Beslutningsprotokoller
Stiftsrådsmøde 11. oktober 2017

Beslutningsprotokol
fra 16. møde i Stiftsrådet i Aarhus Stift onsdag, den 11. oktober 2017
på DiakonhøjskolenFraværende stiftsrådsmedlemmer:
Marianne Rolander
Sten Boye Jensen

Ulrik Becker Nissen deltog ikke i mødet.

Deltagere fra stiftsadministrationen og øvrige:
Stiftsfuldmægtig Pernille Lystbæk Facius (referent)


Næstformand Jørgen Bækgaard bød velkommen.

Der blev sunget nr. 369 i Den Danske Salme Bog ”Du, som gir os liv og gør os glade”.


1. EVALUERING: Evaluering af stiftsrådets arbejde i denne valgperiode (1 time)
Stiftsrådet evaluerede dets arbejde.
De positive sider ved folkekirken og stiftsrådet skal tales op. 
Man bør starte det første møde med en præsentation af stiftsrådet, hvad stiftsrådets opgaver er samt en præsentation af deltagerne.
Det kan udvides til et heldags arrangement i fx januar.
Man bør overveje, om møderne fortsat skal afholdes på Diakonhøjskolen. Man kan tage nogle af møderne rundt i stiftet.
Afholdelse af konferencen er vigtigt.
Man kan synliggøre stiftsrådets tilskud til projekter på stiftsrådets hjemmeside, hvis der fx udgives en bog eller lignende.
Der bør skrives egentlige referater og ikke kun beslutningsprotokoller.
Man kan med fordel drøfte den økonomiske prioritering i stiftsrådet på augustmødet.
Der var ønske om en større debat om de ting, der rør sig. Man kunne begynde hvert møde med en debat, evt. i grupper. Dåbskonference for menighedsråd, provstiudvalg m.v. samt drop-in dåb og dåb ved friluftsgudstjeneste blev nævnt. Kirken på landet i Aarhus Stift kan også være relevant, også i forhold til lukning af kirker.
Landemodet kan nytænkes. Man kan invitere samarbejdspartnere. Der blev bl.a. talt om følgende projekter, som stiftsrådet har støttet:
• Frivillighed, herunder uddannelsen
• Kirken i byen
• Folkekirken som attraktiv arbejdsplads.

2. BESLUTNING: Godkendelse af dagsorden (1 min.)
Dagsordenen blev godkendt.

3. ORIENTERING: Økonomi: (5 min.)
3.1. Afgørelser truffet af biskoppen som forretningsfører 
(bilag 3.1)
3.2. Afgørelser truffet af forretningsudvalg og stiftsråd (bilag 3.2)
3.3. Udgifter afholdt af det mellemkirkelige stiftsudvalg 
(bilag 3.3)
3.4. Kapitalernes udvikling de seneste 5 år (bilag 3.4)
3.5. Lånebevillinger (bilag 3.5)
3.6. Budgetopfølgning for stiftsbidraget (bilag 3.6)
Orienteringerne blev taget til efterretning.

4. BESLUTNING: Økonomi: (5 min.)
4.1. Fastlæggelse af budget for det bindende stiftsbidrag for 2018 (bilag 4.1)
Budgettet blev godkendt.

5. BESLUTNING: Økonomi: godkendelse af stiftsudvalgenes budget for det kommende år m.m. (10 min.)
5.1. Det mellemkirkelige Stiftsudvalg (bilag 5.1)
Godkendelse af budget
Budgettet blev godkendt.
5.2. Stiftsudvalget om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads 
(bilag 5.2)
Godkendelse af budget
Budgettet blev godkendt.
5.3. Stiftsudvalget om kommunikation (bilag 5.3) 
Godkendelse af budget og kommunikationspolitik for Aarhus Stift
Forretningsudvalgets indstilling: godkendelse. 
Biskoppen orienterede om kommunikationspolitikken.
Budgettet og kommunikationspolitikken blev godkendt.
5.4. Stiftsudvalget for diakonitopmøde
Godkendelse af budget 
Se pkt. 6.1
Budgettet blev godkendt.

6. BESLUTNING: Økonomi: Ansøgninger: (5 min.)
6.1. Fra Esben Thusgård (bilag 6.1)
”Afholdelse af konferencen ”Fælles om det sociale ansvar”
Ansøgt om 140.000 kr. i underskudsgaranti
Forretningsudvalgets indstilling: godkendelse
Stiftsrådet godkendte ansøgningen.
6.2. Fra Erik Søndergård (bilag 6.2) 
Tillægsbevilling ”Folkekirken som attraktiv arbejdsplads”
Ansøgt om 27.000 kr. Stiftsrådet bevilligede projektet 80.000 kr. den 8. oktober 2016
Erik Søndergård forlod lokalet under afstemningen.
Stiftsrådet godkendte ansøgningen.

7. BESLUTNING: Nyt medlem til Stiftsudvalget om Folkekirken som en attraktiv arbejdsplads.
Stiftsudvalget og biskoppen indstiller, at sognepræst Ditte Bruun Laursen fra Engesvang, Viborg Stift indtræder i stedet for sognepræst René Høeg, der har valgt at udtræde af stiftsudvalget.
Det fremgår ikke af stiftsudvalgets vedtægter, at udvalgsmedlemmerne skal være bosiddende/ ansat i Aarhus Stift.
Stiftsrådet godkendte sognepræst Ditte Bruun Laursen som medlem.

8. BESLUTNING: Høringer: (5 min.)
7.1. Fra KM høring af udkast til Cirkulære om førelse af folkekirkens elektroniske personregister, herunder kirkebog (bilag 8.1)
Forretningsudvalgets indstilling: ikke afgive høringssvar.
Stiftsrådet tilsluttede, at der ikke afgives høringssvar.

9. ORIENTERING: Orientering fra biskoppen (15 min.)
9.1. Nyhedsbrev fra oktober 2017 om stiftsrådet
9.2. Reformationsjubilæet, herunder Rethink Luther i Aarhus, konfirmations-spil i Todbjerg samt økumenisk gudstjeneste.
9.3. Nytårsgudstjeneste i Aarhus Domkirke den 18. december 2017 kl. 19.
9.4. Mange programmer om kirken på DR i tiden, herunder ”Herrens veje”.

10. ORIENTERING: Orientering fra formanden (10 min.)
10.1. Betænkning 1567- Menighedsrådsvalg i fremtiden (bilag 10.1)
Stiftsrådet har afgivet høringssvar
10.2. Høring om ændring af bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitalen – nye instrumenter til risikoafdækning (bilag 10.2)
Stiftsrådet har afgivet høringssvar
10.3. Afsluttende regnskab fra det ophørte stiftsudvalg DinTro-MinTro (bilag 10.3)
10.4. Fra Kristina Larsen, Anne-Line Helsø og Kasper Oksen med tak for støtte til Påruplejren 2017 (bilag 10.4)
10.5. Fra Trine Hammershøj med tak for støtte til projekt MindU (bilag 10.5)
10.6. Fra Dansk Kirkers Råd udgivelse ”Noget om den kristne tro” Et eksemplar af udgivelsen medtages til stiftsrådsmødet (bilag 10.6)
Hæfterne kan bestilles mod betaling.
10.7. Tilbagemelding fra fælles stiftsrådsmøde lørdag den 7. oktober 2017 på Lolland-Falsters Stift (bilag 10.7)
Tom Ebbe Jakobsen orienterede, herunder om rundvisningen i domkirken samt mødet med den nye biskop. Der kunne med fordel have været et tema for eftermiddagen. Næste års fælles stiftsrådsmøde finder sted i Haderslev, formentlig den 1. lørdag i oktober 2018.
10.8. Fra provst Esben Andersen, reformationsjubilæet (bilag 10.8)
Provst Esben Andersen orienterede. Der er mulighed for at få siderne fra infotavlerne i elektronisk form uden beregning. Man kan henvende sig til den lokale provst eller til provst Esben Andersen. Stiftsadministrationen videresender mail med link til stiftsrådsmedlemmerne. Linket er gyldigt til den 16. oktober 2017.
10.9. Invitation til konference for kristne og muslimske ledere i Danmark den 11. november 2017 i København (bilag 10.9)
Rapporten fra konferencen 2016 kan læses her 
10.10. Invitation til konferencen ”Hvad skal vi med skolen” den 26. oktober 2017 på Aarhus Rådhus (bilag 10.10)
Orienteringerne blev taget til efterretning.

11. ORIENTERING: Orientering fra stiftsudvalgene m.m. (5 min.)
Drøftelse på grundlag af skriftlig orientering fra stiftsudvalgene 
11.1. Det mellemkirkelige Stiftsudvalg (bilag 11.1)
11.1.1. Folkekirkens Mellemkirkelige Råd 
Intet nyt.
11.1.2. Danske kirkers Råd 
Intet nyt.
11.2. Stiftsudvalget om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads (bilag 11.2)
(til den 3. maj 2018)
11.3. Stiftsudvalget om kommunikation (bilag 11.3)
(til den 8. oktober 2018)
11.4. Stiftsudvalget for diakonitopmøde 
(til den 8. februar 2019)
Se ansøgning under pkt. 6.1.
Orienteringerne blev taget til efterretning.

12. ORIENTERING: Orientering fra råd m.m. (5 min.)
Drøftelse på grundlag af skriftlig orientering fra rådene mm.
12.1. Stifternes Kapitalforvaltning
Referaterne samt senest opdaterede resultatopgørelse ligger på Aarhus Stifts hjemmeside. Stiftsadministrationen indsætter fremadrettet link i dagsordenen.
12.2. Fællesfondens Budgetsamråd 
Tom Ebbe Jakobsen orienterede om fremtidsaspekter og aktuelle ansøgninger. Når referat foreligger, vil dette blive fremsendt til stiftsrådet.
12.3. Folkekirkens Nødhjælps Råd
Folkekirkens Nødhjælps Råd afholder møde den 7. oktober 2017 i København. Når referat foreligger, vil dette blive fremsendt til stiftsrådet.
Orienteringerne blev taget til efterretning.

13. ORIENTERING: Eventuelt. (5 min.)
13.1. Møder i 2017/2018
Forretningsudvalgets møder er fra kl. 09.00 – 10.30 og afholdes i Aarhus Bispegård
Stiftsrådets møder er fra kl. 16.00 – 20.30 (kaffe fra 15.30) og afholdes på Diakonhøjskolen
Onsdag den 6. december 2017 (konstituerende møde) i bispegården
Onsdag den 24. januar 2018 (forretningsudvalget)
Torsdag den 8. februar 2018 (stiftsrådet)
Torsdag den 3. maj 2018 (forretningsudvalget)
Fredag den 25. maj og lørdag den 26. maj 2018 (konference, stiftsrådet)
Torsdag den 16. august 2018 (forretningsudvalget)
Torsdag den 30. august 2018 (stiftsrådet)
Tirsdag den 9. oktober 2018 (forretningsudvalget)
Tirsdag den 30. oktober 2018 (stiftsrådet)
13.2. Forslag til oplæg
13.2.1. Post.doc. projekt om frivillighed i folkekirken af Birgitte Graakjær Hjorth (slutdato 31. august 2018)
13.2.2. Projekt kirken i byen ved provst Esben Thusgård (Ph.d. projektet: Theological reflection on how to build the good city påbegyndes den 1. september 2017)
13.2.3. Repræsentant fra stiftsudvalgene
13.2.4. Kirkens økumeniske dialog
13.2.5. Skole- Kirke samarbejdet
13.2.6. Kirken på landet
13.2.7. Flygtninge- og asylsituationen
13.2.8. Det faldende dåbstal (rapportens afsnit om anbefalinger)
13.2.9. Folkekirkens familiestøttes udbredelse i landet
13.2.10. Unge i kirken

Formanden og biskoppen takkede slutteligt for samarbejdet.