Beslutningsprotokoller
Stiftsrådsmøde 8. oktober 2016

Stiftsrådsmøde 8. oktober 2016

Referat fra 12. møde i Stiftsrådet i Aarhus Stift lørdag, den 8. oktober 2016 på Hotel Opus

Fraværende stiftsrådsmedlemmer og øvrige mødedeltagere:
Marianne Rolander
A. Jørgen Lundsberg
Leif Valdemar Holm
Steen Boye Jensen
Stiftskasserer Pouli Pedersen
Ulrik Becker Nissen, Aarhus Universitet

Deltagere fra stiftsadministrationen:
Stiftskontorchef Jette Madsen
Stiftsfuldmægtig Pernille Lystbæk (referent)

Formand Jørgen Bækgaard bød velkommen.

Der blev sunget nr. 754 i Den Danske Samlebog ”Se nu stiger solen”.

 

 

 1. ORIENTERINGSPUNKT: Oplæg fra provstierne

Jørgen Bækgaard, Skanderborg
Bjarne Funch Skipper, Odder
Provstierne orienterede.

 

 1. BESLUTNINGSPUNKT: Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt.

 

 1. BESLUTNINGSPUNKT: Valg af formand

Vælges blandt de læge medlemmer for et år af gangen.
Jørgen Bækgaard stillede op og blev valgt.

 

 1. BESLUTNINGSPUNKT: Valg af næstformand

Vælges blandt de læge medlemmer for et år af gangen.                                                      Lis Glibstrup stillede op og blev valgt.

 

 1. BESLUTNINGSPUNKT: Valg af gejstligt medlem til forretningsudvalget

Vælges blandt de gejstlige medlemmer for et år af gangen. Biskoppen kan ikke stille op.
Anders Tranholm-Bjerg stillede op og blev valgt.

 

 1. BESLUTNINGSPUNKT: Valg af repræsentant til fællesfondens budgetsamråd med virkning for 2017. Valget er gældende for et år.

Tom Ebbe Jakobsen stillede op og blev valgt.

 

 1. BESLUTNINGSPUNKT Kommunikation
 • Fastlæggelse af ramme for udgifter til kommunikation (bilag 1a)
  Stiftsadministrationen indstiller en budgetramme for resten af 2016 på 100.000 kr. til tilkøb af ydelser, samt en budgetramme for 2017 på 400.000 kr. fordelt med 200.000 kr. til oprettelse og drift af nye hjemmeside og 200.000 kr. til tilkøb af ydelser.
  Stiftsrådet godkendte stiftsadministrationens indstilling.
 • Stiftsudvalget om kommunikation
  Forslag til vedtægter (bilag 1b)
  Der er endnu ikke udpeget medlemmer til udvalget.
  Der skal vælges en repræsentant fra stiftsrådet til udvalget.
  Stiftsrådet tilføjede, at stiftsudvalget skal udarbejde et forslag til kommunikationspolitik.
  Antallet af medlemmer nedjusteres til 7 medlemmer.
  Antallet af stiftsrådsrepræsentanter blev opjusteret til 2.
  Vedtægterne blev derudover godkendt.
  Biskoppen orienterede om besøg fra Handpicked, som eventuelt kan anvendes i denne sammenhæng. Danmarks Kirkelige Mediecenter kan også være relevant.
  Biskoppen er medlem af udvalget.
  Erik Søndergård og Hanna Broadbridge stillede op og blev valgt som stiftsrådets repræsentanter i udvalget.

 

 1. ORIENTERINGSPUNKT/BESLUTNINGSPUNKT: Økonomi:
 • Afgørelser truffet af biskoppen som forretningsfører (bilag 2a)
  Ingen bemærkninger.
 • Afgørelser truffet af forretningsudvalg og stiftsråd (bilag 2b)
  Nogle af posterne omposteres til afgørelser truffet af biskoppen.
 • Udgifter afholdt af det mellemkirkelige stiftsudvalg (bilag 2c)
  Ingen bemærkninger.
 • Stiftsmidlernes forvaltning og status (bilag 2d)
  Stiftskontorchef Jette Madsen orienterede.
 • Lånebevillinger (bilag 2e)
  Lån nr. 203232 vedrører køb og renovering af kloster og ikke orgel. Lån nr. 202298 er muligvis betalt ud.
 • Budgetopfølgning for stiftsbidraget (bilag 2f)
  Ingen bemærkninger.
 • Fastlæggelse af budget for det bindende stiftsbidrag for 2017 (bilag 2g)
  Stiftsrådet overvejede, om der burde afsættes midler til de tre fokusområder, som stiftsrådet drøftede på gårsdagens møde (”Sparringspartner ekstern/intern”, ”Strategiske alliancer og forbindelser” samt ”Frivillig-uddannelse”).
  Esben Andersen foreslog, at der afsættes 200.000 kr. under konto 77 til frivillig-uddannelse.
  Tom Ebbe Jakobsen foreslog, at der i stedet blev afsat 400.000 kr. til nye aktiviteter.
  Lis Glibstrup foreslog, at der afsættes 200.000 kr. til nye initiativer, herunder til frivillig-uddannelsen.
  Stiftsrådet besluttede, at der blev afsat 400.000 kr. til nye initiativer, herunder til frivillig-uddannelsen.

 

 1. BESLUTNINGSPUNKT: Ansøgninger:
 • Stiftsudvalget for folkekirken som attraktiv arbejdsplads ved Erik Søndergård (bilag 3a)
  Uddannelsesmesse 2017
  Ansøgt om: 80.000 kr.
  Forretningsudvalgets indstilling: 80.000 kr.
  Stiftsrådet godkendte indstillingen.
 • Line Nilsson Ravn (bilag 3b)
  Master i Konfliktmægling på Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet
  Ansøgt om: 95.000 kr.
  Forretningsudvalgets indstilling: afslag
  Stiftsrådet godkendte indstillingen.
 • Sognepræst Gerda N. Jessen (bilag 3c)
  Lys, lyd, kulisser og lysdesign til reformationsfejringen ved Tvilum Kirke
  Ansøgt om: 73.495 kr.
  Forretningsudvalgets indstilling: afslag
  Stiftsrådet drøftede ansøgningen.
  Tom Ebbe Jakobsen bemærkede, at arrangementet vedrører hele stiftet og ikke kun Silkeborg Provsti.
  Esben Andersen bemærkede, at der kan være mulighed for at søge provstiet om midler.
  Lis Glibstrup forklarede, at der er tale om en prioritering.
  Tom Ebbe Jakobsen kunne ikke støtte indstillingen. Stiftsrådet godkendte indstillingen.
 • Grøn Kirke (bilag 3d)
  Fortsættelse af samarbejdet med Aarhus Stift for en 3-årig periode fra 2017 til 2019.
  Hvis stiftet går ind i samarbejdet, forpligter man sig i samarbejdsperioden på en årlig støtte på 20.000 kr.
  Forretningsudvalgets indstilling: afslag
  Stiftsrådet godkendte indstillingen.
 • Sognepræst Therese Strand Nielsen (bilag 3e) D-projekt “Tro, eksistens og moderskab” – en undersøgelse af præstens funktion blandt svangre og sundhedsprofessionelle i sundhedsvæsenets tilbud om svangreomsorg. Ansøgt om 200.000 kr. årligt i 3 år eller 66.000 kr. årligt i 2017-2020.
  Forretningsudvalgets indstilling: afslag
  Stiftsrådet drøftede ansøgningen, herunder hvor vigtigt et projekt det er. Der er imidlertid ikke økonomi til projektet. Der bør søges andre muligheder for støtte.
  Stiftsrådet godkendte indstillingen.
 • Esben Thusgård (bilag 3f) d.-projekt i relation til projekt Kirken i Byen Ansøgt om: 1.000.000 kr. fordelt over 3 eller 4 budgetår.
  Forretningsudvalgets indstilling: 1.000.000 kr. fordelt som følger:
  2017: 100.000 kr.
  2018: 333.000 kr.
  2019: 333.000 kr.
  2020: 233.000 kr.
  Stiftsrådet godkendte indstillingen.

 

 1. ORIENTERINGSPUNKT: Høringer/høringssvar:
 • Nedlæggelse af kirkegården ved Psykiatrisk Hospital, Risskov (bilag 4a)
  Biskoppen orienterede om status i sagen.
 • Høring om udkast til en ny “Bekendtgørelse om diæter m.v. til medlemmer af menighedsråd, provstiudvalg, budgetudvalg og stiftsråd m.v. samt til bygningskyndige deltagere i synsforretninger” (bilag 4b)
  Fyens Stift laver høringssvar på vegne af biskopperne.
  Tom Ebbe Jakobsen tog afstand fra forslaget, da kørselstaksten for de læge medlemmer bliver sat ned. Tom Ebbe Jakobsen opfordrede til, at der bliver lavet et høringssvar fra Aarhus Stiftsråd.
  Stiftskontorchef Jette Madsen opfordrede de enkelte medlemmer til at afgive høringssvar.
  Stiftsrådet besluttede, at der bliver lavet høringssvar fra stiftsrådet, selvom stiftsrådet ikke er høringspart. Forretningsudvalget godkender høringssvaret på vegne af stiftsrådet.

 

 1. ORIENTERINGSPUNKT: Orientering fra biskoppen.

Ikke yderligere orientering fra biskoppen.

 

 1. ORIENTERINGSPUNKT: Orientering fra formanden.
 • Fællesmøde for stiftsråd i Roskilde Stift den 17. september 2016.
  Stiftsrådsformanden orienterede. Tom Ebbe Jakobsen, Hanna Broadbridge, Esben Andersen og Alexander Holst supplerede. Konferencen var rigtig god, men det efterfølgende møde var mindre relevant. Der manglede opfølgning på konferencen. Stiftsrådet opfordrede Lolland-Falsters Stift til at finde et tematisk relevant emne til næste møde.
  Man kan overveje at lade stiftsrådsformændene og næstformændene møde en gang årligt.

 

 1. BESLUTNINGSPUNKT/ORIENTERINGSPUNKT: Orientering fra stiftsudvalgene m.m.

Drøftelse på grundlag af skriftlig orientering fra stiftsudvalgene

 • Det mellemkirkelige Stiftsudvalg (bilag 5a)
  Hanna Broadbridge supplerede om bevillinger til Danske Kirkers Råd.
  Orientering fra Anders Tranholm-Bjerg om et projekt med et venskabsprovsti i England (bilag 5a1)
  Anders Tranholm-Bjerg supplerede. Stiftsrådet drøftede venskabsprovstier samt henvendelse fra Parkistan mv.
 • Folkekirkens Mellemkirkelige Råd Nyhedsbrev august 2016, https://intranet.kirkenettet.dk/Meddelelser/AAR/Sider/Nyhedsbrev-fra-Folkekirkens-mellemkirkelige-Råd.aspx
  Nyhedsbrev september 2016, http://us11.campaign-archive1.com/?u=db4eaa4afc70015dcf54226c7&id=0c89495742&e=cb4d9446c5
 • Danske kirkers Råd
 • Stiftsudvalget om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads (bilag 5b)
  (til den 3. maj 2018 med mulighed for forlængelse)
  Rettelse til status: Ribe Stiftsråd har givet tilsagn og ikke Haderslev Stift.
  Erik Søndergård supplerede. Stiftsudvalget har modtaget bevilling fra Salling-fonden på 1.000.000 kr.
 • Stiftsudvalget vedrørende Aarhus Stift som Grønt Stift
  Ophører pr. 31. december 2016.
 • Stiftsudvalget vedrørende Unge og Kirke Ophører pr. 31. december 2016.
  Afventer tilbagemelding om fremtidig struktur.
 • Stiftsudvalget vedrørende Religion, Samfund og Kirke
  Ophører pr. 31. december 2016.
  Afventer tilbagemelding på udspil til strategi for religionsmødet og oprettelse af ad hoc udvalg for DinTro-MinTro.
 • Stiftsudvalget for Diakoni og Sjælesorg (bilag 5c) Ophører pr. 31. december 2016.
  Stiftsudvalget forslog fire permanente udvalg med ad hoc opgaver:
 • Gudstjeneste
 • Undervisning
 • Mission
 • Diakoni

Udvalget ønsker tættere samarbejde med øvrige stiftsudvalg i landet samt med stiftsrådet. Stiftsrådet kan være opgavestiller. Udvalgets arbejde kan evalueres hvert andet eller tredje år.

Forretningsudvalgets indstilling: oprettelse af ad hoc udvalg, der kan kortlægge de diakonale tiltag.

Biskoppen supplerede. Der skal gives besked til de udvalg, der ophører pr. 31. december 2016, at stiftsrådet fortsat ønsker at gøre brug af deres kompetencer. Biskoppen afholder møde med formanden for udvalget.

Stiftsrådet godkendte indstillingen.

 

 1. ORIENTERINGSPUNKT: Orientering fra råd m.m.

Drøftelse på grundlag af skriftlig orientering fra rådene mm.

 

 1. ORIENTERINGSPUNKT:
 • Forslag til oplæg
  • doc. projekt om frivillighed i folkekirken af Birgitte Graakjær Hjorth (slutdato 31. august 2018)
  • Kirkens økumeniske dialog
  • Supervision
  • Den fremtidige læreruddannelse
  • Skole- Kirke samarbejdet
  • Kirkens sociale ansvar
  • Kristen- islamisk dialog
  • Stiftsdag i sammenhæng med landemode
  • Kirken på landet
  • Præstemangel
  • Flygtninge- og asylsituationen
  • Det faldende dåbstal (rapportens afsnit om anbefalinger)

Forretningsudvalget besluttede at spørge Birgitte Graakjær Hjorth om et oplæg på stiftsrådsmødet den 8. februar 2017 i Balle Sognegård.