Referater
Referat af mødet i det mellemkirkelige stiftsudvalg den 25. september 2018

Møde i det mellemkirkelige stiftsudvalg d. 25. september 2018

2018 kl 13.30 i Sct. Clemens Kirke 

Referat 
1. Godkendelse af referat 
a. Referatet blev godkendt.  
2. Godkendelse af dagsorden. 
a. Dagsordenen blev godkendt.  
3. Diskussion med Lise Galal omkring Folkekirken og migrantkirker, nye tilflyttere og meget mere. 
a. Se et resume af vores samtale nedenfor.  
4. Siden sidst, herunder Hong Kong besøget. 
a. Jacob gav et kort referat fra et godt besøg, der lover godt for et fremtidigt samarbejde. Der er allerede nu planer for en gentagelse på samme tidspunkt næste år i august. Jacob efterlyser familier, der vil være værter for nogle af gæsterne i en weekend. Sådanne ”home-stay” er en stor oplevelse for alle.  
5. Andre tiltag i efteråret. 
a. Vi vil arbejde videre med udbyttet af Lise Galals input og på en bedre kommunikation ud til vores omverden.  
6. Rejser for udvalg/stiftsråd i 2019. 
a. Se KD d. 20. august om kirker i Holland. Måske er det en studietur værd.  
b. Ungarnstur. Vi venter på udspil fra Jens.  
c. Endelig afgørelse udskydes til næste møde.  
7. Budget for 2019 
a. Hanna fremlagde et budget for 2019. Budgettet findes nedenfor.  
8. Modtagne ansøgninger  
a. Tværkulturelt Center ansøger om 5000 kr. til hjælp for udgivelse af en inter-religiøs festkalender, for at fremme integration og fælles forståelse mellem de forskellige kirkesamfund og religioner.  
i. Bevilget 5000 kr.  
b. Tværkulturelt Center ansøger om 5000 kr. til ”Multietnisk kristen inspirationskonference: Under åben himmel” d. 9.-11- nov. i Aarhus 
i. Bevilget 5.000 kr.  
c. Benjamin Sloth ansøger i regi af Danmission om hjælp til gennemførelse af en undersøgelse af kontekstuel teologi og dens nedslag og betydning i Myanmar.  
i. 8000 kr. bevilges under forudsætning af indsendelse af udvidet ansøgning med budget samt tilsagn om en artikel eller lignende efter afsluttet projekt.  
9. Rekruttering af nye medlemmer. 
a. Hver især går i tænkeboks og prøver at finde egnede kandidater. En geografisk spredning i stiftet er ønskelig.  
10. Kommunikation – Nyhedsbrev??? 
a. Inspireret af det flotte ”Nyhedsbrev” som det mellemkirkelige stiftsudvalg i Aalborg udsender ned jævne mellemrum udspandt der sig en drøftelse af vores muligheder for noget lignende. Der var enighed om, at for nuværende er der ingen af bestyrelsesmedlemmerne, der har kræfter til den opgave. Skal det lykkes, skal der skabes en (deltids)stilling i stiftet – sådan som de også har det i Aalborg, hvor en præst har fået det som sin særlige opgave.  
11. Andet 
a. Intet 
12. Næste møde 
13. Forslag: torsdag d. 22. november.  
14. Eventuelt 
a. Intet.  

Det vil være en inspirationsdiskussion med særligt henblik på tiltag og muligheder i Aarhus Stift. 
Resume af samtale med Lise Galal 
LG understregede vigtigheden af et samarbejde mellem migrantmenighederne folkekirkemenighederne og rejste spørgsmålet: Hvordan opbygges en vekselvirkning mellem de danske menigheder og migrantmenighederne?  
LG kom med flere eksempler på hvordan nogle migrantmenigheder har knyttet sig til og føler sig hjemme i et samarbejde med lokale danske menigheder.  
• Flere Chin-menigheder (Burmesisk) har knyttet sig til baptisterne i Danmark selv om de ikke er baptister.  
• I Vollsmose har en swahilitalende menighed til huse. Hvorfor står der ikke noget på Vollsmose kirkes hjemmeside, at der kommer en swahilimenighed hver søndag.  
• Arabisk protestantisk menighed i Valby af mere konservativ observans har fundet en dansk konservativ teolog der passer til dem i Vigerslev Kirke.  
Andre migranter søger hellere ind i Folkekirken eller de internationale gudstjenester, der findes i Folkekirken. Det gælder f.eks. for flere koptere.  

LG videregav en undren fra mange migranter over hvorfor vi i folkekirken er mere optaget af muslimerne end af dem. De efterspørgerne en interesse og en anerkendelse.  
Migranter vil gerne ses og identificeres som kristne. Det ses bl.a. af at det er blev mere almindeligt med korstatoveringer på hænder eller underarme (bl.a. hos de koptiske) som en slags bekendelseshandling.  
Med til billedet hører også, at der er en meget stærk islamofobisk fortælling blandt mange migranter, som vi som folkekirken ikke skal bære ved til.  

Hvad gør vi som folkekirke? LG tror ikke på oplysningsarbejde alene, men mere på et møde, der anerkender dem i deres kristendom 

Et forslag er, at de steder, hvor der er skabt kontakt til migrantmenigheder, at man da institutionaliser samarbejdet med f.eks. to gange faste om året med deltagelse af både lokale menigheder og migranter. Et forsøg på at anerkende og møde dem, der, hvor de er i deres kristendom.  
Initiativet skal nok komme fra den gamle folkekirke. Det skal etableres som en ligeværdig fest, hvor alle deltager.  

LG fortalte om, hvordan man i Vollsmose har mange aktiviteter, der går på de sociale problemer i området. Dette kan inspirere til at etablere samarbejde om diakoni, som kan give migranterne en værdig fod at stå på.  

LG fortalte, at Den koptisk ortodokse Kirke har overlevet, fordi der er kommet irakiske flygtninge til Danmark. Mange irakere kommer i den ortodokse kirke selv om de ikke er ortodokse, men det er nok det, der mest minder om det, de har hjemmefra.  

LG fortalte at i Sverige i Södertälje lidt vest for Stockholm, har der samlet sig rigtig mange mad baggrund i den Assyriske Kirke. Det er det sted, hvor der er flest assyrere i hele Europa. Der findes rigtig mange kirkehuse og mange menigheder. Stedet er måske et oplagt mål for en studierejse.  
Konklusion 
En ikke endelig konklusion på samtalen med LG er, at hvis vi vil videre ad denne vej skal der etableres en direkte kontakt til de forskellige migrantmenigheder og de menigheder de samarbejder med i Aarhus Stift.   
Hvordan kan vi henvende os til dem.  
Maria Veirup på Center for Samtidsreligion på AU har en form for kortlægning af migrantmenighederne i Aarhus Stift, som vi måske kan tage udgangspunkt i.  
En mulighed for at komme i gang med arbejdet er at fortage en lytterunde i de forskellige menigheder for at høre om deres status lige nu.  

Skriv til folkekirkens menigheder at hvis de har migrantarbejde, så skal de have det med på deres hjemmeside.  

Budget 2019 for Det mellemkirkelige Stiftsudvalg i Aarhus 
Støtte Pakistans kirker og præster 15.000,00 kr. 
Danske kirkers Råd kontingent 10.000,00 kr. 
Danske Kirkedage årsbidrag 2.500,00 kr. 
Deltagelse i Danske Kirkedage 2019 12.000,00 kr. 
Tværkulturelt Center 12.000,00 kr. 
Ansøgninger fra teol. studerende 15.000,00 kr. 
Generelle ansøgninger fra MR  40.000,00 kr. 
Mødedeltagelse 10.000,00 kr. 
Økumenisk Studietur 40.000,00 kr. 
Støtte til migrantmenigheder 25.000,00 kr. 
Genbesøg fra Hong Kong 15.000,00 kr 
Møder 3.500,00 kr. 
 
I alt 200.000,00 kr.