Nyheder
Nyheder

Mobning i Folkekirken

Gennemførsel af ekstraordinær psykisk APV i Aarhus Stift som tiltag overfor mobning i Folkekirken

På baggrund af den meget omtalte ”mobberapport”, besluttede Arbejdsmiljøudvalget i Aarhus Stift at gennemføre en ekstraordinær psykisk APV for at afdække omfanget af mobning i stiftet.

 

Det blev drøftet, hvorvidt undersøgelsen skulle ske anonymt, ligesom det var tilfældet med undersøgelsen fra Oxford Research. Der var dog enighed om, at en anonym undersøgelse ikke i tilstrækkelig grad afdækker problemstillingen på en måde, som arbejdsmiljøgrupper og –udvalget kunne arbejde videre med. Det blev derfor besluttet, at undersøgelsen ikke skulle være anonym.

 

Den 1. februar 2018 blev APV´en udsendt til alle præster i Aarhus Stift med svarfrist den 20. februar 2018. Arbejdsmiljøgrupperne, bestående af provst og arbejdsmiljørepræsentant, skulle ved udgangen af april 2018 indsende sammendrag af resultaterne fra det enkelte provsti. Sammendragene skulle indeholde beskrivelse af generelle problemstillinger og tendenser i provstiet.

 

På baggrund af de indsendte sammendrag må det konstateres, at der ikke ses det omfang af mobning, som fremgik af ”mobberapporten”.

 

Baggrunden for gennemførsel af psykisk APV

Arbejdet med trivsel og arbejdsmiljø i folkekirken har været højt prioriteret i en årrække.[1] Kirkeministeriet foranstaltede i den forbindelse, i samarbejde med repræsentanter for biskopper, provster, præster, stiftskontorchefer og Landsforeningen af Menighedsråd, en undersøgelse med fokus på præsters oplevelse af mobning.

 

Undersøgelsen blev udarbejdet af Oxford Research, og resultatet af undersøgelsen blev offentliggjort i maj 2017. Alle 2210 præster i folkekirken havde mulighed for at deltage i undersøgelsen, og 1006 præster afgav svar.

 

Undersøgelsen pegede på, at præster, i højere grad end andre beskæftigede på danske arbejdspladser, oplever mobning. Undersøgelsen viste også, at der sammenlignet med 2013 har været en lettere stigning i antallet af præster, der oplever mobning, mens der generelt har været et fald i oplevelsen af mobning på de danske arbejdspladser i de senere år. Det er særligt i relationerne til menighedsråd, kirkefunktionærer og andre præster, at der rapporteres om problemer.[2]

 

Undersøgelsens rapport specificerede ikke udfordringerne/problemerne for hvert stift, men konkluderede, at problemet var jævnt fordelt i alle landets stifter.

 

Kirkeminister Mette Bock opfordrede til, at folkekirken brugte analysens konklusioner og anbefalinger til at få gjort noget ved præsternes problemer med mobning, og hun bad i den forbindelse biskopperne udarbejde en plan for, hvordan vi kan komme problemet til livs.

 

 ”Der kan være mange forklaringer, der måske har med folkekirkens særlige struktur og ledelsesforhold at gøre. Men der er ingen undskyldninger for ikke at gøre noget ved det. Det er et fælles ansvar for biskopper, provster, præster og menighedsråd”, siger Mette Bock.

 

Beslutningen om gennemførsel af ny psykisk APV

Arbejdsmiljøudvalget i Aarhus Stift afholdte i juni 2017 et ekstraordinært møde for at drøfte, hvilke tiltag, der skulle gøres i forbindelse med de udfordringer med mobning, som rapporten viste.

 

Arbejdsmiljøudvalget var, ligesom store dele af det Folkekirkelige landskab, forundrede over rapportens resultat. I december 2016 blev der på landsplan gennemført APV for alle præster, der ikke viste samme billede af omfanget af mobning, som mobberapportens resultat.

Ved drøftelsen af undersøgelsens resultat i Arbejdsmiljøudvalget stod det derfor tidligt klart, at for at kunne arbejde med problemstillingen, måtte det første skridt være at afdække omfanget af oplevelsen af mobning i Aarhus Stift.

 

Arbejdsmiljøudvalget besluttede, at den bedste måde at afdække omfanget var at gennemføre en fornyet psykisk APV. Initialt blev det drøftet, hvorvidt der skulle udarbejdes et helt nyt spørgeskema, der lå tættere på Oxfords undersøgelse. Det blev dog besluttet, at der skulle udsendes samme skema, som bruges i forbindelse med den landsdækkende APV. Dette for bedre at kunne sammenligne resultatet fra denne APV med tidligere og også fremtidige gennemførsler af APV.

 

Det blev dog besluttet at tilføje følgende 3 yderligere spørgsmål:

 

  • Hvad giver dig glæde og bygger dig op i dit arbejdsliv?
  • Hvad slider dig og nedsætter din arbejdsglæde?
  • Dine eventuelle bud på hvordan provsten kan hjælpe dig, således at du fortsat kan trives med dit arbejde, eller få arbejdsglæden tilbage?

 

Det blev derudover drøftet, hvorvidt undersøgelsen skulle ske anonymt, ligesom det var tilfældet med undersøgelsen fra Oxford Research. Der var dog enighed om, at en anonym undersøgelse ikke i tilstrækkelig grad afdækker problemstillingen på en måde, som arbejdsmiljøgrupper og –udvalget kunne arbejde videre med.

 

Det er således væsentligt for udvalget, at eventuelle problemer ”kommer ud i det åbne”, så ledelsen kan sætte ind konkret overfor de, der måtte føle sig mobbet.

 

Det blev derfor besluttet, at undersøgelsen ikke skulle være anonym.

 

Køreplan og proces for gennemførsel af psykisk APV

APV´en blev udsendt 1. februar 2018 med svarfrist senest den 20. februar 2018. Den 1. marts 2018 fik alle provster og arbejdsmiljørepræsentanter i Aarhus Stift tilsendt rapporterne og skulle melde tilbage til Arbejdsmiljøudvalget ved udgangen af april 2018. Tilbagemeldingen fra provstierne skulle indeholde en beskrivelse af generelle problemstillinger/tendenser for arbejdsmiljøet i det enkelte provsti.

 

Resultatet af undersøgelsen

Der var en svarprocent på undersøgelsen på 81, hvilket er tilfredsstillende. Til sammenligning var der en svarprocent på 71 ved den i 2016 gennemførte APV.

 

Undersøgelsen viser ikke det omfang af mobning, som fremgik af rapporten fra Oxford Research. Det blev drøftet, at der kan være mange årsager til forskellen – særligt det, at Oxford Reseachs undersøgelse var anonym i modsætning til APV.

 

Undersøgelsen viser dog, at mange præster føler en stor arbejdsbyrde og en manglende sammenhæng mellem arbejdsliv og privatliv. Mange anfører, at præstegerningen er ”grænseløst” og, at der er en svær balance mellem ”kan og skal opgaver”.

 

Der er således meget at arbejde videre på, hvilket også i stort omfang sker lokalt i sognene, på provstiniveau og også på stiftsniveau.

 

Det skal dog også nævnes, at langt de fleste i undersøgelsen svarer, at de holder meget af deres arbejde, de holder af at forkynde det kristne budskab, at være sammen med menighederne og i øvrigt deltage i lokalsamfundet.

 

Arbejdet fortsætter

Som tidligere nævnt, pågår der alle steder i stiftet, et stort arbejde med arbejdsmiljøet. Det ligger alle – biskoppen, provsterne, præsterne og menighedsrådene – meget på sinde, at mobning ikke finder sted i Folkekirken.

 

Folkekirken skal være et godt sted at arbejde, og en eventuel fremtidig undersøgelse skal helst vise, at arbejdsmiljøet i Folkekirken (som minimum) er ligeså godt som på det øvrige arbejdsmarked.

 


[1] I 2013 blev der gennemført en større undersøgelse af arbejdsmiljøet, der viste, at det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken generelt er godt og på niveau med andre arbejdspladser i Danmark. Dog viste undersøgelsen, at der var behov for særlig opmærksomhed på oplevelsen blandt præster af mobning.

[2] Undersøgelsen viste således et resultat, hvor 25% af præsterne oplyste, at de inden for det seneste år af og til har været udsat for mobning. For 8% er det sket mindst en gang om måneden. Til sammenligning svarede 11,6 % beskæftigede på det øvrige arbejdsmarked i 2014, at de havde været udsat for mobning inden for det foregående år.