Beslutningsprotokoller
Stiftrådsmøde den 5. september 2017

Beslutningsprotokol fra 15. møde i Stiftsrådet i Aarhus Stift
tirsdag, den 5. september 2017på Diakonhøjskolen


Fraværende stiftsrådsmedlemmer og øvrige mødedeltagere:
Formand Jørgen Bækgaard 
Esben Andersen
Marianne Rolander
Alexander A. J. J. Holst
Ulrik Becker Nissen, Aarhus Universitet

Deltagere fra stiftsadministrationen:
Stiftskontorchef Jette Madsen
Stiftsfuldmægtig Pernille Lystbæk Facius (referent)

Næstformand Lis Glibstrup bød velkommen i formandens fravær, herunder særligt til oplægsholderne.

Der blev sunget nr. 678 i Den Danske Salme Bog ”Vi pløjed og vi så’de”.

1. DEBAT: Oplæg fra provst Esben Thusgård om projekt kirken i byen (30 min. inkl. spørgsmål)
Oplægget blev taget til efterretning.

2. BESLUTNING: Godkendelse af dagsorden (1 min.)
Dagsordenen blev godkendt.

3. ORIENTERING: Økonomi: (15 min.)
3.1. Afgørelser truffet af biskoppen som forretningsfører (bilag 1a)
3.2. Afgørelser truffet af forretningsudvalg og stiftsråd (bilag 1b)
3.3. Udgifter afholdt af det mellemkirkelige stiftsudvalg (bilag 1c)
3.4. Stiftsmidlernes forvaltning og status (bilag1d)
3.5. Lånebevillinger (bilag 1e)
3.6. Budgetopfølgning for stiftsbidraget (bilag 1f)
Orienteringerne blev taget til efterretning.

4. BESLUTNING: Økonomi: (10 min.)
4.1. Din Tro-MinTro (10 min)
Stiftsudvalget for DinTro-MinTro anmoder stiftsrådet om at genoverveje stiftsrådets beslutning vedrørende afslag på bevilling til DinTro-MinTro eller godkende opløsning af udvalget (bilag 2a)
Stiftsrådet gav den 24. maj 2017 afslag på ansøgning om 200.000 kr. (bilag 2a1)
Forretningsudvalgets indstilling: fastholde afslag samt godkende opløsning af udvalget.
Stiftsrådet fastholdte afslaget og godkendte opløsning af udvalget.
4.2. Fastlæggelse af rammen for det bindende stiftsbidrag for 2019 (bilag 2b)
Forretningsudvalgets indstilling: fastholde rammen for 2018 på 2.400.000 kr.
Der afsættes 200.000 kr. til det mellemkirkelige stiftsudvalg i 2019.
Stiftsrådet godkendte, at rammen fastholdes på 2.400.000 kr. for 2019.

5. BESLUTNING: Ansøgninger: (20 min.)
5.1. Trine Hammershøy (bilag 3a)
Projekt MindU - Det Sociale Netværk
Ansøgt om ca. 50.000 kr.
Forretningsudvalgets indstilling: bevilling på 30.000 kr.
Stiftsrådet bevilgede 30.000 kr.
5.2. Sognepræst Kåre Egholm (bilag 3b)
Finansiering af uddannelse i retorik og formidling
Ansøgt om 2 x 17.500
Forretningsudvalgets indstilling: afslag
Stiftsrådet gav afslag.
5.3. Sognepræst Ane Helgestad Bjerregaard (bilag 3c)
De yngre præsters salon (4 møder, to år)
Ansøgt om 44.000 kr.
Forretningsudvalgets indstilling: bevilling
Stiftsrådet bevilgede 44.000 kr. over 2 år
5.4. Forlaget Mimesis v/ Claes Hvidbak (bilag 3d)
Fotografering af kirkerne i Aarhus Stift.
Ansøgt om 250.000 kr.
Forretningsudvalgets indstilling: afslag
Stiftsrådet gav afslag.
5.5. Folkekirken som attraktiv arbejdsplads v/ Erik Søndergård (bilag 3e)
Folkekirken på uddannelsesmesse 2018.
Ansøgt om 80.000 kr.
Stiftsrådet bevilgede den 8. oktober 2016 80.000 kr.
Forretningsudvalgets indstilling: bevilling
På forretningsudvalgets opfordring fortalte Erik Søndergård om fremtiden for projektet, herunder økonomien i projektet.
Erik Søndergård forlod lokalet under punktets drøftelse.
Stiftsrådet bevilgede 80.000 kr.
5.6. Provst Esben Thusgård (bilag 3f)
Konference ”Hvad skal vi med skolen”
Ansøgt om 40.000 kr.
Forretningsudvalgets indstilling: bevilling
Stiftsrådet bevilgede 40.000 kr.

6. BESLUTNING: Høringer: (10 min.)
6.1. Betænkning 1567- Menighedsrådsvalg i fremtiden (bilag 4a)
Stiftsrådet bedes beslutte, om det vedlagte forslag til høringsbrev kan godkendes.
Stiftsadministrationen ændrer opstillingen af brevet en smule.
Stiftsrådet godkendte herudover høringsbrevet.
6.2. Høring om ændring af bekendtgørelse om bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitalen – nye instrumenter til risikoafdækning (bilag 4b)
Forretningsudvalgets indstilling: tilslutning til ændringen
Stiftsrådet kunne tilslutte sig ændringen.
Stiftsadministrationen udarbejder høringssvar.

7. ORIENTERING: Høringer: (10 min.)
7.1. Stiftsrådets henvendelse til undervisningsminister Søren Pind om antal optagelser på teologistudiet (bilag 5a)
7.2. Svar fra undervisningsminister Søren Pind af den 27. juni 2017 (bilag 5b)
Orienteringerne blev taget til efterretning.

8. ORIENTERING: Orientering fra biskoppen. (10 min.)
• Landemode i Aarhus Stift lørdag den 26. august 2017, og om man kan gøre det på en anden måde.
• Møder i tre af stiftets provstier om folkekirkens indhold (Silkeborg, Horsens, Favrskov).
• Diakonalt topmøde mellem kirken, kommunen og relevante organisationer den 23. januar 2018 på Aarhus Rådhus.
• Kommunikationsplan for stiftet præsenteres på det kommende stiftsrådsmøde.
• Stiftsanalyser fra Kirkeministeriet.
• Bispeindsættelse på Lolland-Falster den 10. september 2017.
• Kirken på landet.
Orienteringen blev taget til efterretning.

9. ORIENTERING: Orientering fra næstformanden. (5 min.)
9.1. Indstilling fra kommunikationsudvalget om årbog m.v. (bilag 6a)
Forretningsudvalget fulgte kommunikationsudvalgets indstilling og bevilgede 10-15.000 kr. til redaktion.
9.2. Invitation til ”Konference for kristne og muslimske ledere i Danmark 2017" den 11. november 2017 (bilag 6b)
Rapport fra konference for kristne og muslimske ledere i Danmark 2016 kan ses her
Én fra Aarhus Stiftsråd kan deltage. Frist for tilmelding er den 2. oktober 2017.
9.3. Provstiudvalgskonference den 30/9-2017 i Fredericia (bilag 6c)
Provstiudvalgskonferencen afholdes i forbindelse med Kirkens Forum
9.4. Tilbagemelding fra landemode
9.5. Afrapportering fra Kamilla Lundager Bundgaard angående kurset i ”Visuel Kommunikation” (bilag 6d)
9.6. Regnskab – oversættelse af dåbsforberedelsesmateriale til farsi (bilag 6e)
Orienteringerne blev taget til efterretning.

10. ORIENTERING: Orientering fra stiftsudvalgene m.m. (5 min.)
10.1. Det mellemkirkelige Stiftsudvalg (bilag 7a)
10.1.1. Folkekirkens Mellemkirkelige Råd 
Intet nyt.
10.1.2. Danske kirkers Råd 
Danske kirkers Råd har sendt et brev til Danmarks Radio om DRs nedprioritering af tro og religion.
10.2. Stiftsudvalget om Folkekirken som attraktiv arbejdsplads 
(til den 3. maj 2018). 
Ingen tilbagemelding.
10.3. Stiftsudvalget om kommunikation 
(til den 8. oktober 2018). 
Kommunikationsplan for stiftet bliver præsenteret på det kommende stiftsrådsmøde.
10.4. Stiftsudvalget for DinTro-MinTro (bilag 7b)
(til den 8. februar 2019)
10.5. Stiftsudvalget for diakonitopmøde (bilag 7c)
(til den 8. februar 2019)
Orienteringerne blev taget til efterretning.

11. ORIENTERING: Orientering fra råd m.m. (5 min.)
11.1. Stifternes Kapitalforvaltning (bilag 8c)
11.2. Fællesfondens Budgetsamråd (bilag 8a)
11.3. Folkekirkens Nødhjælps Råd (bilag 8b)
Orienteringerne blev taget til efterretning.

12. ORIENTERING: Orientering fra provstierne (30 min.)
12.1. Favrskov Provsti, Sten Boye Jensen 
12.2. Syddjurs Provsti, Leif Valdemar Holm
Orienteringerne blev taget til efterretning

13. ORIENTERING: Eventuelt: (5 min.)
13.1. Møder i 2017
Onsdag, den 11. oktober 2017
13.2. Møder i 2018
Forretningsudvalgets møder er fra kl. 09.00 – 10.30
Stiftsrådets møder er fra kl. 16.00 – 20.30
Onsdag den 6. december 2017 (konstituerende møde)
Onsdag den 24. januar 2018 (forretningsudvalget)
Torsdag den 8. februar 2018 (stiftsrådet)
Torsdag den 3. maj 2018 (forretningsudvalget)
Fredag den 25. maj og lørdag den 26. maj 2018 (konference, stiftsrådet)
Torsdag den 16. august 2018 (forretningsudvalget)
Torsdag den 30. august 2018 (stiftsrådet)
Tirsdag den 9. oktober 2018 (forretningsudvalget)
Tirsdag den 30. oktober 2018 (stiftsrådet)
13.3. Forslag til oplæg
13.3.1. Post.doc. projekt om frivillighed i folkekirken af Birgitte Graakjær Hjorth (slutdato 31. august 2018)
13.3.2. Projekt kirken i byen ved provst Esben Thusgård (Ph.d. projektet: Theological reflection on how to build the good city påbegyndes den 1. september 2017)
1.1.1. Repræsentant fra stiftsudvalgene
1.1.2. Kirkens økumeniske dialog
1.1.3. Skole- Kirke samarbejdet
1.1.4. Kirken på landet
1.1.5. Flygtninge- og asylsituationen
1.1.6. Det faldende dåbstal (rapportens afsnit om anbefalinger)
Orienteringerne blev taget til efterretning.