Om Stiftsrådet
Årshjul

Årshjul

Januar

Ultimo januar

Økonomimedarbejder udarbejder regnskab for bindende stiftsbidrag fra året før, så snart det er muligt, og sørger for at eventuelle rettelser til regnskabet kan nå at komme med, inden der lukkes for regnskabet.

Ultimo januar

Frist for provstiudvalgene til at indsende de ligningsbeløb, som stiftsadministrationen har bedt om.

Ultimo januar

Forslag fra Fælles Kapitalforvaltning vedrørende fastsættelsen af udlåns- og indlånsrenten for det kommende år.

Medio januar

Bede provstiudvalgene om at indsende ligningsbeløb med henblik på at kunne beregne størrelsen af det bindende stiftsbidrag.

 

Februar

1. februar

Frist for stiftsrådets udvalg til at komme med udkast til overordnet budget for udvalget for det kommende år.

Februar

Forretningsudvalgsmøde.

Februar

Stiftsrådsmøde.
Størrelsen af det bindende stiftsbidrag og renten for indlån og udlån af stiftsmidlerne fastsættes.
Oversigt over godkendte arbejder og ydede lån af stiftsmidlerne fremlægges til orientering.
Udlånspolitik til gennemsyn (ikke nødvendigvis hvert år).
Udmelding til provstiudvalgene og menighedsrådene af udlåns- og indlånsrente for det kommende år.
Oversigt over udgifter til det mellemkirkelige udvalg.

 

Marts

1. marts

Sidste frist for udmelding af rammen for det bindende stiftsbidrag til provstiudvalgene, jf. § 1, stk. 2 i cirkulære nr. 65 af 3. august 2009 om udskrivning af bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteterne i stifterne.

Marts

Regnskab og årsrapport for det bindende stiftsbidrag sendes til stiftsrådets medlemmer, så snart materialet er udarbejdet.

Marts

Aflægge regnskab og udarbejde årsrapport, der giver et samlet, dækkende og pålideligt billede af forvaltningen af stiftsmidlerne. Årsrapporten skal forelægges stiftsrådet til godkendelse og indsendes underskrevet af stiftsrådets formand til Kirkministeriet, jf. bekg. om bestyrelse af kirke- og præsteembedekapitalen § 11, stk. 1 og § 14. Fristen følger fristen for stiftes årsrapport.

 

April

1. april

Stiftsrådet skal inden denne dato have fastsat renten for indlån og udlån for det efterfølgende år, jf. Regnskabsinstruks for stiftsmidler afsnit 3.4.
Regnskab og årsrapport for det bindende stiftsbidrag for året før skal inden denne dato offentliggøres på stiftets hjemmeside, jf. cirkulære om udskrivning af bindende bidrag fra kirkekasserne til finansiering af aktiviteter i stifterne § 4, stk. 2.

Ultimo april 

Økonomimedarbejderen udarbejder regnskab for det bindende stiftsbidrag for første kvartal.

 

Maj

Primo maj 

Forretningsudvalgsmøde.

Medio maj

Stiftsrådsmøde (konference i lige år)
Midtvejsstatus fra nedsatte udvalg, som minimum det lovbundne mellemkirkelige arbejde.
Skrive til udvalgene og bede dem om at fremsende endelige budgetønsker for det kommende år, samt oplysninger om forventninger vedrørende årets budget.

 

Juni

 

Juli

 

August

August

Økonomimedarbejderen udarbejder regnskab for det bindende stiftsbidrag for 1. og 2. kvartal.

Medio august

Forretningsudvalgsmøde.

Ultimo august

Stiftsrådsmøde

 

September

 

Oktober

Primo oktober

Frist for udvalgene til at sende budgetønsker og oplysninger om årets budget.
Økonomimedarbejderen udarbejder regnskab for det bindende stiftsbidrag for 1. 2. og 3. kvartal.

Primo oktober

Forretningsudvalgsmøde

Ultimo oktober

Stiftsrådets budgetmøde.
Endelig fastlæggelse af kommende års budget.
Valg af formand, næstformand samt gejstligt medlem, jf. forretningsordenen § 4, stk. 2.
Valg af repræsentant til budgetfølgegruppen vedrørende fællesfonden, jf. forretningsordenen § 3, stk. 6.
Fastlæggelse af mødedatoer for det kommende år, både for ordinære møde og evt. møder med udvalg/provstiudvalg.
Aktivitetsplan for det kommende år.

 

November

 

December 

Medio december

Skrive til stiftsrådets udvalg og bede dem fremsende et overordnet budget for udvalget for budgetåret, så oplysningerne er stiftsrådet i hænde senest den 1. februar.

 

Godkendt af Stiftsrådet ved Aarhus Stift den 3. februar 2015.

 

Gældende fra den 4. februar 2015.