge oplyste, at regnskabet er trukket af bogholderen i stiftsadministrationen grundet ferie.
  Regnskab godkendt.
 2. Stiftsudvalget om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads.
  Godkendelse af regnskab. 
  Regnskab godkendt.
 3. Stiftsudvalget om kommunikation.
  Der har ikke været afholdt udgifter i 2016.
 4. Stiftsudvalget for DinTro-MinTro.
  Godkendelse af regnskab. 
  Regnskab godkendt.
 5. Stiftsudvalget for diakonitopmøde
  Der har ikke været afholdt udgifter i 2016.

 

4. BESLUTNING: Økonomi: (5 min.)

 1. Folk&Kirke
  Der er udsendt et papir-eksemplar af Folk&Kirke til hvert stiftsrådsmedlem og kan også ses på Kirken i Østjylland.
  Stiftsrådet bedes tage stilling til, om stiftsrådet ønsker et magasin udgivet igen til foråret 2018.
  Biskoppen orienterede om forløbet for magasinet. Magasinet er ikke rettet mod menighedsråd, men for folk uden for ”kredsen” (ekstern kommunikation).
  Stiftsrådet har i foråret 2017 købt 1.000 eksemplarer for 10 kr. stykket, i alt 10.000 kr. Der er ikke medregnet udgifter til udvikling. Der er lagt GoCards (postkort) om magasinet på caféer i Aarhus. Hvert provsti har derudover hver ca. fået 40 eksemplarer.
  Der er endnu ingen evaluering på forløbet.
  Stiftsrådet drøftede magasinet, herunder ønsket om yderligere indflydelse og mere rettet mod Aarhus Stift. Der er også muligheder for at lægge magasinet ud på netaviser.
  Stiftsrådet besluttede at købe magasinet igen for foråret 2018.
 2. Årbog
  Stiftsrådet bedes tage stilling til, om årbogen bør udgå.
  Der er tale om en bog rettet mod menighedsrådene (intern kommunikation).
  Stiftsrådet drøftede årbogen, herunder muligheden for at gøre årbogen elektronisk. Stiftskontorchefen gjorde opmærksomt på, at der vil være udgifter til udvikling af artikler m.v., selvom den bliver elektronisk. Stiftsrådet bør derfor overveje, hvem der skal afholde udgifterne hertil. Det er for sent at udgive årbogen i 2017 i den nuværende form.
  Biskoppen oplyste, at stiftsudvalget for kommunikation vil drøfte årbogen på møde den 31. maj 2017.
  Stiftsrådet besluttede at lade stiftsudvalget for kommunikation lave indstilling til stiftsrådet om årbogens udgivelse evt. i en ny form. Indstillingen udsendes til forretningsudvalgets til afgørelse i løbet af juni måned.

 

5. BESLUTNING: Ansøgninger: (15 min.)

 1. Stiftsudvalget for DinTro-MinTro 
  Tilskud på 100.000 kr. samt løn til projektkoordinator på 100.000 kr. årligt.
  Ansøgt om 200.000 kr.
  FU indstilling: afslag.
  Stiftsrådet gav afslag.
 2. Studenterpræst Jens Munk på vegne af Tine Holst Agerskov 
  Uddannelse i ACT samtaleteknik og kommunikation.
  Ansøgt om 24.995 kr. + moms.
  FU indstilling: afslag.
  Stiftsrådet gav afslag.
 3. Trine Hammershøy 
  Projekt MindU - Det Sociale Netværk.
  Ansøgt om ca. 50.000 kr.
  FU har anmodet om yderligere oplysninger.
  Stiftsadministrationen har på udsendelsestidspunktet ikke modtaget yderligere oplysninger.
  Stiftsrådet kan ikke tage stilling på det foreliggende grundlag. Ansøgningen kan behandles på ny, hvis stiftsrådet modtager yderligere oplysninger.
 4. Biskop Henrik Wigh-Poulsen. 
  Støtte til prædikenbeskrivelse i Aarhus Stift.
  Ansøgt om 31.800 kr. for 2017 til internatkurset og 7.500 kr. for 2018 til 5 kursusdage.
  FU indstilling: bevilling.
  Biskoppen forlod lokalet under ansøgningens behandling.
  Stiftsrådet bevilgede det ansøgte beløb.
 5. Syng Nyt ved Morten Skovsted 
  Arbejdet med børnesalmer samt en udvidelse af Salmedatabasen.
  Ansøgt om 15.000 kr.
  Stiftsrådet gav den 2. december 2014 bevilling på 25.000 kr. til sangdatabasen SyngNyt.
  Stiftsrådet gav den 12. august 2016 afslag på støtte til udgivelse af Salmebogens Lutherske salmer.
  FU indstilling: bevilling.
  Stiftsrådet bevilgede det ansøgte beløb.

 

6. BESLUTNING: Øvrigt: (10 min.)

 1. Antal optagelser på teologistudiet.
  Stiftsrådet drøftede på stiftsrådsmøde den 2. februar 2017 i forbindelse med orientering fra Stiftsudvalget om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads ved Erik Søndergård, om stiftsrådet havde en holdning til antal optagelser på teologistudiet. Punktet skulle medtages på dette møde som et beslutningspunkt.
  Stiftsrådet bedes tage stilling til, om stiftsrådet skal sende sin holdning til spørgsmålet til Undervisningsministeriet.
  Biskoppen orienterede om:

  - reglerne for dimensionering, dobbeltuddannelse samt fremdriftsreformen, der alle rammer folkekirken.
  - § 2- ansættelser.

  Biskopperne har rettet henvendelse til forskningsminister Søren Pind om problematikken.
  Stiftsrådet drøftede emnet. Stiftsrådet er bekymret for dimensioneringen med 53 dimittender (dimittendordningen). Der bør løsnes op for den forslåede ordning. Den nuværende normering på 80 bør fastholdes.
  Stiftsadministrationen udarbejder udkast til henvendelse til forskningsministeren, som sendes til forretningsudvalgets godkendelse.
 2. Stiftsrådets fokusområder. 
  Stiftsrådet bedes tage stilling til, om stiftsrådets fokusområder (pkt. 1g) i retningslinjer for økonomisk støtte til ansøgninger skal opdateres en gang årligt.
  Stiftsrådet godkendte, at fokusområderne opdateres en gang årligt.

 

7. ORIENTERING: Høringer (5 min.)

 1. Cirkulære om førelse af folkekirkens ministerialbøger i den elektroniske kirkebog og om udfærdigelse af attester og udskrifter m. v. 
  Orientering taget til efterretning.
 2. Betænkning 1564- En samlet lovregulering om andre trossamfund end folkekirken. 
  Orientering taget til efterretning.
 3. Betænkning 1567- Menighedsrådsvalg i fremtiden.
  Stiftsadministrationen medtager en bog i fysisk form til stiftsrådsmødet.
  Forretningsudvalget udarbejder et forslag til høringssvar. Punktet medtages på kommende møde som et beslutningspunkt.

 

8. ORIENTERING: Orientering fra biskoppen (5 min.)

 1. Mobberapport.
  Biskoppen opfordrede til, at menighedsrådene diskuterer mobning på arbejdspladsen.
 2. Overvejelser om flytning af provstestilling i Randers Nordre Provsti.
  Biskoppen sendte forslag til strukturændringer for provstens stilling i høring ved Dronningborg-Gimming Pastorat og Spentrup-Gassum-Asferg Pastorat med kopi til provstiets øvrige pastorater, præster og menighedsråd. Der kom mange høringssvar.
  Biskoppen har truffet afgørelse.
 3. Biskoppernes dannelseskonference.
 4. Projekt kirke i byen.
  Der er slået en stillings op for en Ph.D., der deles mellem stiftet, kommunen og universitetet.

Orienteringerne blev taget til efterretning.


9. ORIENTERING: Orientering fra formanden (5 min.)

 1. Sognepræst Morten Skovsted om salmedatabasen i forbindelse med SyngNyt. 
  Der er tale om orientering om brev til Bertel Haarder og ikke en ansøgning.
 2. Kristent-Muslimsk Samtaleforums rapport fra "Konference for kristne og muslimske ledere i Danmark 2016" . Rapporten kan ses på Folkekirke&Religionsmøde
 3. Udgivelse af bogen ”95 nye teser”, som stiftsrådet har støttet med 10.000 kr.
  En bog medtages på stiftsrådsmødet.

Orienteringerne blev taget til efterretning.


10. ORIENTERING: Orientering fra stiftsudvalgene m.m. (10 min.)

 1. Det mellemkirkelige Stiftsudvalg 
  - Folkekirkens Mellemkirkelige Råd. Intet nyt
  - Danske kirkers Råd. Intet nyt.
 2. Stiftsudvalget om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads Rapport om tiltrækning og fastholdelse af præster (til den 3. maj 2018)
 3. Stiftsudvalget om kommunikation (til den 8. oktober 2018)
 4. Stiftsudvalget for DinTro-MinTro (til den 8. februar 2019)
 5. Stiftsudvalget for diakonitopmøde (til den 8. februar 2019)

Orienteringerne blev taget til efterretning.

 

11. ORIENTERING: Orientering fra råd m.m. (5 min.)

 1. Stifternes Kapitalforvaltning 
 2. Fællesfondens Budgetsamråd 
 3. Folkekirkens Nødhjælps Råd
  Ingen tilbagemelding.

Orienteringerne blev taget til efterretning.


12. ORIENTERING: Orientering fra provstierne (45 min.)

Marianne Rolander, Aarhus Søndre Provsti                                             Alexander A.J.J. Holst, Horsens Provsti
Georg Hoxer Kjeldsen, Aarhus Domprovsti

Orienteringerne blev taget til efterretning.

 

13. ORIENTERING: Eventuelt: (5 min.)

 1. Møder i 2017
  Tirsdag, den 5. september 2017 (provst Esben Thusgård holder oplæg om projekt kirken i byen)
  Onsdag, den 11. oktober 2017
  Forslag til møder i det næste stiftsråd udsendes med dagsordenen i september måned.
 2. Forslag til oplæg
  - Post.doc. projekt om frivillighed i folkekirken af Birgitte Graakjær Hjorth (slutdato 31. august 2018)
  - Projekt kirken i byen ved provst Esben Thusgård
  - Repræsentant fra stiftsudvalgene
  - Kirkens økumeniske dialog
  - Skole- Kirke samarbejdet
  - Kirken på landet
  - Flygtninge- og asylsituationen
  - Det faldende dåbstal (rapportens afsnit om anbefalinger)