Referater
Referat 27-08-2020

Stiftsudvalget om salmer - møde torsdag den 27. august 2020


Dagsorden
Første møde i Aarhus Stiftsråds salmeudvalg. 
Sted: Hjortshøj præstegård, Skødstrupvej 2, 8530 Hjortshøj Tid: torsdag d. 27. august kl. 19.30 
Afbud fra: Hanna Broadbridge, Kirstine Helboe Johansen og Kasper Christiansen Wittrup Laursen 

1) Valg af referent.

2) Præsentation af de ikke så mange deltagere. 

3) Morten orienterer om baggrunden for udvalget og det arbejde, der allerede foregår i stiftet, bl.a. i salmer.dk regi. (salmer.dk er den nye, samlende hjemmeside for Syng Nyt, Salmedatabasen, Salmehistorisk netværk m.m.) 

4) Et medlem af stiftsrådet (og det må så være Henrik) kan sætte et par ord på, hvilke tanker og idéer stiftsrådet har gjort sig i forbindelse med nedsættelse af udvalget.

5) Bordet rundt: Hvad vil vi med udvalgets arbejde? Hvordan styrker vi salmesangen og salmesagen i Aarhus stift helt generelt? 

6) Konkrete planer, gerne med tidsrammer: 
a) Månedens salme (udgivelse først i det nye år, så vi kan dække hele 2021?) 
b) Salmegang – Hvad er det? (Morten lufter en idé der kun er en luftig idé… endnu). 
c) Flere idéer? De, der ikke kan være til stede, er velkomne til at fremsende sådanne. 

7) Fastlæggelse af mødefrekvens og nye mødedatoer, evt. via doodle. 

8) Evt.


Referat af møde 27. august 2020 i Hjortshøj Præstegård


Til stede: Henrik Wigh-Poulsen, Erling Andersen, Morten Skovsted og Laura Gylden-Damgaard 

Ad 1) LGD valgt til referent. 

Ad 2) De tilstedeværende fik præsenteret sig. 

Ad 3) MS orienterede om det allerede pågående arbejde med salmer i Aarhus Stift. 
- Salmedatabasen har fået nyt navn og hedder nu salmer.dk. Her samles også Syng Nyt og Salmehistorisk Netværk. 
- Forum for børnesalmer har fået Simon Emil Koefoed som formand. 
- Der arbejdes på at digitalisere Mallings danske samlehistorie samt Hymnologisk Tidsskrift. 

Ad 4) HWP fremhævede det nyoprettede salmeudvalg som et godt eksempel på et indholdsinitiativ, der er vokset nedefra, og som Stiftsrådet har prioriteret at støtte. HWP foreslog, at udvalget til at begynde med fokuserer sit arbejde til at gælde Aarhus Stift med folkekirkens ansatte, menighedsrådsmedlemmer og menigheder som målgruppe. Altså et internt fokus. Derudover pegede HWP på stiftets nye kommunikationsmedarbejder Karens Karmark, som sparringspartner i forhold til udgivelser (tekst, layout, opsætning, presse osv.). 

Ad 5) For at styrke salmesangen og salmesagen i Aarhus Stift er det vigtigt, at de nye salmer gøres let tilgængelige for målgruppen. Der skal være fokus på få gode ting. Følgende idéer blev luftet: 
- Oplæg til studiekredse. Køreplan til f.eks. 5 aftner om en ny salmedigter, et tema i salmerne, forholdet mellem gamle og nye salme og lign. 
- Workshops om salmer på stiftsplan eller lokalt. 
- Introduktion til salmedigtere og komponister i Aarhus Stift med billede og fortælling, evt. hjemmeside. 
- Alsangsarrangementer 
- Salmemarathon. 

Ad 6) Salmeudvalget første projekt er et hæfte med månedens salme. 
MS laver en bruttoliste med forslag til 3 salmer pr. måned. Derefter laves der udskilningsløb pr. mail blandt salmeudvalgets medlemmer og så skrives der små korte tekster til hver. Hæftet skal udgives i januar. HWP taler med Karen Karmark om layout og opsætning. Stiftsrådet har bevilget 60.000 til fremstilling. Der blev talt om evt. at skabe opmærksomhed omkring projektet med et arrangement i januar i Domkirkens lokaler og sang i Domkirken. Salmeudvalget tager stilling til idéen på næste møde. 
Som et muligt projekt for 2022 fortalte MS om idéen ”Salmegang”. Den går ud på at lave vandringer, hvor man kombinerer sted, tekst, sang og historie. Udvalget var begejstret for idéen. Der kunne udarbejdes forslag til lokal salmegang, og salmeudvalget kunne arrangerer salmegang flere steder i stiftet. 

Ad 7) Mødedatoer: August, november, marts, juni. MS laver doodle og kontakter biskoppens sekretær. HWP kommer ikke til at deltage i alle møder.