Stiftsøvrigheden
Stiftsøvrigheden

Biskoppen og Stiftsøvrigheden


Stiftsøvrigheden sammensættes af biskoppen og direktøren for Ankestyrelsen (stiftamtmanden), jf. § 9 a i lov om folkekirkens økonomi og forældreansvarsloven. 

Stiftets daglige arbejde varetages af stiftskontoret med biskoppen som øverste leder. Biskoppen og direktøren for Ankestyrelsen udgør Stiftsøvrigheden, der tilsammen er øverste myndighed i stiftet.

Direktøren kan delegere sin kompetence til en eller flere af sine medarbejdere på kontorchefsniveau eller derover. Delegationen sker på direktørens ansvar og på en sådan måde, at biskoppen har en ligeværdig sparringspartner i stiftsøvrighedssagerne. Direktøren kan i forbindelse med delegationen bestemme, at en person, der varetager direktørens stiftsøvrighedskompetence efter delegation, kan oppebære titlen af stiftamtmand. Der vil trods delegationen kunne være sager af en særlig vigtig og/eller principiel karakter (f.eks. personsager), hvor det kan være nødvendigt, at dialogen foregår mellem stiftamtmanden (direktøren for Ankestyrelsen) og biskoppen.

Kompetencen er aktuelt delegeret til afdelingschef i Ankestyrelsen Erling Brandstrup.

Stiftsøvrigheden varetager fortsat det juridiske tilsyn med menighedsråd og provstiudvalg, ligesom stiftsøvrigheden bevarer sin opgave i relation til godkendelse af menighedsrådets beslutninger om kirken og kirkegården (bygningsarbejder m.v.) plus myndighedsopgaver i forhold til planloven.
 

Stiftsøvrighedens arbejdsopgaver er blandt andet:
 

 • juridisk tilsyn med menighedsråd og provstiudvalg

 

 • godkendelse af menighedsrådets beslutninger om kirken og kirkegården (bygningsarbejder m.v.)

 

Biskoppens arbejdsopgaver er blandt andet:

En biskop udnævnes efter et valg, hvor alle menighedsrådsmedlemmer, valgmenighedsrådsbestyrelser og præster i stiftet kan opstille kandidater og har stemmeret. Efter indstillingen fra kirkeministeren bliver biskopper udnævnt ved kongelig resolution.
 

 • indstilling til ansættelse af præster og provster
 • afholdelse bispeeksamen
 • ordinering af nye præster
 • godkendelse af brugen af kirker til andet end gudstjenester og kirkelige handlinger
 • fastlæggelse af stiftets pastorale struktur
 • ansvarlig for fordelingen af præstestillinger i stiftet
 • ansvarlig for administration af løn og godtgørelser til - præsterne samt lønforhandling
 • ansvarlig for visse forhold vedrørende tjenesteboliger for - præster
 • tilsyn med præsterne
 • tilsyn med forretningsgangen i menighedsråd og provstiudvalg
 • klageinstans i forhold til menighedsrådenes og provstiudvalgenes afgørelser på en række områder
 • indvielse af nye kirker
 • administrationen af fællesfonden
 • udpegning af bygningskonsulenter vedrørende præstegårde og præstegårdskonsulenter
 • askesager (urnenedsættelse på privat grund samt askedeling
 • den overordnede ledelse af stiftsadministrationen

Biskoppen træffes efter aftale på:

Aarhus Stift
Dalgas Avenue 46
8000 Aarhus C
tlf.: 86 14 51 00

 

Stiftamtmand 
Erling Brandstrup træffes på:

ebr@ast.dk
tlf.: 61 89 75 21

Erling Brandstrup, ny stiftamtmand pr. 1. april 2019