Beslutningsprotokoller
Stiftsrådsmøde den 11. februar 2016

Stiftsrådsmøde den 11. februar 2016

Beslutningsprotokol fra 09. møde for Stiftsrådet i Aarhus Stift
torsdag, den 11. februar 2016 på Diakonhøjskolen

Fraværende stiftsrådsmedlemmer og andre:
Jens Hede Jensen
Peder Kjærgaard
Karin Anette Steen (suppleant for Leif Valdemar Holm)
Ulrik Becker Nissen, Aarhus Universitet

 

Deltagere fra stiftsadministrationen:
Stiftskontorchef Jette Madsen
Stiftskasserer Leif Kristensen
Stiftsfuldmægtig Pernille Lystbæk (referent)

 

Øvrige mødedeltagere:
Martin Høybye, Folkekirkeinfo
Bo Grünberger, Folkekirkeinfo
Martin Pedersen, Folkekirkeinfo

 

Formand Jørgen Bækgaard bød velkommen. En særlig velkommen til center- og afdelingsleder i Aarhus ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Birgitte Graakjær Hjorth.

Der blev sunget nr. 31 i Den Danske Samlebog ”Til himlene rækker din miskundhed, Gud”.

 

1.           ORIENTERINGSPUNKT:   Oplæg fra center- og afdelingsleder i Aarhus ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter Birgitte Graakjær Hjorth om Post.Doc.-projektet ”Frivillighed i folkekirken”.

Birgitte Graakjær Hjorth fortalte om baggrunden for projektet og gav en status. Der blev udleveret en oversigt over frivillige, rekruttering, fastholdelse og organisering/rammer.

 

2.           BESLUTNINGSPUNKT:     Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden blev godkendt.

 

3.           ORIENTERINGSPUNKT:   Ændring af mødedatoerne for 2016

1. Forretningsudvalgsmøde den 2. februar 2016

1. Stiftsrådsmøde den 11. februar 2016

2. Forretningsudvalgsmøde den 20. april 2016

2. Stiftsrådsmøde den 3. maj 2016

3. Forretningsudvalgsmøde den 16. august 2016

3. Stiftsrådsmøde den 25. august 2016

4. Forretningsudvalgsmøde den 28. september 2016

4. Konference fredag/lørdag, den 7. -8. oktober 2016 på Hotel Opus, Horsens

Orientering blev taget til efterretning.

 

4.           ORIENTERINGSPUNKT/BESLUTNINGSPUNKT:     Økonomi, herunder:

4.1.      Afgørelser truffet af biskoppen som forretningsfører (bilag 1a)
Stiftskasserer Leif Kristensen orienterede.
Orientering blev taget til efterretning.

4.2.      Afgørelser truffet af forretningsudvalg og stiftsråd (bilag 1b)
Stiftskasserer Leif Kristensen orienterede.
Orientering blev taget til efterretning.

4.3.      Udgifter afholdt af det mellemkirkelige stiftsudvalg (bilag 1c)
Orientering blev taget til efterretning.

4.4.      Stiftsmidlernes forvaltning og status (bilag 1d + bilag 1e)
Stiftskasserer Leif Kristensen orienterede. Der blev udleveret resultatopgørelse og balance for stiftsmidler for 2015.
Orientering blev taget til efterretning.

4.5.      Regnskab for stiftsbidraget 2015 (bilag 1f)
Stiftskasserer Leif Kristensen orienterede.
Orientering blev taget til efterretning.

4.6.      Fuldmagt til formanden til underskrift af årsregnskabet og årsrapporten
Stiftsrådet gav fuldmagt til formanden.

4.7.      Fastsættelse af ind- og udlånsrenten for 2017 (bilag 1g + 1g1)
Stiftsrådet drøftede forslagene til ind- og udlånsrenten. Der blev stemt om forslagene. 5 stemte for forslag 1. 11 stemte for forslag 2.
Udlånsrenten blev fastsat til 2,00 %
Indlånsrenten blev fastsat til 0,75 %

4.8.      Fastsættelse af rammen for det bindende stiftsbidrag for 2017 (bilag 1h)
Stiftsrådet drøftede formuleringen af brevet om forventning til renteafkast. Esben Andersen efterlyste en begrundelse for stigningen i stiftsbidraget.
Hanna Broadbridge opponerede mod nedsættelsen af tilskud til Det Mellemkirkelige Stiftsudvalg fra 200.000 kr. til 160.000 kr.

4.9.      Vedtagelse af ny politik for lån i stiftsmidlerne samt frigivelse heraf i Aarhus Stift (bilag 1i)
Fremgangsmåden ved frigivelse af stiftsmidler er tilføjet i lånepolitikken, sådan at frigivelse af stiftsmidler håndteres på samme måde som lån i stiftsmidler. Den nye tekst er fremhævet med kursiv i dokumentet.
Ny politik blev godkendt.

 

5.           ORIENTERINGSPUNKT/BESLUTNINGSPUNKT:     Orientering fra biskoppen.

Biskoppen indledte med en orientering om de første måneder som biskop, herunder folkekirkens udfordringer med præstemangel og storbyer i vækst. Erik Søndergård udleverede en brochure om arbejdet som præst.

5.1.      Kommunikation
Biskoppen og provsterne har aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på stiftets behov for kommunikation, og hvordan behovet bedst muligt kan opfyldes. Formand Jørgen Bækgaard, landprovst Annette Bennedsgaard og byprovst Esben Thusgård deltager i arbejdet.
Biskoppen orienterede. Folkekirkeinfos bestyrelse deltager også i drøftelserne.

5.2.      Udvalgsstruktur (bilag 2a + bilag 2a1)
Biskoppen og provsterne har drøftet den nuværende udvalgsstruktur under stiftsrådet. Biskoppen vil gerne sammen med stiftsrådet drøfte udvalgsstrukturen, og om der er behov for at revurdere den.
Biskoppen orienterede.
Stiftsrådet drøftede udvalgsstrukturen og stiftsrådets formål.
Stiftsrådet besluttede at omlægge stiftsudvalgene pr. 31/12 2016 i den nuværende struktur. Stiftsrådet vil arbejde frem mod at etablere ad hoc udvalg.

5.3.      Flygtninge og asylansøgere(bilag 2b)
Biskoppen har udarbejdet en ressourceoversigt i forhold til flygtningespørgsmålet og de tiltag, der tages andre steder i stiftet og rundt i landet.
Biskoppen orienterede om deltagelse i Haderslev Stiftsstævne.
Stiftsrådet drøftede nogle af problemstillingerne ved modtagelse af flygtninge og asylansøgere. Stiftsrådet kunne invitere til et møde med deltagere af menighedsrådsmedlemmer i stiftet, som arbejder på området.
Stiftsrådet vil anmode Stiftsudvalget for Religion, Samfund og Kirke om at arrangere en inspirationsdag.

5.4.      Landemode
Biskoppen har sammen med provsterne besluttet at afholde landemode den sidste onsdag i august måned (samme dag som landemodegudstjenesten).
Orientering taget til efterretning.

5.5.      Reformationsjubilæum (bilag 2c)
E-mail med orientering fra biskop emeritus Karsten Nissen af den 22. januar 2016

·       Stiftsrådet bedes træffe afgørelse om, hvorvidt udgifterne på 200-250.000 kr. til en fælles publikation kan tages af de fælles midler, som henligger i Aalborg Stift.
Forretningsudvalgets indstilling: godkendelse.
Stiftsrådet godkendte ansøgningen.

·       En samling af Luther-ord af Niels Henrik Arendt.

·       En kort tekst af biskop emeritus Karsten Nissen om, hvorfor vi markerer reformationsjubilæet.

Provst Esben Andersen og domprovst Poul Henning Bartholin orienterede om arbejdet med reformationsjubilæet, herunder om koncerter, foredragslister, roadshow, infostandere og det planlagte teaterstykke.
Hanna Broadbridge orienterede om arbejde i Randers vedrørende reformationen fokuseret på uge 40.
Ruth Christensen fortalte om besøg fra Sigurd Barreth.

5.6.      Kirken i byen
Biskoppen orienterede om udbygningen af Aarhus og kirkens rolle i den sammenhæng. Provst Esben Thusgård er blevet frikøbt 50 % for at stå for en undersøgelse af dette.
Stiftsrådet drøftede problemstillingen.

 

6.           ORIENTERINGSPUNKT:   Orientering fra formanden.

6.1.      Tilbagemelding fra møde mellem Folkekirkens mellemkirkelige Råd, stiftsråd og udvalg 5. til 6. februar 2016 på Vejle Center Hotel (bilag 3a)

6.2.      Fællesmøde for stiftsrådene i 2016 (bilag 3b)
Fællesmødet for stiftsrådene i 2016 bliver afholdt den 17. september 2016 i Roskilde Stift.

6.3.      Årsrapport fra pilgrimspræsten (bilag 3c)
Formanden orienterede.
Orientering blev taget til efterretning.

 

7.           BESLUTNINGSPUNKT:     Orientering fra provstierne (bilag 4).

Forslag til forløb for orienteringen vedlægges.

Punktet medtages fremover som punkt 1 på dagsordenen.

Stiftsrådet vedtog det forslåede forløb for orienteringer fra provstierne.

 

8.           ORIENTERINGSPUNKT:   Orientering fra stiftsudvalgene m.m.

Drøftelse på grundlag af skriftlig orientering fra stiftsudvalgene

8.1.      Det mellemkirkelige Stiftsudvalg (bilag 5a)
Invitation til multietnisk inspirationskonference den 11.-12. marts 2016 i Fredens Kirke, København. (bilag 5b)

8.1.1.         Folkekirkens Mellemkirkelige Råd
Nyhedsbrev oktober 2015
https://intranet.kirkenettet.dk/nyheder/AAR/Sider/Nyhedsbrev1028-1765.aspx
Nyhedsbrev november 2015
https://intranet.kirkenettet.dk/nyheder/AAR/Sider/Nyhedsbrev-november2015-fra-Folkekirkens-Mellemkirkelige-Raad.aspx
Nyhedsbrev december 2015
https://intranet.kirkenettet.dk/nyheder/AAR/Sider/Nyhedsbrev-december-2015-fra-Folkekirkens-Mellemkirkelige-Raad.aspx

8.1.2.         Danske kirkers Råd
Ingen tilbagemelding

8.2.      Stiftsudvalget for Diakoni og Sjælesorg
Ingen tilbagemelding.

8.3.      Stiftsudvalget vedrørende Unge og Kirke
Ingen tilbagemelding.

8.4.      Stiftsudvalget vedrørende Religion, Samfund og Kirke, herunder DinTro-MinTro
(bilag 5d)

8.5.      Stiftsudvalget vedrørende Aarhus Stift som Grønt Stift
(bilag 5c)
Orienteringerne blev taget til efterretning.

 

9.           ORIENTERINGSPUNKT:   Orientering fra råd m.m.

Drøftelse på grundlag af skriftlig orientering fra rådene mm.

9.1.      Stifternes Kapitalforvaltning (bilag 6a)
Nyhedsbrev oktober 2015
https://intranet.kirkenettet.dk/nyheder/AAR/Sider/Stifternes-Kapitalforvaltning—nyhedsbrev-oktober-2015.aspx
Nyhedsbrev januar 2016
https://intranet.kirkenettet.dk/nyheder/AAR/Sider/Stifternes-Kapitalforvaltning—nyhedsbrev-januar-2016.aspx
Jørgen Lundsberg supplerede.

9.2.      Fællesfondens Budgetsamråd
Der har ikke været mødet i budgetsamrådet siden seneste stiftsrådsmøde.  Der intet nyt fra budgetsamrådet.
Budget for fællesfonden: http://www.km.dk/fileadmin/share/kursus/Budget_2016_-_Faellesfonden.PDF

9.3.      Folkekirkens Nødhjælps Råd (bilag 6b)
Orientering blev taget til efterretning.

 

10.        ORIENTERINGSPUNKT:   Eventuelt.

10.1.   Forslag til oplæg

10.1.1.      Kirkens økumeniske dialog

10.1.2.      Supervision

10.1.3.      Den fremtidige læreruddannelse

10.1.4.      Skole- Kirke samarbejdet

10.1.5.      Kirkens sociale ansvar

10.1.6.      Kristen- islamisk dialog

10.1.7.      Kommunikation

10.1.8.      Stiftsdag i sammenhæng med landemode

10.1.9.      Stiftsrådets rolle

10.1.10.  Kirken på landet

10.1.11.  Præstemangel

10.1.12.  Flygtninge- og asylsituationen

Der var ikke bemærkninger.