Ansøgninger og lånepolitik
Politik for lån i stiftsmidlerne samt frigivelse heraf i Aarhus Stift

Politik for lån i stiftsmidlerne samt frigivelse heraf i Aarhus Stift

 

Lovgrundlag
Der henvises til bekendtgørelse nr. 1367 af 12. maj 2010 om bestyrelse af kirkernes og præsteembedernes kapitaler § 8:

Kirke- og præsteembedekapitalen kan udlånes til:

  • Kirker og præsteembeder i eller uden for stiftet på vilkår fastsat af det udlånende stiftsråd
  • Styrkelse af et andet stifts kirke- og præsteembedekapitaler på vilkår fastsat af det udlånende stiftsråd.  

Generelt
Beløb, der udlånes til de enkelte kirker og præsteembeder, hidrører fra kirkernes og præsteembedernes egne midler og benævnes ”stiftsmidler”.

Låneansøgninger skal så vidt muligt imødekommes og udbetales indenfor rimelig tid. 
 

Bevilling
Menighedsrådet indsender ansøgning om lån via provstiudvalget til stiftsrådets godkendelse.  Stiftsadministrationen påser, at

  • låneansøgningen er anbefalet af provstiudvalget
  • låneformålet ligger inden for stiftets udlånspolitik, og
  • køb af ejendom/ bygge- / anlægsprojektet er godkendt af provstiet eller stiftsøvrigheden, alt efter hvem der har kompetencen til at træffe afgørelse i sagen.


Ansøgningen skal indeholde oplysning om tidspunkt for lånets udbetaling, evt. i rater og forslag til tilbagebetalingsplan.
 

Lånet bevilges af stiftsrådet ved underskrift af en af stiftsadministrationens jurister. 

Stiftsadministrationen orienterer stiftsrådet om alle bevilgede lån. 
 

Lånets afvikling
Lån skal afvikles indenfor en rimelig tid, dvs. 4-8 år.

Lån kan undtagelsesvis afvikles over en længere periode. I sådanne tilfælde forelægges sagen for stiftsrådets formandskab inden lånet bevilges. 
 

Lånetype
Alle lån bevilges som serielån (lige store afdrag), og alle lån har termin den 30. juni og den 31. december. 
 

Særligt for Grønne Projekter
Stiftsrådet for Aarhus Stift har besluttet, at der skal være mulighed for at optage særlig favorable lån i stiftsmidlerne til grønne projekter.


Ansøgninger om lån til projekter/tiltag, der forventes at forbedre de energi- og/eller miljømæssige forhold i kirker, sognehuse og præstegårde, skal imødekommes, såfremt provstiudvalget har anbefalet ansøgningen. Ansøgninger om lån til installering af alternative energikilder skal imødekommes, uanset om investeringen er økonomisk fordelagtig.


Den årlige ydelse på lånet fastsættes efter aftale med provstiudvalget og kan fastsættes, så ydelsen evt. svarer til den årlige besparelse, som det pågældende projekt forventes at medføre.
 

Lån kan afvikles over en periode op til 20 år. 
 

Lånedokument
Der udstedes et lånedokument (obligation), der underskrives af de tegningsberettigede på menighedsrådets vegne og returneres til stiftsadministrationen.

  • Frigivelse af indbetalte salgssummer mv. i stiftsmidlerne
  • Lovgrundlag

I henhold til bekendtgørelse nr. 1367 af 12. maj 2010 om bestyrelse af kirkernes og præsteembedernes kapitaler, § 4, kan stiftsrådet tillade, at et provenu, der er fremkommet ved salg eller anden afståelse af rettigheder over kirkens eller præsteembedets faste ejendom, udbetales til kirkekassen, såfremt provenuet anvendes til finansiering af ejendomserhvervelse eller særskilte anlægsarbejder vedrørende kirken eller præsteembedet eller anvendes som afdrag på kirkekassens lån.

Generelt
Salgssummer, erstatningssummer og andre kapitaler, der er fremkommet ved salg eller anden afståelse af rettigheder over kirkers eller præsteembeders faste ejendomme skal som udgangspunkt indbetales til kirke- eller præsteembede-kapitalerne, benævnt ”stiftsmidlerne”, der bestyres af stiftsrådet. Stiftsrådet kan frigive disse kapitaler til de i loven fastsatte formål.


Ansøgninger om frigivelse af stiftsmidler skal så vidt muligt imødekommes og frigives indenfor rimelig tid. 
 

Bevilling
Menighedsrådet indsender ansøgning om frigivelse af stiftsmidler via provstiudvalget til stiftsrådets godkendelse. Stiftsadministrationen påser, at

  • ansøgningen er anbefalet af provstiudvalget, og
  • anvendelsesformålet er i overensstemmelse med reglerne.

Stiftsmidlerne frigives af stiftsrådet ved underskrift af en af stiftsadministrationens jurister.


Stiftsadministrationen orienterer stiftsrådet om alle frigivelser.

 

Godkendt på stiftsrådsmødet den 8. februar 2018.