Referater
Referat fra møde den 22-01-2021

Referat fra religionspædagogisk stiftsudvalgsmøde den 22. januar 2021

Til stede: 
Karen Togsverd Hansen, 
Inger Birgitte Bruhn Christensen, 
Eva Pedersen,
Anne Assenholt, 
Hanna Broadbridge, 
Tina Brixtofte Andersen, 
Martin Hornstrup 
Laura Gylden-Damgaard (ref.)

Afbud fra: 
Ane Ørgård Bramstoft

 

1)      Velkommen til Martin Hornstrup og kort præsentation af alle.

Martin Hornstrup har sagt ja til at være med i udvalget i 2021 og vurderer derefter, om han vil fortsætte.

 

2)      Siden sidst

Møde med de religionspædagogiske konsulenter på landsplan ang. undervisning i coronatiden. Skal/kan vi gøre noget?

a.      Udvalget nåede inden nærværende møde at sende et materiale ud med ikke-virtuelle idéer til konfirmationsforberedelse i coronatiden.

b.      Pres på minikonfirmandundervisningen, der nu bliver skubbet. Kompaktforløb kan blive relevant i maj/juni eller efteråret. Overvejelser som, hvorvidt udvalget kunnet levere f.eks. 3 konkrete bud på at korte forløb. Evt. bare opsamle kendte idéer og brede dem ud.

c.       Virtuelle erfa-møder blandt præster til udveksling af idéer om konfirmationsforberedelse kunne være relevante. Udvalget peger dog på, at det skal arrangeres lokalt. Måske med opfordring fra biskoppen.

d.      Der blev derudover peget på, at de danske undervisningsidéer med fordel kunne bredes ud til andre kirker i Europa.

 

3)      Henvendelse fra Brobyggerne (se mail fra 22. december).

LGD bestiller Brobyggerspillet hjem for at tjekke kvalitet og brugbarhed. Herefter kan spillet evt. ved lejlighed indgå i en samlet anbefaling af en række af de gode samtalekort/spil, der findes i forskellige kirkelige sammenhænge.

 

4)      Status på projekter i 2021.

a. Temadag om konfirmander og gudstjeneste.

Den 24. august har været på tale som dagen for temadagen. Men udvalget har besluttet at rykke den. Martin Hornstrup er nu med i udvalget fremadrettet, da han også er med i udgivelsen om konfirmander og gudstjeneste, som er anledningen til temadagen.

b.  Arrangement med kirke for betweeners.

Notat er rundsendt. Gennemgang af foreløbige aftaler v. Anne Assenholt. Den 10. november fastholdes. Underudvalget udarbejder budget inkl. forplejning som sendes til stiftsrådet. Arrangementet skal afholdes i sognegården i Brabrand, hvor Inger Birgitte kender de lokale faciliteter.

 

5)      Fokus i 2022 – på tværs af faggrupper.

Martin Hornstrup pegede på den pågående liturgidebat, som noget udvalget kunne deltage i. Bred opbakning til idéen om en samtale om liturgi på tværs af faggrupper. Fokus skal være på liturgi i børne/konfirmandhøjde ud fra den tilgang, at børn og unge er en vigtig del af menigheden. Flere overvejelser blev bragt på banen af udvalget i den forbindelse: 

Kan vi vende diskussionen rundt i forhold til, hvordan den er blevet grebet an indtil nu? Begynde i indholdet og ikke formen? Også ud fra didaktiske og kognitive tilgange? Hvad er det i gudstjeneste, vi gerne vil formidle – og så tale liturgi ud fra svaret på det spørgsmål? Hvad skal barnet have ud af en gudstjeneste? Hvilket møde med kirken skal gudstjenesten være? Og hvad er forskellen om på at være 3, 6, 9 og 12 og gå til gudstjeneste?

Den debat vil udvalget gerne, som et organ i stiftet, gå ind i med sigte på i 2022 at aflevere et bud på, hvad der er vigtigt i forhold til børn og unge. Er det sproget, salmerne, det sanselige? Hvor lykkes det at få integreret børn og unge?

En idé kunne være at samle best practises sammen – uddrage en lære deraf og give den videre.

Der nedsætte et underudvalg på næste møde.

 

6)      Evt.

a.      Henvendelse fra Hanne Jul Jakobsen ang. arrangement om De dødes dag på de offentlige kirkegårde i Aarhus. Et samarbejde mellem Aarhusprovstierne. Spørgsmålet gik på, om Det religionspædagogiske stiftsudvalg vil være med i projektet Efter diskussion besluttede udvalget at vente med at byde ind i sammenhængen. Det er centreret omkring Aarhus, og udvalget arbejder på hele stiftets vegne. Dog var der enighed om, at det er et glimrende koncept. Derfor vil udvalget gerne i 2022 arbejde videre på, at indsamle erfaringer fra Aarhusarrangementet og på den baggrund lave et inspirationsmateriale, der kan bruges alle steder med offentlige kirkegårde. Anne Assenholt pegede på et lignende arrangement i Silkeborg i forbindelse med KK44-ugen, som Louise Højlund bl.a. havde arrangeret på Vestre kirkegård. Derfra kunne også hentes flere idéer til et materiale.

b.      Hanna Broadbridge pegede på et fælleskirkeligt arrangement den 11.-13. juni 2022, hvor det kunne være relevant, at udvalget fremlagde nogle af sine idéer for kirker fra andre lande.

 

Næste møde: Fredag den 21. maj. Kl. 9.00.