Fortsæt til hovedindholdet
Billeder: Landemode 2023
Referat fra landemodeforhandlingene 30-08-2023

Referat fra landemodeforhandlinger den 30. august 2023

Den 30. august 2023 blev der afholdt landemode i Aarhus Stift med biskop Henrik Wigh-Poulsen, stiftamtmand Jacob Hess, stiftets provster og stiftspersonale. Fraværende var provst René Høeg.

 

Velkomst

Biskoppen bød velkommen til landemodeforhandlingerne og bød særlig velkommen til provst Karsten Høgild.

 

Oplæg ved stiftamtmand Jacob Hess

Forhandlingerne blev indledt med et oplæg ved stiftamtmand Jacob Hess om ”Embedsmandens rettigheder og pligter”.

 

Biskoppens beretning

Biskoppen orienterede om den aktuelle situation i Aarhus Stift og han takkede for provsternes arbejde og deres opbakning til ham og til stiftet.

Biskoppen takkede særligt de vikarierende provster for deres arbejde. 

Biskoppen bemærkede, at der er en fortsat opmærksomhed i medierne om Aarhus Stift, og at der også er en opmærksomhed på Kirkeministeriets sagsbehandlingstider.

På baggrund af stiftamtmand Jacob Hess’ oplæg var der en generel drøftelse af embedsmandens pligter, en drøftelse af proaktiv og reaktiv ledelse samt de pligter og opgaver, der er indeholdt i opgaven for tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter. 

 

Arbejdsmiljø for præsterne i stiftet

Biskoppen orienterede om det seneste møde i stiftets arbejdsmiljøudvalg, og at der lige nu ikke findes anledning til at iværksætte særlige foranstaltninger eller lign. i Aarhus Stift, men at man afventer den store arbejdsmiljøundersøgelse, som Kirkeministeriet nu iværksætter.

 

Arbejdet med liturgi

Biskoppen orienterede om, at der er ansøgt om midler i omprioriteringspuljen til nedsættelse af liturgisk forum.

Han har inviteret to af stiftets præster til en drøftelse af, hvordan der kan arbejdes med liturgi i stiftet.

 

Arbejde med diakoni

Biskoppen orienterede om, at det vil blive indstillet til stiftsrådet, at der igen nedsættes et diakoniudvalg, som bl.a. kan arbejde med demensområdet om med unge og sårbarhed.

 

Samarbejde mellem biskoppen og stiftets provster

Der var en drøftelse af behovet for yderligere møder mellem biskoppen og provsterne. På baggrund af denne drøftelse vil biskoppen udarbejde et forslag herom.

 

Himmelske Dage

Provst Jakob Nissen orienterede om arbejdet med Himmelske Dage, som afholdes i Silkeborg i 2025.

 

De kommende lønforhandlinger

Stiftskontorchef Jette Madsen orienterede om de kommende lønforhandlinger for præster.

 

Arbejdsmiljø – forslag om brug af midler til nye initiativer

Stiftsrådet har hidtil økonomisk understøttet kursus om Personlig Planlægning. Der var forslag fra Arbejdsmiljøudvalget om, at der skal afsættes yderligere midler til supervision for præster.

Provsterne tilsluttede sig forslaget.

Der arbejdes videre med et oplæg til stiftsrådet.

 

Præstestævne 2024

Biskoppen udpeger et provsti til at arrangere præstestævne i 2024.

 

Kommunikation

Kommunikationskonsulent Asger Meller Jørgensen orienterede om muligheden for at kontakte ham, hvis der skulle opstå behov for kommunikationsmæssig sparring ude i provstierne.

 

Eventuelt

Intet under dette punkt.

 

31. august 2023/Jette Madsen