aarhusstift.dk
Stiftsøvrigheden

Stiftsøvrigheden

Biskoppen og stiftamtmanden udgør i fællesskab stiftsøvrigheden.

Stiftsøvrighedens opgaver består dels i at føre tilsyn med menighedsråd og provstiudvalg og at træffe afgørelser i sager om folkekirkens kirker og kirkegårde.

Biskoppen

Træffes efter aftale på:

Aarhus Stift
Dalgas Avenue 46
8000 Aarhus C
tlf.: 86 14 51 00

Stiftamtmanden

Stiftamtmand Torben Sørensen

Statsforvaltningen Midtjylland
St. Blichersvej 6
6950 Ringkøbing
tlf.: 72 56 83 00

Ny struktur for statsforvaltningen
Stiftsøvrigheden sammensættes pr. 1. juli 2013 af biskoppen og direktøren for statsforvaltningen (stiftamtmanden), jf. § 9 a i lov om folkekirkens økonomi.

Direktøren kan delegere sin kompetence til en eller flere af sine medarbejdere på kontorchefsniveau eller derover. Delegationen sker på direktørens ansvar og på en sådan måde, at biskoppen har en ligeværdig sparringspartner i stiftsøvrighedssagerne. Direktøren kan i forbindelse med delegationen bestemme, at en person, der varetager direktørens stiftsøvrighedskompetence efter delegation, kan oppebære titlen af stiftamtmand. Der vil trods delegationen kunne være sager af en særlig vigtig og/eller principiel karakter (f.eks. personsager), hvor det kan være nødvendigt, at dialogen foregår mellem stiftamtmanden (direktøren for statsforvaltningen) og biskoppen.

Stiftsøvrigheden varetager fortsat det juridiske tilsyn med menighedsråd og provstiudvalg, ligesom stiftsøvrigheden bevarer sin opgave i relation til godkendelse af menighedsrådets beslutninger om kirken og kirkegården (bygningsarbejder m.v.). 

Regelforenkling
Opgaverne vedrørende administrationen af fællesfonden flyttes fra stiftsøvrigheden til biskoppen.
Kompetencen til at udpege bygningskonsulenter vedrørende præstegårde og præstegårdskonsulenter flyttes fra stiftsøvrigheden til biskoppen.
Opgaverne vedrørende den overordnede ledelse af stiftsadministrationen flyttes fra stiftsøvrigheden til biskoppen.
Sager om, at der kan forholdes med asken på anden sømmelig måde, afgøres fremover af biskoppen. Bestemmelsen vedrører i praksis urnenedsættelse på privat grund samt deling af asken. Der er alene tale om en ændring af kompetencen, idet det forudsættes, at den hidtidige restriktive praksis hos stiftsøvrighederne fastholdes af biskoppen.